Sporočila po seji Sveta

20. junij, 2018
39. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 20. junija 2018 - Pri kadrovskih zadevah je mestni svet dal soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Helene Puhar Janezu Cudermanu, ki je že dosedanji ravnatelj. Pri premoženjskih zadevah so svetniki obširno razpravo namenili temu, ali bo občina uveljavljala predkupno pravico za nakup dvorane v stavbi Storžiča (nekdanji Delavski dom v Kranju), torej bivše kinodvorane. Uveljavitve predkupne pravice niso izglasovali. »Uprava je predlagala, da bi predkupno pravico uveljavili za dobrih 200.000 evrov, dvorano kupili in tam naredili koncertno dvorno, kar je že dolgoletna želja tako glasbene šole kot tudi kulturnih društev. To je bilo tudi vključeno v Trajnostno urbano strategijo, ki jo je ta mestni svet potrdil. Potem je bila zelo dolga razprava, ali je lokacija primerna, ali je dvorana dovolj velika, ali so izpolnjeni vsi pogoji, koliko bo stala prenova. V razpravi se je izkazalo, da Kranj ima veliko koncertno dvorano na Brdu pri Kranju. Sam sem predlagal, da bi namesto, da gremo v investicijo v tako veliko dvorano, raje subvencionirali najem za nekaj dogodkov na leto, pri katerih je potreba po dvorani za 600 do 1000 ljudi. Poleg tega imamo tudi Letno gledališče Khislstein, kjer je v poletnem času na voljo več kot 500 sedežev, pa so zelo redko napolnjeni. Zato se mi je zdela ta ideja, da bi naredili koncertno dvorano z 200 sedeži, zelo dobra, ker je to že dolgoletna želja. In če bo nekdo drug kupil to dvorano, smo to priložnost za vedno izgubili. Na koncu je mestni svet izglasoval s 14 glasovi proti in 13 za, da ne bomo uveljavili predkupne pravice. Lahko samo rečem, da mi je osebno zelo žal, ker smo edinstveno priložnost izgubili, da lahko pridemo do koncertne dvorane,« je pojasnil župan Boštjan Trilar.

Svetniki so potrdili še osem premoženjskih zadev, ki so se nanašale pretežno na usklajevanje prostora in zaključevanje funkcionalnih enot. Gre za pobude lastnikov, da zaključijo prostor okrog svoje hiše ali poslovnega prostora.

Mestni svet je potrdil prerazporeditve za dodatnih 20.000 evrov za dokončanje parkirišča na Hujah. Razlog so povišane gradbene cene, zaradi česar bo občina morala ponoviti javni razpis za izbiro izvajalca. Zaključek projekta je predviden jeseni.

Potrjena je bila tudi prerazporeditev sredstev za začasni objekt vrtca v Bitnjah za namestitev otrok v času gradnje novega vrtca. Gre za montažni objekt, ki ga bo občina najela. Zagotavljajo se tudi sredstva za pridobitev stavbne pravice za to montažno gradnjo. »S tem so izpolnjeni vsi pogoji, torej imam izvajalca, imamo gradbeno dovoljenje, tako da bomo lahko vrtec v Bitnjah še letos začeli graditi,« je povedal župan Boštjan Trilar.
Glede rešitve za ureditev zavetišča za živali je župan pojasnil: »Predlagali smo nov projekt z zavetiščem za živali, kliniko za živali, večgeneracijskim centrom in veterinarskim centrom na Kokrici. Tudi obravnavo tega predloga je spremljala burna razprava, ali Kranj potrebuje tako zadevo ali je potrebno prej poskrbeti za kakšne druge stvari. Stališče uprave je bilo, da moramo projekte delati vzporedno in da imamo pri tem predlogu dobro priložnost, ker lahko pridobimo evropska sredstva. Zemljišče pa že imamo, del je v lasti občine, del je državno. Z državo se pogovarjamo za neodplačni prenos. Seveda pa je pogoj za pridobitev evropskih sredstev projektna dokumentacija. Svetniki so tako potrdili prerazporeditev 50.000 evrov za pripravo dokumentacije. Računam, da se bosta v prihodnje projektu priključili tudi občini Škofja Loka in Medvode. Še največ sredstev lahko pričakujemo, ker je to neke vrste terapevtski center, ki vključuje sodelovanje z živalmi ,in računamo na razpis za to področje. Moja ocena je, da se bomo kljub prvi oceni investicijske vrednosti 1,6 mio evrov na koncu približali 300.000 evrom investicijskih sredstev, ki jih bo vložila Mestna občina Kranj.«

Svetniki so potrdili prerazporeditev 300.000 evrov za poplačilo sodnega zahtevka družine Majdič. To je zadeva, ki je stara že veliko let. Gre za to, da je v denacionalizacijskem postopku družina Majdič dobila nazaj kranjski bazen, vendar ga niso mogli uporabljati. Zato so leta 2013 tožili občino, ki ji je bila dodeljena pravica uporabe, in tožbo sedaj dobili. Tožbeni zahtevek je bil 552.000 evrov, na koncu je sodišče določilo odškodnino 218.000 evrov in pripadajoče obresti okoli 80.000 evrov, torej skupaj 300.000 evrov. Sodba je pravnomočna, to pomeni, da mora občina odškodnino plačati. Vseeno pa bo vložila zahtevek za revizijo, ker meni, da je odškodnina previsoka in je možnost, da dobi nekaj sredstev povrnjenih. Seveda pa revizija ne zadrži plačila.

Mestni svet je prav tako potrdil prerazporeditve pri načrtu razvojnih programov za energetske sanacije 22 objektov, za katere je občina 19. junija 2018 s konzorcijem družb Petrol, Gorenjske elektrarne in Domplan podpisala koncesijski pogodbi.
Sprejem več odlokov
Sprejet je bil odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo regijskega večnamenskega športno vadbenega centra, to je športnega parka s tribuno. »Zelo sem vesel, da je bilo to soglasno potrjeno in dana zelena luč, da lahko začnemo postopke za izbiro izvajalca. Ko bomo to vedeli, bomo videli, kateri mestni svet bo o tem odločal. Teoretično, če bi o tem želel odločati ta mestni svet, se lahko gradnja začne v treh do štirih mesecih, ker je gradbeno dovoljene že pridobljeno. Tega sem zelo vesel, ker se na to gradnjo čaka že dvajset let in sedaj imamo končno priložnost, da to tudi zares izvedemo,« je povedal župan.

Potrjen je bil tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Ob Savi. Župan Boštjan Trilar: »Kot veste je bila na prejšnji seji točka umaknjena z dnevnega reda. V vmesnem času sta uprava in Komisija za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo zelo veliko naredili. Glavni zadržek je bil, da to območje nima cestne in komunalne infrastrukture. V vmesnem času smo uskladili, katero infrastrukturo bomo naredili. Treba je zgraditi nov most in kanalizacijsko omrežje čez Savo ter dvopasovno cesto od glavne ceste do tega naselja. Vse skupaj, torej cestna in komunalna infrastruktura, protipoplavna zaščita, kolesarske steze bo stalo 6,3 milijona evrov. Glede na to, da bomo po naši oceni dobili 4,7 milijonov evrov evropskih sredstev in iz komunalnega prispevka, bo strošek za občino 1.550.000 evrov. Predvidevam, da bo to v letih 2019 do 2021. Dodana vrednost za Mestno občino Kranj je 56 milijonov evrov. Projekt Stanovanjskega sklada RS, ki vključuje naselje in zemljišče, je ocenjen na 50 milijonov evrov, še dodatnih 6,3 milijonov evrov je infrastrukture. Mislim, da je za občino res ugodno razmerje, da prispeva okoli 3 % od celotne investicije, dobimo pa novo naselje z 250 stanovanjskimi enotami, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj (okoli 20 %, kot je tudi starostna struktura). Pomembna dodana vrednost je tudi popolnoma nova cestna in komunalni infrastruktura na tem degradiranem območju, v katerega se osemdeset let ni nič vlagalo. Zelo sem vesel, da je mestni svet to potrdil, upam, da bo tako tudi v drugem branju. Stanovanjski sklad načrtuje, da bo gradbeno dovoljenje pridobil v letu 2019 in da se bo v najboljšem primeru konec leta 2019 tudi začela gradnja.«

Sprejet je bil še odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Kokrici. Gre za razširitev industrijske cone, za kar sta izkazala potrebo dva podjetnika, ki že delata na tej lokaciji. Sprejeta je bila manjša sprememba odloka o spominskem parku Udin boršt – samo popravek.
Sprejeta sta bila še odloka, ki urejata takse za obravnavo pobud, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč. »Odloka smo sprejeli na osnovi zakona, ki ga je s 1. junijem sprejela država, in sicer določitev takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe, kar se je do sedaj lahko uredilo samo z občinskim prostorskim načrtom. Drugi odlok se nanaša na stroške lokacijske preveritve. Kar se mi pa zdi zelo pomembno, gre za tiste primere, kjer lastnik objekta oz. zemljišča ne more pridobiti gradbenega dovoljenja, ker so pogoji zelo na meji (npr. da je nekaj centimetrov preblizu odmika ali pa da je po uradnih knjigah dvostanovanjski objekt, dejansko pa so v stavbi štiri stanovanja). To so vse stvari, ki jih je bilo drugače možno urejati samo z občinskim prostorskim načrtom, postopek spreminjanja pa traja lahko več let. Sedaj se bo to lahko reševalo v postopku preveritve lokacijske informacije, kar pomeni, da bo ekipa z občine šla na teren, premerila , ugotovila dejansko stanje in v 60 dneh uredila. Takse se gibljejo od 1.500 do 2.500 evrov.«

V prvem branju je bil potrjen odlok o preselitvi kmetijskega gospodarstva Logar. Sedaj je kmetija sredi vasi Goriče in nima možnosti širitve. Prostorski akt bo omogočil preselitev na rob naselja. Sprejete so bile dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj. Gre za uskladitev z zakonodajo. Svetniki so potrdili odlok o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa in sprejeli spremembe glede dokumentacije, ki jo je treba priložiti vlogi za denarni prispevek za novorojence.

Svetniki so se seznanili še z informacijo o zbiranju ponudb za izvedbo projekta poenotenja organiziranosti vrtcev. Župan Boštjan Trilar: »Kranjski vrtci so največji zavod v Sloveniji in imajo že skoraj 300 zaposlenih. Proračunski stroški se bližajo 10 milijonom evrov. Kot vsaka velika organizacija se soočajo z težavami pri vodenju in organiziranju procesov. Narejena je bila študija, ki je pokazala, da bi bilo v Kranjskih vrtcih treba pregledati procese, jih uskladiti in modernizirati. Predvsem je tu omejitev državna zakonodaja, ki to regulira. Fakulteta za organizacijske vede Kranj je na poziv za izvedbo študije dala ponudbo v vrednosti 150.000 evrov. Splošno stališče svetnikov je bilo, da je ponudba predraga in da se naloga izvede v okviru mestne uprave in sveta zavoda.«