Sporočila po seji Sveta

11. junij, 2015
Novinarska konferenca 10. junij 2015 - povzetek

Rebalans proračuna 2015 uravnotežen in z novimi projekti
Župan Boštjan Trilar je uvodoma poudaril, da je bilo treba vložiti veliko truda v rebalans proračuna, da se je le-ta uravnotežil. »Pokazalo se je več izzivov v vrednosti več kot 5 milijonov evrov, ki jih je bilo treba umestiti v proračun. Pri tem je znano, da prihodki iz naslova povprečnine oziroma dohodnine upadajo. Kljub temu smo uspeli rebalans proračuna uravnovesiti, in ne le to, vanj smo vključili za 1,3 milijona evrov razvojnih projektov, ki jih bomo lahko izpeljali že v letu 2015.«
Izzivi proračuna pri prihodkih in na strani obveznosti so bili:
• nižja povprečnina (1,5 mio €) – prihodkovna stran;


na odhodkovni strani pa:
• tožba NLB (442.000 €)
• manjkajoča dela pri centralni čistilni napravi (2,5 mio € elektroinštalacije, 400.000 € rušitvena dela)
• postarheologija v starem Kranju (600.000 €)
• tožba Dimnikarstva Dovrtel (800.000 €)
• urejanje Poti na Jošta (700.000 €)
• še neplačana dela po krajevnih skupnostih, opravljena v letu 2014 (66.000 €)
• ureditev Savskega drevoreda v Struževem (44.000 €)
Hkrati pa so bili v proračun umeščeni naslednji projekti:
- vrtec Čirče (70.000 €)
- ureditev manjših parkirišč (55.000 €)
- vzdrževanje in obnove šol (220.000 €)
- RVŠVC (55.000 €)
- kolesarska mreža (30.000 €)
- rent-a-kolo (30.000 €)
- podjetniški inkubator (15.000 €)
- master plan Kranja (70.000 €)
- postarheologija (173.000 €)
- investicije po KS (100.000 €)
- stara Sava (6.000 €)
- EU projekti (75.000 €)
- načrt razvoja širokopasovnega omrežja (20.000 €)
- tržnica (20.000 €)
- Pot na Jošta (220.000 €)
- ekološki otoki (70.000 €)
Skupaj: 1.229.000 €
Optimizacija stroškov: 210.000 €


Župan je izrazil zadovoljstvo, da je v rebalans proračuna 2015 umeščenih več projektov, za katere se je sprva mislilo, da bodo prišli šele v proračuna 2016 ali 2017.


»V rebalansu proračuna so zajeti vsi izzivi in novi projekti, za katere smo v decembru 2014 ob sprejemanju proračuna za leto 2015 mislili, da jih ne bo možno z rebalansom uvrstiti že v proračun 2015. Sedaj imamo v uravnoteženem proračunu veliko koristnih projektov. Med njimi jih je vsaj sedem, ki bodo pripomogli k razvoju Kranja in novim delovnim mestom, razvoju podjetništva, trajnostni mobilnosti. Planirana so sredstva za pripravo evropskih projektov, da bodo pripravljeni za prijavo, ko bodo odprti razpisi.«


V rebalansu proračuna je sicer na prihodkovni strani planirano 69,9 milijona evrov (sprejeti proračun 70,3 milijona evrov), na odhodkovni 84 milijonov evrov (sprejeti proračun 84,6 milijona evrov). Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se bo pokrila iz ostankov sredstev na računu ob zaključku preteklega leta v višini 5,3 milijona evrov in z zadolžitvijo do 8,8 milijona evrov. Pri odhodkih je za izvedbo načrtov razvojnih programov planirano 46,3 milijona evrov. Od sprejetega proračuna je znesek nižji za 700.000 evrov, pri čemer je največ prihranka na projektu Gorki, za katerega je v rebalansu planiranih 35,8 milijona evrov, v sprejetem proračunu pa je bila ta številka 38 milijonov evrov. Seveda so bili v rebalans proračuna umeščeni novi projekti, ki smo jih navedli prej.

 

Ustanovitev Zavoda za turizem in kulturo Kranj
V prvo branje je Svetu Mestne občine Kranj predložen odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Gre za preoblikovanje sedanjega zavoda za turizem, prednosti pa so naslednje:
• novi viri sredstev, več možnosti za prijavo na razpise Ministrstva za kulturo,
• boljša koordinacija in promocija prireditev,
• zavod kot generator razvoja kulture in turizma v Kranju,
• združitev mestnega marketinga, kulture in turizma,
• večji izkoristek resursov v Kranju (kadri, javni zavodi, nevladne organizacije, vsebine)
• novi kulturno-turistični produkti,
• hitrejši razvoj enotnega koncepta promocije – blagovne znamke,
• spodbujanje malega gospodarstva.


Novosti v odloku:
• Odlok na področju turizma ostaja nespremenjen. Dopolnjen je le z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).
• Svet MO Kranj imenuje direktorja (trenutno veljavni odlok določa, da direktorja imenuje svet zavoda).
• Mandat direktorja traja 5 let (v trenutno veljavnem odloku 4 leta).
• Ni več strokovnega sveta zavoda (uskladitev z 34. členom ZUJIK-a; strokovni svet imajo zavodi z več kot 20 zaposlenimi).
• Poveča se število predstavnikov zainteresirane javnosti v svetu zavoda (po eden s področja kulture in turizma).
• Med dejavnostmi sta dodana: kulturna vzgoja in mestni marketing.
--------------------------------
Stanje projektov Gorki in vodovod Bašelj-Kranj
Projekt Gorki prinaša:
• 35 km novega fekalnega kanala
• 27 km obnovljenega oz. na novo zgrajenega vodovoda
• 21 km meteornega kanala 8 km javne razsvetljave
• hkratno obnovo cest na trasi komunalne infrastrukture
• nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave za 95.000 populacijskih enot; na novo priključenih bo priključenih okoli 6000 prebivalcev (več kot 10 % celotne populacije MO Kranj)
4. decembra 2014 je MO Kranj prejela odločbo o sofinanciranju projekta kot velikega projekta, 13. aprila 2015 pa so bile sklenjene z državo sofinancerske pogodbe. Zaključek del na projektu je predviden do 20. decembra 2015.


Vrednost del po izvajalskih pogodbah skupaj znaša 39,6 mio EUR (delež MO Kranj, v projektu sodelujeta še občini Naklo in Šenčur). Od tega ima MO Kranj možnost črpati 27,2 mio EUR sofinancerskih sredstev, razlika v višini cca 12,4 mio EUR je lastna udeležba MO Kranj. V 2014 je MO Kranj počrpala 4,2 mio EUR, razlika 23 mio EUR se črpa v letu 2015. Od 13.5.2015 je MO Kranj oddala že 11 zahtevkov v skupni vrednosti cca 2,8 mio EUR. V prihodnjih osmih dneh pričakujemo več kot 2 mio EUR s strani EU in države. Pri tem moramo poudariti odlično sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor ter Službe Vlae RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).


Pri gradnji komunalnega omrežja so dela zaključena na območju Šutne, v Žabnici in na severnem delu Zlatega polja v Kranju. V Bitnjah, na Kokrici, Hujah, v Kokršem logu in Skalici so dela dokončana do dveh tretjin in več, na Partizanski cesti in Kokrškem bregu pa so na prvi tretjini.


Pri centralni čistilni napravi elektro in rušitvena dela v osnovnem popisu niso bila zajeta; vrednost del je ocenjena na 2,9 mio EUR. Pričakujemo, da bodo tudi dodatna dela sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU in države.
Oktobra 2014 je bila izvedena kontrola projekta in ogled gradbišč s strani Ministrstva za okolje in prostor in je bilo potrjeno pravilno izvajanje projekta v celoti.


Vizija za naprej je, da se vsa dela zaključijo do konca leta 2015, uspešno poskusno obratovanje centralne čistilne naprave pa v prvi polovici leta 2016. Dogovorjen je tudi sestanek na Službi Vlade RS za razvoj in kohezijo glede sofinanciranja aglomeracij Brtof-Predoslje in Mlaka pri Kranju v okviru finančne perspektive 2014-2020.


Projekt vodovod Bašelj-Kranj pa prinaša cca 10 km magistralnega vodovoda, vodohran velikosti 1500 m3 in objekt ultrafiltracije. Višja bo tudi kakovost pitne vode za kranjsko občino. Vrednost projekta je 10,5 mio EUR, od tega je sofinacirano 6,6 mio EUR iz Kohezijskega sklada EU in od države. Rok za zaključek del je 28.10.2015.

 

Pripravila: Mendi Kokot, Stiki z javnostjo MO Kranj