Sporočila po seji Sveta

25. maj, 2018
38. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 24. maja 2018 – Na včerajšnji seji sveta MO Kranj so svetniki in svetnice naredili korak bliže k izgradnji telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja. »S potrditvijo odloka o javno–zasebnem partnerstvu za izgradnjo RVŠVC pa so svetniki potrdili, da smo v Kranju dejansko pripravljeni razvijati šport in infrastrukturne pogoje zanj, s pridobljeno športno infrastrukturo pa bi lahko Kranj kot olimpijski center kandidiral tudi pri OKS,« je prepričan župan, ki dodaja: »Kranjčane bo zagotovo razveselila tudi novica o znižanju višine položnic za komunalne storitve za dobrih pet evrov, kar je približno za četrtino. Komunali Kranj je namreč lani z učinkovitim delom uspelo znižati stroške kar za 800.000 evrov.«

Župan je predstavil razvojne priložnosti na Mlaki pri Kranju: »Za MO Kranj potrditev OPPN Mlaka pomeni dobro razvojno priložnost in možnost izgradnje kar 300 stanovanjskih enot, nove povezovalne poti, in potrebno infrastrukturo za od 800 do 850 novih potencialnih prebivalcev tega območja, tudi dveh enot vrtca in pa razširitev podružnične šole na Kokrici za tri oddelke. Pričakujem, da bomo drugo branje lahko opravili jeseni 2018.«


Sprejeti odlok o javno–zasebnem partnerstvu (JZP) za izgradnjo RVŠVC
omogoča pričetek postopka javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja, s čimer bo MO Kranj preverila zainteresiranost zasebnih vlagateljev v omenjeni projekt. »Gre za kar nekaj pridobitev; novo tribuno pri nogometnem stadionu s kapaciteto 2600 obiskovalcev, za novo veliko atletsko dvorano, večnamenski center za kondicijske treninge, za prostore za zdravstveno in športno dejavnost, 630 parkirišč, 30 za gibalno ovirane, in pa potrebna parkirišča za avtobuse. Vsekakor je to velik projekt, za katerega se trudimo že dve leti. Svetnikom, ki so izrazili pomisleke, da je to morda prevelika obveza za ta mestni svet, je bilo pojasnjeno, da so tovrstne zaveze in dolgoročno zadolžitev občine potrjevali že vsaj trikrat, ob vsakokratnem potrjevanju proračuna ter da je sprejetje odloka le prvi korak, ki pa mu bodo sledili še drugi. Na junijski seji bo sledilo drugo branje, mestna uprava bo čez poletje pripravila in izvedla razpis, pri katerem upamo na več ponudnikov, saj lahko tako pridobimo ugodnejše ponudbe, jeseni pa bo mestni svet imel možnost potrjevati dejansko pogodbo o JZP. Bila je dana tudi zelo dobra pobuda, da bi v ta center vključili tudi še ledno dvorano, kar je glede lokacije in glede obstoječih tehničnih pogojev idealno, obstoječa toplotna črpalka je namreč dimenzionirana tudi za tak predlagano izvedbo. Pričakujem, da bomo predlog na junijski seji v drugem branju potrdili, svetniki pa se bodo potem odločili, ali bodo pogodbo potrjevali že letos, ali bodo to odločitev predali naslednjemu mestnem svetu«, je zaključil župan.

Pregled točk dnevnega reda po zaporedju obravnave
Po potrditvi zapisnika 37. seje Mestnega sveta MO Kranj z dne 25. 4. 2018 in seznanitvi s poročilom o izvršitvi sklepov je svet v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske kot predstavnico ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda imenoval Tatjano Jaklič Kitič za naslednje mandatno obdobje, ki bo trajalo od 20. 6. 2018 do 19. 6. 2022.

Svetniki in svetnice so z večino opredeljenih glasov sprejeli predlog Odloka o javno–zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja in dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju v prvi obravnavi, prav tako pa je bil sprejet osnutek Odloka o javno–zasebnem partnerstvu za izgradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju.


Sprejeti so bili tudi:

  • predlog Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj;
  • predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj;
  • osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj;
  • osnutek Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj.


Svet je potrdil Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin  v MO Kranj, Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin  v MO Kranj, Elaborat o oblikovanju cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Potrjen je bil predlog Komunale Kranj, da v naslednjem obračunskem obdobju uporabnikom poračuna razliko ustvarjenih presežkov v obliki nižje cene položnic za uporabnike.


Mestni svet se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2017, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je MO Kranj in soglasno soglašal s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 357 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 28.489,44 €, Zavod za šport Kranj v višini 44.399 €, Kranjski vrtci v višini 31.007 €, Ljudska univerza Kranj v višini 1.700 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 37.464 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 31.427 €. Prešernovo gledališče Kranj, ki je v letu 2017 ustvarilo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.935 €, bo krilo izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018.

Mestni svet MO Kranj se je seznanil tudi s Poročilom o delu Policijske postaje Kranj za leto 2017 z oceno varnostnih razmer in pa potrdil Občinski program varnosti MO Kranj se je v letu 2017.