Sporočila po seji Sveta

29. marec, 2018
36. REDNA SEJA MESTNEGA SVETA MO KRANJ

Kranj, 29. marca 2018 – Na včerajšnji seji sveta MO Kranj so svetniki in svetnice sprejeli dva pomembna odloka, in sicer, kot je povedal župan Boštjan Trilar: »Z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo vrtca Bitnje je bila dana zelena luč za objavo razpisa. Hkrati lahko napovem, da bom najkasneje na majski seji predlagal svetu v obravnavo in potrjevanje naslednje javno-zasebno partnerstvo, in sicer za gradnjo telovadnice, šestih razredov in večnamenskega prostora na OŠ Staneta Žagarja. Vesel sem tudi, da je bil sprejet zemljevid določitve prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov, po katerem bodo lahko občani zaprosili za subvencijo Eko sklada in si zagotovili modernejše, predvsem pa bolj ekološko in bolj trajnostno naravnano plinsko ogrevanje, kar doslej ni bilo mogoče.«

Po potrditvi zapisnika 35. seje Mestnega sveta MO Kranj z dne 28. 2. 2018 in seznanitvi s poročilom o izvršitvi sklepov je svet obravnaval načrt  razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za leto 2018 in ga tudi sprejel.  V proračun za leto 2018 (skupaj s prerazporeditvami) so svetniki uvrstili nove projekte: nadgradnjo prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG, OE ZD Kranj, ter zanj potrdil potrebne prerazporeditve, projekt urbane opreme za kolesarje, v okviru katerega bodo urejene kolesarske nadstrešnice pri osnovnih šolah in javnih objektih v MO Kranj, in izvedbo avtobusnih nadstrešnic in kolesarnic na avtobusnih postajah. Sprejet je bil sklep o izvzemu iz javne rabe na zemljiščih s parcelnima številkama 103/7 in 103/8, obe
k. o. 2135 – Drulovka.


Pri obravnavi predloga zaključnega računa MO Kranj so svetniki in svetnice sprejeli Zaključni račun proračuna MO Kranj za leto 2017, se seznanili s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MO Kranj za leto 2017, s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj za leto 2017, s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja s finančnim in premičnim  premoženjem MO Kranj za leto 2017.


Na 36. seji sveta sta bila sprejeta dva odloka; skupaj z enim sprejetim amandmajem je bil sprejet Odlok o izvedbi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Vrtca Bitnje in Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju MO Kranj.


Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MO Kranj in se poročevalcu Miletu Hodniku zahvalili za njegovo 19-letno prostovoljno delo.