EVROPSKE KOMISIJE ZA ŠPORTNO PODROČJE - UKREPI NA PODROČJU ŠPORTA IN ŠPORTNIH PRIREDITEV ZA LETO 2017

 Evropska unija na področju športa podpira naslednje aktivnosti:

 •     spodbujati udeležbo v športu in telesni dejavnosti, zlasti s podpiranjem izvajanja smernic EU o telesni dejavnosti;
 •     spodbujati dvojne poklicne poti športnikov, zlasti s podpiranjem izvajanja smernic EU o dvojni poklicni poti športnikov;
 •     preprečevati uživanje prepovedanih poživil zlasti v množičnem športu;
 •     preprečevati vnaprejšnje dogovore o rezultatih tekmovanj, zlasti s podpiranjem preprečevanja, ozaveščanja in sodelovanja med deležniki;
 •     spodbujati prostovoljne dejavnosti v športu;
 •     podpirati inovativne in izobraževalne pristope k preprečevanju nasilja, rasizma, diskriminacije in nestrpnosti v športu;
 •     izboljšati upravljanje v športu;
 •     spodbujati socialno vključevanje in enake možnosti v športu, zlasti s podpiranjem izvajanja strategij EU, predvsem strategije EU za enakost med spoloma in strategije EU o invalidnosti.

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Katera koli neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na področju športa, s sedežem v državi Programa ali kateri koli partnerski državi sveta. Taka organizacija je lahko na primer:

 •     javni organ, pristojen za področje športa, na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 •     nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 •     športna organizicija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 •     nacionalna športna liga;
 •     športni klub;
 •     organizacija ali zveza, ki predstavlja športnike;
 •     organizacija ali zveze, ki predstavljajo strokovnjake in prostovoljce na področju športa (na primer trenerje, menedžerje itd.);
 •     organizacija, ki predstavlja gibanje ‛šport za vse“;
 •     organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti;
 •     organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti;
 •     organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine.

Pomembno: Posamezniki niso upravičeni do oddaje predlogov projektov v okviru programa, razen tisti, ki se prijavljajo v imenu skupine (vsaj štirih) mladih, ki so aktivni na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: neformalna skupina mladih). To je lahko tudi skupina mladih, ki deluje na področju športa.

 

DOKAZ O PRAVNEM STATUSU IN FINANČNI ZMOGLJIVOSTI

Finančna zmogljivost pomeni, da ima prijavitelj stalna in zadostna finančna sredstva za izvajanje svoje aktivnosti v celotnem obdobju, v katerem se izvaja projekt, ali v letu, za katerega se dodeli dotacija, in za prispevanje k njegovemu financiranju.

Preverjanje finančne zmogljivosti ne velja za javne organizacije oziroma organe.

V primeru vlog za dotacijo EU, ki jih oddajo druge vrste organizacij (tj. ne tiste, ki so navedene zgoraj) in ne presegajo 60 000 EUR, morajo prijavitelji zagotoviti častno izjavo, s katero potrjujejo zadostno finančno zmogljivost za izvedbo projekta. Ta častna izjava je poseben razdelek prijavnega obrazca.
 

V primeru vlog za dotacijo EU, ki jih oddajo druge vrste organizacij in presegajo 60 000 EUR, mora prijavitelj poleg izjave o častnih namenih na portal za udeležence naložiti naslednje dokumente:

 •     za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije: izkaz uspeha in bilanco stanja prijavitelja za zadnje proračunsko leto, za katero je bil pripravljen zaključni račun.
 •     za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska agencija: obrazec za finančno zmogljivost, vključno z izkazom uspeha in bilanco stanja prijavitelja za zadnji dve proračunski leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun
 •     za subjekte, ki ne morejo predložiti navedenih dokumentov, ker so bili na novo ustanovljeni, lahko te dokumente nadomesti izjava o finančnih interesih ali izjava o zavarovanju, ki navaja poklicna tveganja prijavitelja.

Če je bil predlog/prijava predložena v imenu konzorcija partnerjev, lahko v primeru dvomov o finančni zmogljivosti katere koli od sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt, nacionalna ali Izvajalska agencija zahteva enake dokumente od sodelujočih organizacij.

Kadar vloga zadeva dotacije za projekt, za katerega znesek presega 750 000 EUR, se lahko zahteva revizijsko poročilo, ki ga pripravi pooblaščeni zunanji revizor. V poročilu so potrjeni računi za zadnje proračunsko leto, za katero so podatki na voljo.
Če po analizi teh dokumentov nacionalna ali Izvajalska agencija sklene, da ni bila dokazana zahtevana finančna zmogljivost ali da ta ni zadovoljiva, lahko:

 •     zaprosi za dodatne informacije;
 •     ponudi sporazum o dotaciji ali sklep o prehodnem financiranju s finančnim jamstvom;
 •     ponudi sporazum o dotaciji ali sklep o dotaciji brez predhodnega financiranja ali z manjšim predhodnim financiranjem;
 •     ponudi sporazum o dotaciji ali sklep o dotaciji s predhodnim financiranjem, ki je razdeljeno na več obrokov;
 •     zavrne vlogo.

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

Splošno so upravičeni stroški:
Dotacija EU ne sme presegati skupnega zneska, ki ga določi nacionalna ali Izvajalska agencija ob izbiri projekta na podlagi predvidenih upravičenih stroškov, navedenih v prijavnem obrazcu. Upravičeni stroški so dejanski stroški, ki jih je imel upravičenec do dotacije in ki izpolnjujejo vsa naslednja merila:

 •     nastali so v življenjskem ciklu projekta, razen stroškov, povezanih s končnimi poročili in revizijskimi potrdili;
 •     navedeni so v oceni celotnega proračuna za projekt;
 •     potrebni so za izvajanje projekta, ki je predmet dotacije;
 •     so določljivi in preverljivi ter zlasti zabeleženi v računovodskih izkazih upravičenca in pripravljeni v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer ima upravičenec svoj sedež, in v skladu z običajno prakso stroškovnega računovodstva upravičenca;
 •     ustrezajo zahtevam davčne in socialne zakonodaje, ki se uporablja;
 •     so smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti;
 •     niso kriti z dotacijami EU v obliki prispevka za stroške na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja.


Upravičene so tudi naslednje vrste stroškov:

 •     stroški, povezani z jamstvom za predhodno financiranje, ki ga predloži upravičenec do dotacije, kadar to jamstvo zahteva nacionalna ali Izvajalska agencija;
 •     stroški v povezavi z zunanjimi revizijami, kadar nacionalna ali Izvajalska agencija zahteva take revizije za podporo zahtevkom za plačilo;
 •     stroški amortizacije, če jih je upravičenec dejansko imel.


Davek na dodano vrednost (DDV)
Davek na dodano vrednost se upošteva kot upravičeni strošek le takrat, kadar ga ni mogoče povrniti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo o DDV149. Edina izjema so aktivnosti ali transakcije, pri katerih državni, regionalni in lokalni organi ter drugi javni organi delujejo kot javni organi150. Poleg tega:

 •     odbitni DDV, ki se dejansko ne odbije (zaradi nacionalnih pogojev ali nepremišljenosti upravičencev), ni upravičen;
 •     direktiva o DDV se ne uporablja za države, ki niso države EU. Organizacije iz partnerskih držav se lahko oprostijo plačila davkov (vključno z DDV), dajatev in stroškov, če je bil podpisan sporazum med Evropsko komisijo in partnersko državo, v kateri ima organizacija sedež.


Upravičeni posredni stroški
Za nekatere vrste projektov (za več informacij o pravilih za dodelitev sredstev v okviru ukrepov glej del B tega vodnika) je v okviru posrednih stroškov upravičen pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki jih je mogoče prišteti k projektu (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov, stroški redno zaposlenega osebja itd.).

Posredni stroški ne smejo vključevati stroškov iz drugih proračunskih postavk. Posredni stroški niso upravičeni, kadar je upravičenec iz proračuna Evropske unije že prejel dotacijo za poslovanje.

 

Konkretno so upravičeni stroški:

Stroški,   neposredno   povezani   z   izvajanjem dopolnilnih   aktivnosti   projekta,   vključno   z naslednjimi: upravičeni neposredni stroški:
osebje;

 • potni stroški in stroški bivanja;
 • oprema;
 • potrošni material in dobava;
 • oddaja javnih naročil podizvajalcem (javno naročilo nad zneskom 25.000 EUR);
 • dajatve, davki in stroški;
 • drugi stroški.


Posredni stroški:
pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki jih je mogoče prišteti k projektu (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov, stroški redno zaposlenega osebja itd.).

NEUPRAVIČENI STROŠKI
Naslednji stroški niso upravičeni:

 •     donos kapitala,
 •     dolgov in stroškov servisiranja dolga,
 •     rezervacije za izgube ali dolgove;
 •     dolgovanih obresti,
 •     dvomljivih dolgov,
 •     tečajne izgube,

 

Rok za oddajo vlog: 12. maj 2017 do 12. ure

Rezultati razpisa: 5 mesecev po roku za oddajo vlog

Podpis pogodbe: 6 mesecev po roku vlog

Vrednost pogodbe: do 500.000 EUR oziroma do 80% vseh upravičenih stroškov projekta

Financiranje: Evropska unija vam po podpisu pogodbe nakaže 70% sredstev, ostalih 30% pa po oddaji končnega poročila. Vmesnih poročil ni potrebno pošiljati. (glej opombo)

Mehanizem: financiranja: dejanski stroški

 

Opomba: Upoštevajte, da so okvirni datumi, ki so navedeni v zgornji razpredelnici, zgolj splošne narave in ne pomenijo pravne obveznosti. Evropska komisija oziroma njen organ lahko zmanjšata omenjene časovne okvirje. Podobno velja za navedene načine plačila. Potrebno je upoštevati, da se bodo opisani pogoji na splošno uporabljali. Vendar da se lahko glede na posamezne okoliščine zadevne organizacije prijaviteljice ali konzorcija (npr. glede na finančno zmogljivost) zagotovijo drugačne ureditve v sporazumu ali sklepu o dotaciji. Evropska komisija lahko odobri 100% vnaprejšnje sofinanciranje. V primeru pomanjkanja odobrenih sredstev EU za zadevno proračunsko leto se lahko plačila v okviru predhodnega financiranja nadalje zmanjšajo.


NEVELJAVNOST ZA NAZAJ

Nobene dotacije EU ni mogoče retroaktivno dodeliti za projekte, ki so že zaključeni. Dotacija EU se lahko dodeli za projekt, ki se je že začel, vendar le v primeru, če lahko prijavitelj dokaže, da se je projekt moral začeti še pred podpisom sporazuma o dotaciji ali obvestilom o sklepu o dotaciji. V takih primerih odhodki, ki so upravičeni do financiranja, ali financirani dogodek ne smejo nastati pred dnem oddaje vloge. Če prijavitelj začne izvajati projekt pred podpisom sporazuma o dotaciji ali obvestilom o sklepu o dotaciji, tveganje prevzame prijavitelj.

NEKUMULATIVNO DODELJEVANJE

Vsak projekt, ki ga financira EU, je upravičen do samo enega zneska dotacije iz proračuna EU za samo enega upravičenca. Isti stroški se iz proračuna Evropske unije nikoli ne financirajo dvakrat. Da bi se izognili tveganju dvojne dodelitve sredstev, mora prijavitelj v ustreznem razdelku prijavnega obrazca navesti vire in zneske kakršnih koli drugih sredstev, ki jih je prejel ali uporabil v tem letu, naj bo to za isti projekt ali kakršni koli drug projekt, vključno z dotacijami za poslovanje. dentične ali zelo podobne vloge – ki jih bo predložil isti prijavitelj ali drugi partnerji istega konzorcija – bodo posebej ocenjene, da se izključi tveganje dvojne dodelitve sredstev. Vse vloge, ki jih isti prijavitelj ali konzorcij odda dvakrat ali večkrat pri isti agenciji ali različnih agencijah, bodo zavrnjene. Če drugi prijavitelji ali konzorciji oddajo enake ali zelo podobne vloge, bodo te skrbno preverjene in morda zaradi enakih razlogov zavrnjene.

NEPROFITNOST IN SOFINANCIRANJE

Z dotacijo Evropske unije si upravičenec v okviru projekta ne sme prizadevati za dobiček ali ga ustvariti. Dobiček se opredeli kot presežek prejemkov glede na upravičene stroške, ki jih je imel upravičenec ob oddaji zahtevka za plačilo razlike148. Načelo neprofitnosti se ne uporablja za dotacije, ki so zagotovljene v obliki stroškov na enoto, pavšalnega zneska ali pavšalnega financiranja, vključno s štipendijami, in vloge za dotacije, ki ne presegajo 60 000 EUR. Sofinanciranje v obliki prispevkov v naravi se ne upošteva za namene izračuna dobička, ki se ustvari z dotacijo. Dotacija EU je spodbuda za izvajanje projekta, ki ne bi bil izvedljiv brez finančne podpore EU, in temelji na načelu sofinanciranja. Sofinanciranje pomeni, da z dotacijo EU ni mogoče financirati vseh stroškov projekta; za projekt je treba zagotoviti druge vire sofinanciranja, ki niso dotacija EU. Če je dotacija EU zagotovljena v obliki stroškov na enoto, pavšalnega zneska ali pavšalnega financiranja – to velja za večino ukrepov, ki so zajeti v zgornje besedilo –, Komisija vnaprej zagotovi upoštevanje načel neprofitnosti in sofinanciranja za celoten ukrep z opredelitvijo stopenj ali odstotkov takih enot, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja. Na splošno se predvideva spoštovanje načel neprofitnosti in sofinanciranja, zato prijaviteljem ni treba zagotoviti informacij o virih sredstev, ki niso dotacija EU, ali utemeljiti stroškov, ki nastanejo s projektom. Vendar plačilo dotacije na podlagi povračila na osnovi prispevka za stroške na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja ne posega v pravico do dostopa do zakonitih dokumentov upravičencev. Če se s preverjanjem ali revizijo razkrije, da dogodek, ki ustvarja finančna sredstva, ni bil izveden (npr. niso se izvedle aktivnosti projekta, ki so bile odobrene ob prijavi, udeleženci niso sodelovali v aktivnostih itd.), in je upravičenec prejel neupravičeno plačilo v okviru dotacije na podlagi povračila na osnovi prispevka za stroške na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja, ima nacionalna ali Izvajalska agencija pravico izterjati znesek v višini dotacije. In podobno, če kakovost izvedenih aktivnosti ali ustvarjenih realizacij ni zadostna, se lahko znesek dotacije zniža delno ali v celoti, čeprav so se aktivnosti izvedle in so upravičene. Poleg tega lahko Evropska komisija za statistične namene in namene spremljanja na vzorcih upravičencev izvede ankete, katerih cilj je količinsko opredeliti dejanske stroške projektov, ki so bili financirani na podlagi povračila na osnovi prispevka na stroške na enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnega financiranja.