Javna naročila, razpisi, natečaji in ostale objave v letu 2013

E-razpisi v letu 2013:

 

Arhiv javnih razpisov, naročil in drugih objav v letu 2013:

 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 966/1 k.o. Kranj (namera)
 • Razpis za športna priznanja MO Kranja za leto 2013 (razpis, prijavni obrazec (format pdf, word), povzetek pravilnika) (rok: 15.1.2014)
 • Ustanovitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 952/9 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 297/47 in 297/28, k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 203/4 k.o. Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcela številka 182/11 k.o. 2122 Huje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Ustanovitev služnosti na zemljišču parc. št. 1128 k.o.Kokrica (namera)

 • Obvestilo o izbranih kandidatik zaopravljanje volon. pripravništva (obvestilo)

 • Poziv za izbor članov Komisije za športna priznanja (poziv)

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 952/9 k.o. Kranj (namera)

 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (dokument)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 184/1 k.o. 2098 - Struževo (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1096/4, k.o. 2102 - Kokrica (namera)

 • Oddaja v brezplačno uporabo zemljišča parc. št. 966/1, 1047/1, 287/1 in 287/3 k.o. Kranj (namera)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2014, (razpisna dokumentacija, vloga)

 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2014, (razpisna dokumentacija, vloga)

 • Objava namere za prodajo zemljišča parc. 2726/0 k.o. Bitnje (namera)

 • Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva, Objava: 24.10.2013; Rok za prijavo: do 04.11.2013 (poziv)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 913/45 k.o. Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 111/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 287/1 k.o. Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 289/1 k.o. Stražišče (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišč parcelna številka 913/45 k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 543/2, 543/5, 392/1 in 392/2, vse k.o. Klanec (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št 1602 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere za oddajo stvarnega premoženja v časovno neomojeno brezplačno uporabo in sicer poslovnega prostora številka 138 v izmeri 17m2 v prvem nadstropju poslovne stavbe Mestne občine Kranj številka 138 v izmeri 17m2 v prvem nadstropju poslovne stavbe Mestne občine Kranj na naslovu Slovenski trg 1, 4000 Kranj (namera)
 • Poziv za evidentiranje predstavnika lokalne skupnosti v Dom upokojencev Kranj (poziv, obrazec)
 • Razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž)- za določen čas v Projektni pisarni v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 10.10.2013; Rok za prijavo: do 18.10.2013; (razpis)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 209/4, 211/6 in 211/1 k.o. Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 420/7, k.o. 2102 – Kokrica in parc. št. 143/26 k.o. 2090 – Vojvodin boršt I (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 142/14 k.o. 2090 – Vojvodin boršt I (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1166/2 k.o. Stražišče (namera)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 289/1 k.o. Stražišče (namera)
 • Prodaja dela zemljišča parc. št. 74/37 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 876/10 k.o. Kranj (namera)
 •      Javno naročilo Obnova štirih kopalnic v stari tribuni v Kranju pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (razpisna dokumentacija-doc, razpisna dokumentacija-pdf, popis datoteka 1-xlspopis datoteka 2-xls, PZI štiri kopalnice-zip)

 •     Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe za zemljišče parc. št. 75/13 k.o. 2121 - Klanec (namera)

 • Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe za zemljišče parc. št. 132/11 k.o. 2103 - Predoslje (namera)

 • JAVNO DRAŽBO za oddajo profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 60 in 287/1, obe k.o. Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 209/4, 209/5 in 211/1, vse k.o. Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 649 k.o. 2139 - Mavčiče (namera)
 • Nabava medicinske opreme – diagnostični ultrazvočni aparat za ZD Kranj (razpisna dokumentacija
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi dela zemljišča parc. št. 435/1, 433/1, 433/3, 436/1, 11/12 in 11/11, k.o. 2124 – Hrastje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi dela zemljišča parc. št. 268 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 89/22 k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1117/2 k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem (gostinski lokal v Športni dvorani Planina) (razpis, osnutek pogodbe)
 • Javni razis za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za študij v tujini 2013/2014 (rok: 13.09.2013 do 12.00), (razpis, pravilnik, vloga in navodila)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za poslovni prostor na parc. št. 168, k.o. Kranj (namera)
 • Javni razpis za izbor programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov (razpis, prijava 1, prijava 2, pogodba, dokument indetifikacije investicijskega programanovelacija, investicijski program)
 • Prenova sanitarij v Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj (razpisna dokumentacija, popis del, popis del - POPRAVEK, rok: 2.8.2013 do 9:00)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Kranj (razpis, razpisna dokumentacija, pojasnila na pisna vprašanja)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Sveta Osnovne šole Stražišče Kranj in člane svetov javnih zavodov Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (poziv, obrazec za evidentiranje)
 • Javnega naznanilo za Centralno čistilno napravo Kranj (naznanilo)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1118, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Energetska sanacija OŠ Predoslje (razpisna dokumentacija)
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Exoterm - Polica) (poziv, razpis, razpisna dokumentacija)
 • Oddaja v uporabo delov zemljišč parc. št. 60, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1 k.o. Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1091/1 k.o. Primskovo (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 182/11 k.o. 2122 Huje (namera)

 • Obvestilo o končanem postopku izbire volonterskega pripravnika v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil objavljen, dne 24.05.2013 na spletni strani Mestne občine Kranj (obvestilo)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)

 • Namera o oddaji prostorov stavbe Mestne občine Kranj v najem (namera)

 • Prenova športne dvorane na OŠ Helene Puhar v Kranju (razpisna dokumentacija)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 3019/11 k.o. Žabnica (namera)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 169 in 170 k.o. 2100 - Kranj (namera)

 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 1655/7 k.o. Bitnje (namera)

 • Objava namere o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih parc. št. 558/1, 558/2 in 561, vse k.o. 2135 - Drulovka (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del zemljišča 283/2 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 538/8 in 583/34, k.o. 2134 - Drulovka (namera)

 • Javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke (razpis, razpisna dokumentacija)

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o PUP za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (naznanilo, naznanilo)

 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku za uradniško delovno mesto višji referent v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj, ki je bil objavljen, dne 06.05.2013 na spletni strani Mestne občine Kranj ter na Zavodu RS za zaposlovanje (obvestilo)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 287/1 k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 18/1 in 52/0, obe k.o. Klanec (namera)

 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 74/37 k.o. Druulovka (namera)

 • Oddaja v uporabo zemljišča parc. št. 966/1 k.o. Kranj (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 974 k.o. Kranj (namera)

 • Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva (poziv)

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin (razpis)

 • Javno naročilo - Izdelava prometne študije in prometnega modela na območju Mestne občine Kranj (razpisna dokumentacija, popravek, popravek1)

 • Javni razpis za prosto delovno mesto področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije (razpis)

 • Poziv za opravljanje volonterskega pripravništva (poziv)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1271/1, 1283/3 in 1166/90, k.o. 2131 - Stražišče (namera)

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 966/1 in 1047/1, obe k.o. Kranj (namera)

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 721/1, 746, 748, 726, 721/2, k.o. 2013 – Predoslje (namera)

 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)

 • Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (M/Ž) v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 06.05.2013; Rok za prijavo: do 14.05.2013 (razpis)

 • Projekt: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. sklop

 •           Javno naročilo: Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj (rok: 10.6.2013 do 10:00)

   
 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1. sklop) – strokovni nadzor (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija)

 • Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save (1. sklop) – obveščanje javnosti (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija)

 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1227/8 in 1227/11, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1227/8 in 1227/11, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem za del zemljišča parc. št. 198/1, 104/0 in 1094/1 k.o. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 913/45 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem zemljišč parc. št. 1012/5, 966/1 in 287/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 159/1 k.o. Huje (namera)
 • Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za finance ter Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo (poziv, obrazec)
 • Evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika Mestne občine Kranj v Svetu Zavoda za turizem Kranj (poziv, obrazec)
 • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2013 (razpis, obrazec, odlok)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 2715/34, k.o. Bitnje (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 104/56, k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 3043/16, k.o. 2134 - Žabnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 160/55, k.o. 2123 - Čirče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1257/73, k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 329/3, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 89/31, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 89/29, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 89/27, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 89/30, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Javni razpis Gradnja javne kanalizacije ter vodovodnega in hidrantnega omrežja na Ručigajevi in Oprešnikovi ulici (dokumentacija, popis vodovod, popis kanalizacija, popis cesta, popis rekapitulacija, popravek razpisna)
 • Javni razpis za obnovo strehe na traktu C stavbe Mestne občine Kranj (dokumentacija)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 18/1 k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 471/4 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 215/7 k.o. Stražišče (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 1266/4 k.o. Nemilje (namera)
 • Enostavni postopek naročanja: Asfaltiranje Štefetove ulice mimo Oretnikovega bajarja na Mlaki v KS Kokrica (dokumentacija)
 • Enostavni postopek naročanja: Asfaltiranje Mlaške ceste pri bloku v KS Kokrica (dokumentacija)
 • Objava namere o prodaji tovornega vozila TAM kanaljet (namera)
 • Projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-1. sklop - gradnje (besedilo razpisa, dokumentacija)

 

Javno naročilo za izdelavo strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potreb

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 888/10, 889, 876/7, 876/9, 876/10, 879/1, 879/41 in 1030/1, k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Enostavni postopek naročanja: Izdelava projektne dokumentacije PDG/PZI za sanacijo brežine pri stolpu Pungart pod razgledno ploščo, rok: 8.4.2013 (dokumentacija)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del stavbe Mestne občine Kranj za namestitev fotomata (namera)
 • Enostavni postopek naročanja: Izdelava strokovnih podlag in izvedba del za določitev pripadajočih zemljišč na območju Ceste Rudija Šelige v Kranju, rok: 8.4.2013 (dokumentacija, izjava)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2013/2014 (pdf, word)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2013/2014 (pdf, word)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za dijake v srednjih šolah Mestne občine Kranj in dijake v Dijaškemu in študentskem domu Kranj za šolsko leto 2013/2014 (pdf, word)
 • Oddaja v najem zemljišč parc. št. 287/1, 966/1, 1047/1, 100/0, 97/0, 98/0 in 268/0, vse k.o. 2100 – Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc. št. 74/37 k.o. Drulovka (namera)
 • Enostavni postopek naročanja: Obnova dela ceste proti kmetiji Vaznikar 80 m v KS Golnik (dokumentacija)
 • Enostavni postopek naročanja: Obnova in ureditev cest Pševo - Mlinše v KS Jošt (dokumentacija)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/30 k.o. Tenetiše (namera)
 • Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem: Poslovni prostor v Kranju na Letnem koplišču na naslovu Partizanska cesta 37 - gostinski vrt, terasa (razpis, pogodba)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1047/1 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2013 (razpis,pravilnik, prijavnica Terme Čatež, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Pag/Barbariga, cenik)
 • Enostavni postopek naročanja: Izgradnja parkirnih mest ob pokopališču v KS Mavčiče (dokumentacija)
 • Projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop

 

Javno naročilo za izdelavo strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, ROK: 5.4.2013 do 10:00 (razpisna dokumentacija)

Javno naročilo za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta: »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, ROK: 18.4.2013 do 10:00 (razpisna dokumentacija)

Javno naročilo za izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj ter Zadraga - Naklo, ROK: 22.4.2013 do 10:00 (razpisna dokumentacija, tehnične specifikacije s popisi za SKLOP 1, tehnične specifikacije s popisi za SKLOP 1 (sprememba),tehnične specifikacije s popisi za SKLOP 1 (sprememba 2) , tehnične specifikacije s popisi za SKLOP 2Obvestilo o dodatnih informacijah, Sheme in načrti za postrojenje z ultrafiltracijo)

 • Objava namere o oddaji zemljišča parc. št. 966/1 k.o. Kranj (namera)
 • Javno naročilo: Demontaža, dobava in montaža lesenega mostu v Dovu čez reko Kokro (razpisna dokumentacija)
 • Projekt GORKI II. sklop

 
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer Kranj, Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica:
1. sklop: Bitnje-Šutna-Žabnica
2. sklop: Kokrica
3. sklop: Kokrški Log-Kokrški breg-Huje-Partizanska cesta- Skalica- Zlato polje sever;
ROK: 10.4.2013 do 10:00
Javno naročilo za storitve gradbenega nadzora:
Sklop 1: Gradbeni nadzor nad Rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave v Mestni občini Kranj
Sklop 2: Gradbeni nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja Mestni občini Kranj;
ROK: 11.4.2013 do 10:00
Javno naročilo za storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru projektov rekonstrukcija Centralne čistilne naprave, gradnje kanalizacijskega omrežja in storitev gradbenega nadzora. Javno naročilo bo izvedla Mestna občina Kranj v svojem ter v imenu in za račun naročnika Občine Naklo in Občine Šenčur.
ROK: 25.3.2013 do 10:00
Povezava do navedenih dokumentacij, nanašajočih se na projekt Gorki II. faza

 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 338/3, k.o. 2123 - Čirče (namera.pdf)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 336/3, k.o. 2123 - Čirče (namera.pdf )
 • Enostavni postopek naročanja: Izdelava geodetskega posnetka Ceste Rudija Šelige v Kranju, rok 8.3.2013 (dokumentacija, izjava o lastništvu)
 • Enostavni postopek naročanja: Nakup mrežne opreme, rok: 6.3.2013, (dokumentacija)
 • Javni razpisi javne dražbe v letu 2013 (razpis)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o. 2122 - Huje (namera.pdf)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2013, (razpisna dokumentacija), (vloga)
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2013, (razpisna dokumentacija), (vloga)

   

 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 966/1 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 20/2 k.o. Čirče (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/29 k.o. Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 298/29 k.o. Tenetiše (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v svete javnih in vzgojnoizobraževalnih zavodov: Mestna knjižnica Kranj (4 predstavniki), Prešernovo gledališče Kranj (4 predstavniki), Gorenjski muzej Kranj (4 predstavniki), Gasilsko reševalna služba Kranj (3 predstavniki), Dijaški in študentski dom Kranj (1 predstavnik) ter Gimnazija Franceta Prešerna (1 predstavnik) (poziv, obrazec)
 • Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj (sklep)
 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnik (sklep)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 287/1 k.o. Kranj (namera)
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (razpis)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 290/6 in 1104/1, obe k.o. Primskovo (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 419/3 k.o. Hrastje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 926/22 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Javno naročilo: Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. faza (razpisna dokumentacija, razpisna dokumentacija)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc. št. 74/35 k.o. Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/11 k.o. Stražišče (namera)
 • Objava namere o namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 212/14 in 211/15, k.o. 2103 – Predoslje in sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 211/14, k.o. 2103 – Predoslje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za del zemljišča parc. št. 90/1, k.o. 2135 - Drulovka (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 90/1, k.o. 2135 - Drulovka (namera)
 • Sklenitev neposredne najemne pogodbe za zemljišča parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 268/0, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1, vse k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Javna dražba za oddajo profitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem (razpis)
 • Razpis za vpis v otrok v 1. razred osnovne šole na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2013/14 (razpis)
 • Enostavni postopek naročanja: Gradnja pločnika Voge - Britof ob državni cesti II. etapa (rok: 30.1.2013) (dokumentacija)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 183/3, 184/1 in 181/10, k.o. 2098 – Struževo (namera)
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin Mestne občine Kranj - (rok 14.1.2013) (razis)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za posamezni del št. 7 v stavbi št. 2218 k.o. 2100 - Kranj (namera)
 • Enostavni postopek naročanja: Oporni zid Zarica (rok: 28.1.2013) (dokumentacija)
 • Enostavni postopek naročanja: Izdelava, dobava in montaža nadstrešnice (C) nad prostorom za stiskalnice na zbirnem centru Zarica (rok: 14.01.2013) (dokumentacija)
 • Objava namere o oddaji v najem dela zemljišča parc. št. 1452 k.o. Bitnje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Objava namere o oddaji v najem dela zemljišča parc. št. 182/31 k.o. Huje (namera)

 

Rezultati:

 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa na področju družbenih dejavnosti za leto 2013 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2012 (rezultati)
 • Rezultati Javnega razpisa za turistična društva (rezultati)