Projekt: Obnova ulic mestnega jedra, 2. faza

Naziv operacije: OBNOVA ULIC MESTNEGA JEDRA – 2. faza

 

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2007 – 2013

 

Razvojna prioriteta: Razvoj regij

 

Prednostna usmeritev: Regionalni razvojni programi

 

Kratek opis operacije: Osnovni namen investicije je celovita prenova ulic in trgov v osrednjem delu Starega Kranja in s tem povečati atraktivnost mestnega in zgodovinskega jedra Kranja (izboljšati vizualno podobo pohodnih in voznih javnih površin, izboljšati prometno varnost, posodobiti spremljajočo infrastrukturo ulic in trgov v osrednjem delu mestnega dela Kranja):
- prenova trgov: Glavni trg – vhod v kostnico, Trubarjev trg,
- prenova ulic: Poštna ulica z mostom čez Kokro, Vodopivčeva ulica, Cankarjeva ulica,
- ureditev javnih zelenih površin: Pungert, Grad Kieselstein, zelene površine Poštna ulica,
- ureditev spremljajoče ulične opreme,
- obnova obstoječe spremljajoče infrastrukture.

 

Z operacijo bo dosežena fizična revitalizacija javnih površin kakor tudi bolj načrtno ter celostno upravljanje ponudbe in življenja v mestih, kar bo gorenjskim mestnim jedrom, trgom in vasem vrnilo življenjsko, trgovsko, turistično in kulturno moč. Prav tako bo omogočeno povezano in celostno trženje turističnega produkta gorenjskih mest, trgov in vasi na ravni regije. S tem je izkazan regionalni učinek naložbe.

 

Z bolj urejeno zunanjo podobo in kakovostnejšo infrastrukturo bo operacija prispevala k ohranjanju poslovnih, trgovskih in obrtnih dejavnosti in s tem k ohranjanju , vrnitvi in kasneje rasti števila delovnih mest v mestnem jedru. Izboljšani bodo pogoji za turistično dejavnost in gostinstvo kot bo tudi podjetniško okolje bolj spodbudno. Izvedba operacije bo posredno vplivala na odpiranje novih delovnim mest v okviru zasebnih podjetniških investicij.

 

Z ureditvijo in razširitvijo pohodnih in zelenih površin v Starem Kranju se bo zmanjšala prometna obremenjenost in s tem onesnaževanje zraka v strogem kulturno-zgodovinskem delu Kranja. Z obnovo obstoječega vodovoda bodo predvsem zmanjšane vodne izgube, z zmanjšanjem vodnih izgub pa bo povečana količina razpoložljive pitne vode – ohranjanje naravnih virov. Prenova obstoječe kanalizacije bo izboljšala obravnavo komunalnih odplak (star kanalizacijski sistem je spuščal).

Zagotovljena bo učinkovitejša izraba in boljše gospodarjenje z vodnimi viri ter s tem manjša izguba vode ter posledično manjša obremenitev okolja - boljša kvaliteta okolja.
S posodobitvijo javne razsvetljave bo bistveno manjše svetlobno onesnaževanje.

 

Mestna občina Kranj z izvajanjem operacije zaokrožuje celostno prenovo javnih odprtih pohodnih in zelenih površin v osrednjem delu starega mestnega jedra po zgledu podobnih slovenskih in tujih mest. Na osnovi sodobno zasnovanih rešitev iz javnega arhitekturnega natečaja ter ob upoštevanju smernic za varovanje dediščine ter potreb uporabnikov na drugi strani, bo projekt operacija preoblikovala zunanjo urbano podobo ter povečala atraktivnost. Starega Kranja tako za bivanje, obiskovanje kot predvsem za oživitev poslovne dejavnosti. Z ureditvijo starega mestnega jedra Kranja bodo bolje dostopni pomembni spomeniki kulturno-tehnične dediščine Slovenije, kar bo še povečalo atraktivnost kraja in celotne mreže starih mestnih jeder na Gorenjskem.

 

V okviru operacije bo urejenih 12.237 m2 (tlakovanih oz. drugače urejenih) javnih površin in 4.262 m2 zelenih površin.

Naziv upravičenca: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Višina skupnih stroškov operacije: Vrednost investicije je ocenjena na 8.120.567,21 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira do višine 4.838.011,00 EUR, ostalo financira Mestna občina Kranj iz proračuna.

 

Datum začetka in konca operacije: Operacija se je začela izvajati decembra 2008, zaključena bo najkasneje 31. 12. 2013.

 

Kontaktne osebe:

Mitja Herak, direktor občinske uprave Mestne občine Kranj
e pošta: mitja.herak@kranj.si
tel.: 04 23 73 101

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne Mestne občine Kranj
e pošta: brane.simenc@kranj.si
tel.: 04 23 73 138

 

Boštjan Zavrl, Mestna občina Kranj
e pošta: bostjan.zavrl@kranj.si
tel.: 04/ 23 73 152

 

mag. Ida Bibič, Mestna občina Kranj
e pošta: ida.bibic@kranj.si
tel.: 04/ 23 73 183


Zanimive povezave:
http://www.eu-skladi.si/