Urad za splošne zadeve

Mateja Koprivec,

vodja Urada za splošne zadeve

 

 

T: 04 237 31 21

E: mateja.koprivec@kranj.si

 

 

 

 

Delovno mesto

Ime in Priimek Telefon
vodja Urada za splošne zadeve - občinski pravobranilec Mateja Koprivec
04 237 31 21
strokovni sodelavec VI Svetlana Draksler 04 237 31 21
Pravna služba    
podsekretar - občinski pravobranilec Sabina Metelko
04 237 31 32
podsekretar - občinski pravobranilec Živa Okorn  04 237 33 73
Služba za upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami
   
višji svetovalec Milojka Ažman 04 237 31 58
svetovalec Zora Černe 04 237 31 31
podsekretar Klemen Kastelic 04 237 31 15
višji referent Tomo Bradaška
04 237 31 63
višji svetovalec Miha Šubic 04 237 31 42
delovodja V Karel Piškur 04 237 31 95
Kadrovska služba    
analitik VII/2-II Urška-Urša Nadižar  04 237 31 29
višji svetovalec Katja Sušnik 04 237 31 17
Glavna sprejemna pisarna    
koordinator V. Nataša Malovrh 04 237 31 92
delovodja V Milica Korošec  04 237 31 88
delovodja V Marjeta Pirš 04 237 31 92
administrator IV-II Ika Filipović  04 237 31 18

 

Urad za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:

 • načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za občinsko upravo in pripravlja letne načrte usposabljanja in izobraževanja kadrov ter pripravlja letne načrte izvedbe letnih razgovorov,
 • izvaja s proračunom sprejeti načrt delovnih mest,
 • načrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natečajev in razpisov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odločb ter izvajanje drugih kadrovskih aktivnosti (spremljanje napredovanj),
 • izvaja disciplinske in odškodninske postopke v okviru delovnih razmerij,
 • pripravlja in pravno presoja gradiva, ki jih občinska uprava pripravlja za svet in druge organe občine,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • podaja pravna mnenja za potrebe občine in druge,
 • zastopa občino pred sodišči in drugimi organi,
 • pripravlja in vlaga tožbe, izvršbe in druga pravna sredstva,
 • sestavlja predloge pogodb, ocenjuje in pregleduje osnutke predlaganih pogodb in skrbi za vodenje postopkov sklepanja pogodb za občino,
 • vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani občine,
 • skrbi za vodenje upravnih evidenc,
 • vodi evidenco zemljišč in drugih nepremičnin v lasti občine,
 • vodi register stanovanj in poslovnih prostorov,
 • vlaga zemljiškoknjižne predloge,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje s počitniškimi objekti,
 • upravlja in gospodari z zemljišči v lasti občine,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • pripravlja in vlaga tožbe za izselitev ter pripravlja in vlaga izvršbe za izselitev in izvršbe zaradi neplačevanja najemnin za stanovanja ali poslovne prostore,
 • pripravlja in vlaga izvršbe zaradi neplačevanja najemnin ali kupnin za zemljišča,
 • pripravlja gradiva glede predkupnih pravic in odloča o predkupnih pravicah,
 • vodi postopke glede določitve javnega dobra in izvzema iz javnega dobra za nepremičnine,
 • vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami (odkupi, prodaje, zamenjave in drugo),
 • vodi postopke glede določitve služnosti in podelitve stavbnih pravic,
 • upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine,
 • upravlja s poslovno stavbo občine,
 • skrbi za zavarovanje stanovanj, poslovnih prostorov, stavbe občine, drugih stavb in prostorov v lasti občine in za zavarovanje splošne odgovornosti,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • organizira naloge pisarniškega poslovanja,
 • organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
 • sprejema in odpravlja pošto,
 • vodi razvid zadev in dokumentov,
 • izvaja naloge telefonske centrale,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.