Proračun 2016

Poročilo o realizaciji proračuna MOK jan - junij 2016

1.    Povzetek poročila
2.    Splošni del
3.    Odhodki po programski klasifikaciji
4.    Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5.    Posebni del
6.    NRP
7.    Obrazložitve realizacije prihodkov in odhodkov
8.    Obrazložitev realizacije posebnega dela in NRP
9.    Obrazložitve realizacije odhodkov stanovanjskega sklada

 

 

Odlok o proračunu MO Kranj za l. 2016

 

0.    Uvod in povzetek s sprejetimi sklepi
1.    Odlok o proračunu 2016
2.    Splošni del proračuna
3.    Odhodki po programski klasifikaciji
4.    Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5.    Posebni del proračuna
6.    Načrt razvojnih programov 2016 do 2019
7.    Obrazložitve proračuna
8.    Obrazložitve finančnih načrtov KS
9.    Kadrovski načrt
10.    Načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
11.    Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
12.    Stanovanjski proračunski sklad
 

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2016 2. obravnava - gradivo

 

0.                 Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1.                 Odlok o proračunu 2016
2.                 Splošni del proračuna
3.                 Odhodki po programski klasifikaciji
4.                 Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5.                 Posebni del proračuna
6.                 Načrt razvojnih programov 2016 do 2019
7.                 Obrazložitve proračuna
8.                 Obrazložitve finančnih načrtov KS
9.                 Kadrovski načrt
10.             Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
11.             Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
12.             Stanovanjski proračunski sklad
 

 

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2016 1. obravnava - gradivo

 

0. Uvod in povzetek s predlogi sklepov
1. Odlok o proračunu 2016
2. Splošni del proračuna
3. Odhodki po programski klasifikaciji
4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
5. Posebni del proračuna
6. Načrt razvojnih programov 2016 do 2019
7. Obrazložitve proračuna
8. Obrazložitve finančnih načrtov KS
9. Kadrovski načrt
10. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
11. Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
12. Stanovanjski proračunski sklad