Proračun 2019

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2019

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2019 do 2022

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov
Odlok o proračunu 2019
Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2019 do 2022
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Sprejeti proračun:

Uvod in povzetek s sprejetimi sklepi
Odlok o proračunu 2019
Splošni del proračuna
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2019 do 2022
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

 

Četrtletno poročilo o realizaciji januar-marec 2019:

Poročilo o realizaciji proračuna MOK v obdobju januar – marec 2019
Splošni del januar – marec 2019
Posebni del januar – marec 2019
Načrt razvojnih programov januar – marec 2019