Proračun 2020

Sprejeti proračun 2020

 

Predlog:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov

Odlok o proračunu 2020

Splošni del proračuna

Odhodki po programski klasifikaciji

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2020 do 2023

Obrazložitve proračuna

Obrazložitve finančnih načrtov KS

Kadrovski načrt

Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK

Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim

Stanovanjski proračunski sklad

 

 

 

Osnutek:

Uvod in povzetek s predlogi sklepov
Odlok o proračunu 2020
Splošni del proračuna
Odhodki po programski klasifikaciji
Odhodki po funkcionalni klasifikaciji
Posebni del proračuna
Načrt razvojnih programov 2020 do 2023
Obrazložitve proračuna
Obrazložitve finančnih načrtov KS
Kadrovski načrt
Načrt razpolaganja z nepremičnim in finančnim premoženjem MOK in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOK
Kriteriji in merila za delitev sredstev krajevnim skupnostim
Stanovanjski proračunski sklad