Poročilo o realizaciji proračuna januar - junij 2004

Priloženi dokumenti:

 Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj za obdobje januar - junij 2004 - naslovna stran
 Poročilo o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004 - povzetek poročila
 Konsolidirani izkazi MO Kranj - naslovna stran
 Konsolidirani izkazi MO Kranj
 Realizirani finančni načrt MO Kranj kot neposredni uporabnik v obdobju januar - junij 2004 - naslovna stran
 Realizirani finančni načrt MO Kranj kot neposredni uporabnik v obdobju januar - junij 2004
 Realizirani finančni načrti krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov v obdobju januar - junij 2004 - naslovna stran
 Realizirani finančni načrti krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov v obdobju januar - junij 2004
 Posebni del - Realizacija po programih - naslovna stran
 Posebni del - Realizacija proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004
 Proračunski stanovanjski sklad - Realizacija - naslovna stran
 Realizacija proračunskega stanovanjskega sklada v obdobju januar - junij 2004
 Poročilo o prihodkih in drugih prejemkih proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004
 Lastni prihodki krajevnih skupnosti in prihodki iz proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004
 Poročilo o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov proračuna MO Kranj v obdobju januar - junij 2004
 Odhodki krajevnih skupnosti v obdobju januar - junij po letih
 Poročilo o vključitvi novih obveznosti v proračun
 Poročilo o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
 Poročilo o plačanih neporavnanih obveznostih iz preteklih let
 Poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev v obdobju januar - junij 2004
 Poraba splošne proračunske rezervacije v obdobju januar - junij 2004
 Poročilo o uporabi sredstev proračunske rezerve
 Poročilo o spremembi proračunskih uporabnikov med letom, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
 Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom
 Predlog potrebnih ukrepov