Zaključni račun 2013

1. Povzetek s predlogom sklepov
2. Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2013

3. Splošni del - izkazi
4. Posebni del
5. Obrazložitve:


• Obrazložitve splošnega dela
• Obrazložitev posebnega dela proračuna
• Obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti
• Bilanca stanja - obrazložitev
• Realizacija NRP 2013 z obrazložitvijo
• Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
• Stanovanjski proračunski sklad
• Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za l. 2013 - POROČILO