Pomoč občanom pri prostorskih vprašanjih

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse. Ker ZUreP-1 ne vsebuje nikakršnih nadaljnjih določb v zvezi s samim postopkom izdaje lokacijske informacije, se tako za ta postopek v celoti uporabljajo ustrezna določila iz predpisov o upravnem postopku, torej iz Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002; v nadaljevanju: ZUP). 

Lokacijska informacija vsebuje tako samo podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Podatki, vsebovani v lokacijski informaciji, se torej potem, ko občinski upravni delavec identificira lego zemljiške parcele, za le-to navedejo iz treh vrst aktov: za namensko rabo iz prostorskih sestavin občinskega srednjeročnega družbenega plana (oziroma v prihodnje iz prostorskega reda občine), lokacijske in druge pogoje iz ustreznega izvedbenega prostorskega akta ter podatke o prostorskih ukrepih iz odlokov o prostorskih ukrepih. 

Lokacijska informacija je tako zbir za določeno zemljiško parcelo oziroma območje relevantnih podatkov iz navedenih občinskih aktov, ki jih potrdi občinski upravni organ. To pomeni, da se z lokacijsko informacijo zgolj potrjuje določena dejstva, ne pa odloča o morebitnem vprašanju, kjer bi lahko prišlo do nasprotujočih odločitev ali razumevanj le-teh. 

Dve ali več za isto zemljiško parcelo oziroma območje izdanih lokacijskih informacij tako ob nespremenjenih aktih ne more vsebovati nasprotujočih si podatkov.