Zakonodaja

NOVA PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA

 

Besedilo zakonov s kazali, navzkrižnim sklicevanjem in zunanjimi povezavami na citirane predpise (besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače):


Odgovori na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov (dokumenti na povezavah se bodo periodično nadomeščali oziroma dopolnjevali z novimi vprašanji in odgovori):

 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – SEZNAM PRILOG 

Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/18) 

Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18)

Proces graditve - preglednica zahtev po GZ

Pojasnila in usmeritve Geodetske uprave RS glede določanja hišnih številk po Gradbenem zakonu

Življenjski dogodki - Državni portal za okolje in prostor