Delovno področje

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov, ki se volijo za štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

 

Svet ima naslednje pristojnosti: 

 1. sprejema statut občine 
 2. sprejema odloke in druge občinske akte 
 3. sprejema poslovnik za svoje delo 
 4. sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine 
 5. potrjuje začasne nujne ukrepe 
 6. sprejema občinski proračun in zaključni račun 
 7. ustanavlja odbore in druga delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane 
 8. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora 
 9. imenuje volilne komisije za občinske volitve 
 10. na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane 
 11. nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta 
 12. določa organizacijo in delovno področje občinske uprave 
 13. daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote ter imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu upravne enote 
 14. imenuje sekretarja sveta 
 15. imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 16. odloča o občinskih davkih 
 17. odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, odloča o načinu in pogojih upravljanja občinskega premoženja 
 18. odloča o najemu občinskega posojila 
 19. razpisuje referendum 
 20. daje pobudo za sklice zborov občanov 
 21. določa plačo župana in drugih funkcionarjev občine v delu, ki ni določen z državnimi predpisi 
 22. ustanavlja javne zavode in vse vrste druge oblike lokalnih javnih služb ter odloča o ostalih pravicah in obveznostih ustanovitelja 
 23. imenuje predstavnike lokalne skupnosti oz. mesta v institucije, kjer občina ni ustanovitelj 
 24. daje koncesije 
 25. določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev 
 26. daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti 
 27. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.