Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predsednik: Janez Černe
Podpredsednica: Saša Kristan
Člani: Zoran Stevanović mag., Damjana Piškur, mag. Igor Velov


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet,
  • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s prejemki občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles organov MOK ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
  • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev v skladu z zakonom.