Predstavitev sveta

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine in tako predstavlja zakonodajno telo mestne občine.

 

Sestavlja ga 33 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Njihove dolžnosti in pravice so določene z zakonom, statutom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti. Mestni sveniki svoje delo opravljajo nepoklicno in se sestajajo na rednih in izrednih sejah mestnega sveta ter sejah delovnih teles. Mestni svet predstavlja, sklicuje in vodi župan, ki pa ne glasuje.

 

Člani Mestnega sveta v mandatnem obdobju 2018 - 2022 po volilnem izidu:

 • Zoran za Kranj (6 svetnikov)

Zoran Stevanović   
Lea Bidovec      
dr. Neven Polajnar        
Lea Zupan          
Robert Kranjec      
Tanja Graonja Krstev    

 • SDS - Slovenska demokratska stranka (6 svetnikov)

mag. Branko Grims      
Saša Kristan      
Bojan Homan          
dr. Andreja Valič Zver     
Iztok Jenko     
Nataša Jenkole    

 • SD - Socialni demokrati (4 svetniki)

Manja Zorko      
Janez Černe         
Evstahij Drmota    

Nada Mihajlović

 • Svetniška skupina VZK (3 svetniki) 

Boštjan Trilar    
Boris Vehovec    
Damjana Piškur    

 • Igor Velov - Lista za razvoj Kranja (4 svetniki)

mag. Igor Velov      
Nada Sredojević          
Milan Glamočanin      
Sandra Gazinkovski     

 • LMŠ - Lista Marjana Šarca (2 svetnika) 

Robert Nograšek      
Nataša Majcen

 • NSi - Nova Slovnija - krščanski demokrati (2 svetnika) 

Irena Dolenc      
Albin Traven

 • Samostojna svetnica - SLRP - Stranka za enakomerni razvoj in podjetnost (1 svetnica) 

mag. Barbara Gunčar         

 • Samostojni svetnik - PLS - Povezane lokalne skupnosti (1 svetnik) 

Tomaž Ogris  

 • Samojstojna svetnica - Levica (1 svetnica)

Ana Štromajer  

 • Samostojni svetik - DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije (1 svetnik)

 Jožef Rozman    

 • Samostojna svetica -  (1 svetnica)

Andreja Kert     

 • Samostojna svetica -  (1 svetnica)

Ana Pavlovski