Člani nadzornega odbora

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj za mandatno obdobje 2014 – 2018 je bil imenovan na 2. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 17.12.2014:

Predsednik: Darko Jarc
Podpredsednik: Štefan Skalar
Člani: Peter Dobrovoljc, Ludvik Kavičič, Matej Gal Pintar,

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor: 

  1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; 
  2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
  3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
  5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
  6. obravnava revizije računskega sodišča.

 

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča svetu o svojih ugotovitvah.