GJI na območju OPPN PC Hrastje

O projektu

Vir financiranja:

Načrt za okrevanje in odpornost

razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast

komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje

Investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture

 

Vrednost projekta:

Skupna ocenjena vrednost projekta Gospodarske javne infrastrukture v Poslovni coni Hrastje, ki se bo končal predvidoma leta 2024, znaša približno 15 milijonov evrov.

MOK si je 1,3 milijona nepovratnih sredstev zagotovila na podlagi javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost. Preostali del, dobrih 13 milijonov evrov, bo zagotovila občina.

 

Naložbo sofinancira Evropska unija – NextGenerationEU

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 

Trajanje projekta:

15. 4. 2021 - 31. 12. 2024

 

Kratka vsebina projekta:

Mestna občina Kranj (MOK) že več let načrtuje razširitev poslovne cone v Hrastju. Obstoječa cona, ki se nahaja v neposredni bližini avtocestnega priključka, bo z novo razširjeno cono zavzemala skupaj kar dobrih 28 ha. Glavni del projekta je izgradnja nove komunalne infrastrukture na območju veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta,  ki bo omogočil gradnjo objektov investitorjev. S predvideno investicijo bo MOK uredila cestno omrežje s pločniki in kolesarskimi povezavami. Vzpostavila bo zelenice in zelene otoke, uredila bo kanalizacijo za odpadne vode in odvodnjavanje padavinske vode z javnih površin na okolju prijazen način in vodovod ter postavila okolju prijazno cestno razsvetljavo, predvidoma z LED svetilkami. Pomemben del ureditve cone bo tudi pametna infrastruktura v coni, saj bo cona opremljena z različnimi varčnimi sistemi, senzorji za meritve kakovosti zraka in drugo pametno infrastrukturo.

 

Osnovni namen in cilj oz. kazalniki:

Investicija zasleduje cilje Načrta za okrevanje in odpornost in sicer:

  • razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje,
  • investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

 

Splošni cilji investicije so:

  • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
  • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije,
  • vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
  • vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC.

 

Kazalniki investicije:

 

Kazalniki učinka investicije

 

1.

število podprtih investicijskih projektov EPC

1 investicija

2.

Površina urejene / dograjene / razširjene EPC (v ha; najmanj 1 ha).

19,98 ha

 

 

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu

 

1.

zasedenost novo opremljenih uporabnih površin, s strani mikro, malih in srednjih podjetij

urejene / dograjene / razširjene EPC (MSP; v % glede na nove uporabne površine)

50%

 

 

Koristne povezave:

Povezava na spletno stran evropskasredstva.si