Obvezno zdravstveno zavarovanje

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ DOHODKOV

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v nadaljevanju ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) določa, da o osnovnem zdravstvenem zavarovanju s 1.1.2012 odločajo pristojni centri za socialno delo.

 

Občani vlogo za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja (vloga se imenuje Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in se nahaja tukaj), skladno z ZUPJS in navodili Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, oddajo pri pristojnem Center za socialno delo.