Projektna pisarna

TH

Vodja projektne pisarne

Tanja Hrovat

T: 04 2373 103

E: tanja.hrovat@kranj.si

Delovno mesto Telefon

Mateja Drol

Tajništvo urada

 04 2373 103

Mira Starc

Sodelavec za javna naročila

 04 2373 120

Dejan Dragaš

Sodelavec za javna naročila

 04 2373 199

Nika Kladnik

Sodelavec za javna naročila

 04 2373 250

 

Služba za investicije

Tilen Košir

Vodja projektov

 04 2373 144

Tina Mesec

Vodja projektov

 04 2373 133

Eva Kotolenko

Vodja projektov

 04 2373 135

Grega Bajželj

Vodja projektov

 04 2373 250

Miha Bečan

Vodja projektov

 04 2373 201

Damjana Črček

Vodja projektov

 04 2373 215

Boštjan Zavrl

Vodja projektov

 04 2373 152

Maja Pušnik

Vodja projektov

 04 2373 250

Ciril Zorman

Vodja projektov

 04 2373 250

Luka Šmid

Vodja projektov

 04 2373 250

Ivan Fic

Vodja projektov

 04 2373 250

 

Zanimive povezave:

https://www.eda.admin.ch

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html

 

Projektna pisarna v okviru katere deluje služba za investicije opravlja naslednje naloge:

 • nudi celovito podporo pri vodenju in izvajanju projektov v občini,
 • vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi s projekti, ki pomenijo pridobivanje dodatnih virov sredstev,
 • opravlja strokovna in operativna dela pri izvajanju projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več uradov,
 • sodeluje pri pripravi osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
 • svetuje in pomaga na področju javnih naročil in vodi postopke javnih naročil,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • sodeluje z uradi in službami pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objektov,
 • svetuje uradom in službam pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pripravi proračuna na področju investicij,
 • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za ceste,
 • izdeluje metodologije načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij,
 • vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo,
 • načrtuje in izvaja upravno in strokovno-tehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,
 • izvaja naloge planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja projektne pisarne,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja projektne pisarne,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja projektne pisarne.

Grad Kieselstein - kompleks

predstavitev operacije

 

Obnova ulic mestnega jedra - 1.faza

predstavitev operacije

 

Obnova ulic mestnega jedra - 2.faza

Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem

predstavitev operacije

 

Zbirni kataster GJI Gorenjske - 1.faza

predstavitev operacije

 

Predstavitev poteka operacije Zbirni kataster GJI Gorenjske - 1. faza

Predstavitev zaključka operacije Zbirni kataster GJI Gorenjske - 1. faza

 

Prometna ureditev Slovenskega trga

predstavitev operacije

 

Layerjeva hiša, hiša umetnikov

predstavitev operacije

 

Trije stolpi

predstavitev operacije

dopolnitev predstavitve operacije

2. dopolnitev predstavitve operacije

3. dopolnitev predstavitve operacije

Evropski sklad ya regionalni razvoj

Naziv operacije: OBNOVA ULIC MESTNEGA JEDRA – 2. faza

 

Izvajanje v okviru operativnega programa: OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2007 – 2013

 

Razvojna prioriteta: Razvoj regij

 

Prednostna usmeritev: Regionalni razvojni programi

 

Kratek opis operacije: Osnovni namen investicije je celovita prenova ulic in trgov v osrednjem delu Starega Kranja in s tem povečati atraktivnost mestnega in zgodovinskega jedra Kranja (izboljšati vizualno podobo pohodnih in voznih javnih površin, izboljšati prometno varnost, posodobiti spremljajočo infrastrukturo ulic in trgov v osrednjem delu mestnega dela Kranja):

 • prenova trgov: Glavni trg – vhod v kostnico, Trubarjev trg,
 • prenova ulic: Poštna ulica z mostom čez Kokro, Vodopivčeva ulica, Cankarjeva ulica,
 • ureditev javnih zelenih površin: Pungert, Grad Kieselstein, zelene površine Poštna ulica,
 • ureditev spremljajoče ulične opreme,
 • obnova obstoječe spremljajoče infrastrukture.

 

Z operacijo bo dosežena fizična revitalizacija javnih površin kakor tudi bolj načrtno ter celostno upravljanje ponudbe in življenja v mestih, kar bo gorenjskim mestnim jedrom, trgom in vasem vrnilo življenjsko, trgovsko, turistično in kulturno moč. Prav tako bo omogočeno povezano in celostno trženje turističnega produkta gorenjskih mest, trgov in vasi na ravni regije. S tem je izkazan regionalni učinek naložbe.

 

Z bolj urejeno zunanjo podobo in kakovostnejšo infrastrukturo bo operacija prispevala k ohranjanju poslovnih, trgovskih in obrtnih dejavnosti in s tem k ohranjanju , vrnitvi in kasneje rasti števila delovnih mest v mestnem jedru. Izboljšani bodo pogoji za turistično dejavnost in gostinstvo kot bo tudi podjetniško okolje bolj spodbudno. Izvedba operacije bo posredno vplivala na odpiranje novih delovnim mest v okviru zasebnih podjetniških investicij.

 

Z ureditvijo in razširitvijo pohodnih in zelenih površin v Starem Kranju se bo zmanjšala prometna obremenjenost in s tem onesnaževanje zraka v strogem kulturno-zgodovinskem delu Kranja. Z obnovo obstoječega vodovoda bodo predvsem zmanjšane vodne izgube, z zmanjšanjem vodnih izgub pa bo povečana količina razpoložljive pitne vode – ohranjanje naravnih virov. Prenova obstoječe kanalizacije bo izboljšala obravnavo komunalnih odplak (star kanalizacijski sistem je spuščal).

Zagotovljena bo učinkovitejša izraba in boljše gospodarjenje z vodnimi viri ter s tem manjša izguba vode ter posledično manjša obremenitev okolja - boljša kvaliteta okolja.

S posodobitvijo javne razsvetljave bo bistveno manjše svetlobno onesnaževanje.

 

Mestna občina Kranj z izvajanjem operacije zaokrožuje celostno prenovo javnih odprtih pohodnih in zelenih površin v osrednjem delu starega mestnega jedra po zgledu podobnih slovenskih in tujih mest. Na osnovi sodobno zasnovanih rešitev iz javnega arhitekturnega natečaja ter ob upoštevanju smernic za varovanje dediščine ter potreb uporabnikov na drugi strani, bo projekt operacija preoblikovala zunanjo urbano podobo ter povečala atraktivnost. Starega Kranja tako za bivanje, obiskovanje kot predvsem za oživitev poslovne dejavnosti. Z ureditvijo starega mestnega jedra Kranja bodo bolje dostopni pomembni spomeniki kulturno-tehnične dediščine Slovenije, kar bo še povečalo atraktivnost kraja in celotne mreže starih mestnih jeder na Gorenjskem.

 

V okviru operacije bo urejenih 12.237 m2 (tlakovanih oz. drugače urejenih) javnih površin in 4.262 m2 zelenih površin.

Naziv upravičenca: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

Višina skupnih stroškov operacije: Vrednost investicije je ocenjena na 8.120.567,21 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira do višine 4.838.011,00 EUR, ostalo financira Mestna občina Kranj iz proračuna.

 

Datum začetka in konca operacije: Operacija se je začela izvajati decembra 2008, zaključena bo najkasneje 31. 12. 2013.

 

Kontaktne osebe:

Mitja Herak, direktor občinske uprave Mestne občine Kranj

e pošta: mitja.herak@kranj.si

tel.: 042373101

 

Brane Šimenc, načelnik Projektne pisarne Mestne občine Kranj

e pošta: brane.simenc@kranj.si

tel.: 042373138

 

Boštjan Zavrl, Mestna občina Kranj

e pošta: bostjan.zavrl@kranj.si

tel.: 042373152

 

mag. Ida Bibič, Mestna občina Kranj

e pošta: ida.bibic@kranj.si

tel.: 042373183

 

Zanimive povezave:

https://www.eu-skladi.si/

 

Projektna dokumentacija:

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - razpis

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - ponudba

 

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - popisni del

ulice Glavni trg

ulice Fockova vila

igrala

oprema

sadilna in setvena dela

javna razsvetljava

kanalizacija

vodovod

vrt Kieselstein

kostnica - arhitektura plošča

kostnica - arhitektura paviljon

kostnica - elektrika

kostnica - strojne instalacije

kostnica - dostop do rovov

 

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - tehnična poročila

gradbena dela

krajinska arhitektura

elektro

kanalizacija

vodovod

Kranj paviljon

dostop do rovov

 

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - detajli

Obnova ulic mestnega jedra 2.faza - ureditvene situacije

Swiss Contribution

PROJEKT REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land

 

Začetki projekta, ki se sedaj intezivno izvaja v sklopu švicarskega finančnega mehanizma, segajo v leto 2008/2009, ko je bilo treba po njegovi odobritvi pripraviti strokovno projektno dokumentacijo, na podlagi katere je Mestna občina Kranj kot partnerska in sodelujoča občina dobila donacijo s strani švicarske vlade. Ker so investicijsko vzdrževalna dela zelo zahtevna, sedaj pospešeno usklajujemo projekte za izvedbo, saj je cilje projekta REAAL v Kranju, prispevati k ohranjanju okolja hkrati pa dosegati standarde na področju obnovljivih virov energije. Prihranili bomo vsaj 25 odstotkov energentov oz. bodo le-ti kot obnovljivi viri nameščeni v Športnem centru Kranj, vgrajena bo tehnologija s toplotnimi črpalkami in sončnimi kolektorji, izolacijsko se bo izboljšala streha bazena, na Letnem kopališču pa bo nameščena ponjava, ki bo preprečevala izgubo toplote.

 

Sofinanciranje obnove energetskih sistemov

 

reaal projekt

 

V prostorih Mestne občine Kranj je 11. aprila 2012 potekal sestanek za uvedbo izvajalca v delo med Mestno občino Kranj in ELTEC PETROL d. o. o. Gre sicer za projekt, ki je sofinanciran iz švicarskega mehanizma. V sklopu projekta bo obnovljenih pet šolskih infrastrukturnih objektov v Kranjski gori, Bledu, Poljanah, Žireh in Gorjah ter energetski sistem na kranjskem Pokritem olimpijskem bazenu. Za izvedbo energetskega sistema na kranjskem Pokritem olimpijskem bazenu so se dogovorili, da izvajalec del do 21. maja 2012 pripravi projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), sama investicija pa mora biti dokončana v stotih dneh, ko projektno dokumentacijo potrdi Mestna občina Kranj kot partnerska in sodelujoča občina.

 

Obisk delegacije Reaal v Kranju

dne 13.9.2012

reaal kranj

 

SWISS CONTRIBUTION:

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home/countries/slowenien.html

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.html

 

bazen kranj reaal

 
Letno kopališče pripravljeno na zimo - energetska sanacija Pokritega olimpijskega bazena
v izvajanju, 23. 10. 2012
 
 
Foto: Poletno kopališče z dne 22. 5. 2013
 
Bazen Kranj projekt Reaal
 
Bazen Kranj projekt Reaal
 
Projekt Reaal Kranj
 
Bazen Kranj Reaal
 
Bazen Kranj 2013
 
Soncna energija Reaal Kranj

Kaj je CLEAR?

CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa, in vključuje partnerje iz šestih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami. Namen projekta je nuditi dostopnost vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednot in omogočiti nove poslovne priložnosti ter posledično kakovostnejše življenje.

 

CLEAR in Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj je ena od partneric, ki je zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije na področju mestnega jedra Kranja in Slovenije. Bogate izkušnje pri vodenju in koordiniranju evropskih projektov bodo garancija in vodilo za dobro opravljeno delo.

 

CLEAR in Vi

Seznanitev s problematiko in ponujanje konkretnih rešitev tako za uporabnike (osebe z ovirami) kot ponudnike (društva, turistični delavci, muzeji, gledališča …).

Brezplačne e-delavnice in izobraževanja, kjer se boste s pomočjo ekspertov seznanili o problemih in priložnostih.

Pilotni projekt na območju mestnega jedra Kranja, kjer bomo analizirali dostopnost do znamenitosti ter izdelali študijo za izboljšanje s posebnim povdarkom na novih poslovnih priložnostih.

Aplikacija za pametne telefone (Smart Phone aplikacija), ki bo omogočala hiter in enostaven vpogled do dostopnosti posamezne kulturne znamenitosti.

 

OSNOVNI PODATKI

Datum pričetka: januar, 2011

Datum konca: oktober, 2013

Vrednost projekta: 150.000,00

Vrednost sofinanciranja: 127.0000,00

Program: Program teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa

Kontaktna oseba: Ida Bibič; ida.bibic@kranj.si

Projekt PANGeA

 

Uradna spletna stran: www.ita-slo.eu

http://www.pangeaeu.org

 

Novice:

Projekt PANGeA za dvig kakovosti življenja starejših oseb

 

Brezplačne meritve za starejše – projekt Pangea

 

Mestna občina Kranj kot partnerka v projektu Pangea poziva vse občane Gorenjske, starosti od 60 do 80 let, ki so sposobni samostojno prehoditi dva kilometra, da se prijavijo na posebne brezplačne meritve za ugotavljanje zdravstvenega stanja in fizičnih sposobnosti posameznika. Udeleženci bodo po meritvah dobili neposredne informacije o njihovem zdravstvenem in splošnem psihofizičnem stanju, na njihovo željo dostop do oblikovanih protokolov prehranjevanja ter intervencij gibalnih aktivnosti, seznanjeni bodo s splošnimi ugotovitvami raziskovanja in doprinosom za družbo ter vključeni v promocijske akcije, delavnice in seminarje s ciljem osveščanja o pomenu zdravega staranja. Vsak udeleženec poleg rezultatov meritev prejme tudi jutranji obrok in promocijsko darilo. Meritve bodo na območju Mestne občine Kranj potekale od 12. do 14. septembra 2013 v Kranju, v Športni dvorani Planina. Mesta za udeležbo so še na voljo, vendar je število brezplačnih meritev omejeno. Prijave zbirajo do 21. avgusta 2013 na brezplačni številki za starejše 0801010, lahko pa se prijavite preko prijavnega obrazca, ki se nahaja v prilogi.

 

Prijavnica

Vabilo

Zgibanka