Služba za zaščito in reševanje

SG

Vodja službe za zaščito in reševanje

Sašo Govekar

T: 04 2373 110

E: saso.govekar@kranj.si

Služba za zaščito in reševanje opravlja naslednje naloge:

  • neposredno nudi pomoč pri načrtovanju, organiziranju, vodenju, usmerjanju in nadziranju nalog pri pripravah načrtov zaščite in reševanja in nalog v primeru naravnih in drugih nesreč, enotam za reševanje in pomoč v občini, Civilni zaščiti, jamarjem, kinologom, potapljačem, Gorski reševalni službi, tabornikom, Gasilsko reševalni službi, prostovoljnim gasilskim društvom, Rdečemu križu,
  • uresničuje koncept zaščite in reševanja v občini z izdelavo vizije, ciljev, strategije in iskanja sredstev in orodij z vsemi subjekti, ki so zakonsko opredeljeni na omenjenem področju (enote civilne zaščite, Gasilsko reševalna služba, Gasilska zveza, prostovoljna gasilska društva, Rdeči križ, Zdravstveni dom, Policija, inšpekcijski organi …),
  • usklajuje in koordinira z ostalimi nosilci zaščite in reševanja po načelu sub ordinacije (MORS – Uprava za zaščito in reševanje, MORS – Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vlada RS – Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, URSZR – Izpostava Kranj, Policija, Slovenska vojska …),
  • načrtuje, usklajuje izdeluje, evalvira Načrte zaščite in reševanja (poplava, požar, jedrska nesreča, železniška nesreča, potres …) in druge podzakonsko opredeljene akte z ostalimi zakonsko opredeljenimi nosilci,
  • pripravlja, spremlja ter izvaja letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • skrbi za izdelavo ocene ogroženosti ter za načrte za zaščito, reševanja in pomoč,
  • skrbi za koordinacijo in organizacijo civilne zaščite, požarne varnosti in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter vse povezane naloge sodelovanja in koordiniranja z drugimi za to pristojnimi osebami in organi na omenjenem področju dela,
  • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.