Urad za okolje in prostor

Urad za okolje in prostor pripravlja pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo, vodi zbirke prostorskih podatkov pripravlja poročila o stanju okolja, pripravlja izračune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje odločb o komunalnem prispevku ter na splošno skrbi za okolje in prostor na območju mestne občine.

 

Ziherl Janez

vodja urada

telefon: 04 2373 376

lokacija pisarne: I/163

Ana Drakslar

tajništvo urada 

telefon: 04 2373 376

lokacija pisarne: I/162

Ahačič Premrl Marija

telefon: 04 2373 145

lokacija pisarne: I/139

Ažman Aleksandra telefon: 04 2373 127

lokacija pisarne: I/138

Bezjak Helena

telefon: 04 2373 154

lokacija pisarne: I/159

Jamšek Suzana

telefon: 04 2373 219

lokacija pisarne: I/138

Kavdik Uroš

telefon: 04 2373 156

lokacija pisarne: I/140

Leben Polona

telefon: 04 2373 148

lokacija pisarne: I/139

Planinšek Špela

telefon: 04 2373 155

lokacija pisarne: I/139

 

Oddelek za prostorske akte

Šuštar Gruber Mihaela

vodja oddelka

telefon: 04 2373 586

lokacija pisarne: I/142

Ahčin Ana

telefon: 04 2373 153

lokacija pisarne: I/161

Gradišar Ana

telefon: 04 2373 370

lokacija pisarne: I/144

Fister Frelih Romana

telefon: 04 2373 151

lokacija pisarne: I/141

Omejc Polona

telefon: 04 2373 368

lokacija pisarne: P/109

Zaletel Sabrina

telefon: 04 2373 375

lokacija pisarne: I/143

Urad za okolje in prostor na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • vodi zbirke prostorskih podatkov,
 • sodeluje v postopku določitve gradbenih parcel,
 • pripravlja poročila o stanju okolja,
 • sodeluje v postopkih parcelacije ter izdaja potrdila o parcelaciji,
 • vodi postopke za izvedbo upravnih komasacij in izdaja dovoljenja za pogodbene komasacije,
 • vodi postopke o imenovanju naselij in ulic,
 • vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju kulturne dediščine lokalnega pomena,
 • vodi postopke za pripravo aktov o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah,
 • opravlja upravne in strokovne nalog s področja varovanja okolja,
 • pripravlja izračune komunalnega prispevka in vodi postopek izdaje odločb o komunalnem prispevku,
 • opravlja strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
 • pripravlja odlok o spreminjanju mej zemljiških parcel na določenih območjih in na njegovi podlagi izdaja soglasja,
 • pripravlja odlok o urejanju podobe naselij in krajine in na njegovi podlagi izdaja pogoje in soglasja,
 • pripravlja odločbe o vzpostavitvi začasnih ukrepov v skladu z zakonom, ki ureja prostor.

Oddelek za prostorske akte, ki na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • vodi postopke ter opravlja naloge v zvezi s postopki za pripravo, izdelavo in sprejemom prostorskih aktov,
 • pripravlja in izdeluje strokovne podlage s področja prostorskega načrtovanja,
 • nudi strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
 • skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
 • skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
 • izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
 • pripravlja lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč,
 • vodi postopke celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje,
 • izdaja mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti,
 • izdaja mnenja in soglasja za posege na javnih površinah, ki so izven pristojnosti upravljalca občinskih cest,
 • sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste,
 • izdaja potrdila o predkupni pravici.

 

Oddaja v najem dela zemljišč:

 • katastrska občina 2136  BREG OB SAVI parcela 565/41
 • katastrska občina 2135  DRULOVKA parcela 79/1
 • katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE  parcela 1177/13
 • katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 932/22
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 882/11
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 893/24
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 930/2
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 943/1
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 914/27
 • katastrska občina 2122 HUJE parcela 201/0
 • katastrska občina 2122 HUJE parcela 182/32
 • katastrska občina 2122 HUJE parcela 158/0
 • katastrska občina 2121 KLANEC parcela 260/7
 • katastrska občina 2101 RUPA parcela 256/72
 • katastrska občina 2123  ČIRČE parcela 153/1
 • katastrska občina 2103 PREDOSLJE parcela 36/1
 • katastrska občina 2132 BITNJE parcela 1655/5
 • katastrska občina 2100 KRANJ parcela 920/53

Oddaja v najem dela zemljišča parc št. 966/1 k.o. Kranj

Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 287/1 k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 190/4 in 190/5, k.o. 2122 - Huje 

Objava namere Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9, obe k.o. Breg ob Savi

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča parc. št. 287/1, 966/1 in 1047/1, vse k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 1044/1, k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 727/1, k.o. 2103 – Predoslje

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 292/3, k.o. 2101 – Rupa

Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 278/20 k.o. Stražišče

Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 280/18 k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 556/16, k.o. 2131 – Stražišče

Oddaja v najem delov zemljišč parc. št. 60/0, 97/0, 98/0, 99/0, 100/0, 137/0, 280/1, 280/18, 283/2, 287/1, 287/3, 966/1, 976/1, 979/3, 989/1, 1047/1,vse k.o. 2100 – Kranj, 15.6.2012

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/37 in 553/10, obe k.o. 2136 - Breg ob Savi

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/38 in 553/11, obe ko.o 2136 - Breg ob Savi

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/36 in 553/9, obe k.o. 2136 - Breg ob Savi

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za del zemljišča parc. št. 565/35 in 553/8, obe k.o. 2136 – Breg ob Savi

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parcelna številka 207/3, k.o. 2121 - Klanec

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 184/1, k.o. 2098 – Struževo, (ID 5139152), parc. št. 185/4, k.o. 2098 – Struževo, (ID 4635184), parc. št. 187/4, k.o. 2098 – Struževo, (ID 2620543) in parc. št. 187/8, k.o. 2098 – Struževo

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 3060/4, k.o. 2134 – Žabnica in parc. št. 3056, k.o. 2134 – Žabnica

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 401/5, k.o. 2089 – Tenetiše in parc. št. 401/4, k.o. 2089 – Tenetiše

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 1047/1 k.o. Kranj 

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dela zemljišča par. št. 74/30 k.o. 2135 - Drulovka

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 90/1, k.o. 2135 – Drulovka

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 717, k.o. 2103 – Predoslje

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za dele zemljišč parc. št. 287/1, 139/1, 139/2 in 966/1, vse k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 1234/1 in 1137/1, obe k.o. 2100 – Kranj, parc. št. 1053, k.o. 2122 – Huje, parc. št. 788 in 732/1, obe k.o. 2103 – Predoslje, parc. št. 1206, 1207 in 1105, k.o. 2102 - Kokrica

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 200/1, k.o. 2131 – Stražišče

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 94/8 in 269/2, k.o. 2098 – Struževo

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 690, k.o. 2130 – Pševo

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 919, k.o. 2128 – Zgornja Besnica

Posamični program ravnanja s premoženjem za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 877/4, k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi pogodbe za odpisane premičnine za v letu 2011

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 182/31, k.o Huje

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 876/10, k.o Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 908/2 in 908/4, k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 1143/1, k.o. 2102 - Kokrica

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 287/1 k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 191/6, k.o. 2089 – Tenetiše

Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za parc. št. 913/45, k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 280/18, k.o Kranj

Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 650, k.o. 2105 - Britof

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 287/1, k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 149, k.o. Primskovo

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1, k.o. Kranj

Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc. št. 966/1 k.o. 2100 - Kranj

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 28. seji, dne 30.03.2007, sprejel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer dne 28.04.2007.

 

Ob uveljavitvi ZPNačrt se ukinja lokacijska informacija, ki se nanaša na namene prometa z nepremičninami in se nadomešča s potrdilom o namenski rabi zemljišča.

 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi zemljišča, kot jo določa občinski prostorski načrt ter podatek o morebitnih prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem zemljišču. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se priloži tudi kopijo grafičnega dela občinskega prostorskega načrta. Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s pedpisi o upravnem postopku ter proti plačil upravne takse. Pri tem je pomembno vedeti, da posamična zemljiška parcela predstavlja en zahtevek.

 

Zahtevek oz. vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča dobite na sprejemni pisarni občine.

 

 

Obvestilo investitorjem enostavnih objektov

Po 31. decembru 2006 gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe brez gradbenega dovoljenja na zemljiščih, ki nimajo določene gradbene parcele, ne bo več mogoča.

Med enostavne objekte štejemo pomožne objekte za lastne potrebe, kot so garaža, nadstrešek, drvarnica, lopa, rezervoar za plin, zimski vrt, bazen, uta, zbiralnik za kapnico, zajetje, vrtina, vodnjak, nepretočna greznica.

 

Pomožni objekt za lastne potrebe (enostavni objekt) se lahko gradi brez gradbenega dovoljenja na podlagi lokacijske informacije ter pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03,130/04; v nadaljnjem besedilu Pravilnik).

 

Lokacijska informacija vsebuje merila in pogoje iz prostorskega izvedbenega akta, ki določajo, ali je gradnja enostavnega objekta na določenem območju možna ali ne ter nekatera oblikovna in funkcionalna merila za postavitev takega objekta. Pravilnik pa natančneje določa vrsto in velikost enostavnega objekta, zahteve glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč.

 

Pravilnik natančno določa, da mora biti pomožni objekt za lastne potrebe zgrajen znotraj gradbene parcele, ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če bi se torej gradil npr. nadstrešek, ki bi izpolnjeval vse ostale pogoje za gradnjo enostavnega objekta po Pravilniku ter v skladu s prostorskim aktom na zemljišču izven gradbene parcele, bi bilo potrebno zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Do 31. decembra 2006 Pravilnik ustrezno rešuje problem, ko določena stavba, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, gradbene parcele še nima določene, in sicer v 33. a členu:

 

Če stavba, zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, gradbene parcele nima določene, se lahko do 31. decembra 2006 objekti za lastne potrebe gradijo tudi na zemljišču, ki ni določeno kot gradbena parcela, vendar samo pod naslednjimi pogoji:

 1. da objekti za lastne potrebe izpolnjujejo pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter odmika od meje sosednjih zemljišč v skladu s tem pravilnikom,
 2. da tako zemljišče leži neposredno ob stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja,
 3. da je tako zemljišče urejeno kot dvorišče, vrt ali utrjena površina in je na njem urejen dovoz oziroma dostop do stavbe iz prejšnje točke,
 4. da je površina takega zemljišča v naravi vidno razmejena od sosednjih zemljišč,
 5. da ima investitor na takem zemljišču lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico in
 6. da se objekti za lastne potrebe gradijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža stavbo oziroma če se ta pas stika z mejo sosednjega zemljišča ali jo presega,
 7. da je objekt za lastne potrebe od meje sosednjega zemljišča oddaljen najmanj 1,5 m; če je odmik manjši od 1,5 m, mora investitor pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

Po 31. decembru 2006 pa gradnje enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja ne bodo možne, ne da bi se predhodno določila gradbena parcela.

 

Zahtevo za določitev gradbene parcele lahko vložite na Upravni enoti Kranj. K zahtevi pa morate priložiti tisti del lokacijskega načrta, ki prikazuje načrt gradbenih parcel, kadar objekt stoji na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom oziroma predlog načrta gradbene parcele, kadar objekt stoji na območju, ki se ureja s prostorskim redom (do sprejetja prostorskega reda veljajo prostorsko ureditveni pogoji). Slednjega na podlagi ustrezne lokacijske informacije lahko izdela posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega prostorskega načrtovalca. K zahtevi je potrebno priložiti še izpisek iz zemljiške knjige. Postopek določitve gradbene parcele obstoječim objektom določa 216. člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02,47/04).

 

Na podlagi pravnomočne odločbe o določitvi gradbene parcele nato lastnik objekta ali lastnik zemljišča, ki se mu je določila gradbena parcela, naroči pri geodetskem podjetju elaborat parcelacije ali elaborat pogodbene komasacije.

Vlogo za določitev gradbene parcele in ostale informacije lahko dobite v glavni pisarni Upravne enote Kranj.

 

 

Sklep o javni razgrnitvi OPPN za infrastrukturo - Bitnje Žabnica

Sklep

Stališča do pripomb

 

 

Merila in kriteriji za določitev zemljišč za gradnjo stavb na območju Mestne občine Kranj

Datoteka

 

 

Odgovori na vprašanja predsednikom krajevnih skupnosti v zvezi z gradnjo javne kanalizacije – GORKI

Datoteka

 

 

Postopek za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo

Datoteka

 

 

Merila in kriteriji za določitev nezazidanih stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj

Datoteka

 

 

Ustvarjanje zidnih poslikav (grafitov) v Mestni občini Kranj

Navodila in kontakt

Dovoljene lokacije za zidne poslikave

Vloga za pridobitev soglasja MOK za ustvarjanje zidne poslikave 

 

Agora

https://www.kranj.si/eu-projekt-agora

https://www.kranj.si/agora-state-of-play-delavnica-s-kljucnimi-delezniki

 

Citycircle

https://www.kranj.si/eu-projekt-citycircle

https://www.kranj.si/v-kranju-o-razvoju-kroznega-gospodarstva

 

Cobraman

Cobraman je evropski projekt, katerega cilj in namen je vzpostaviti sistem pristopa krevitalizaciji degradiranih območij v mestih ter vzpostaviti način, kako strokovno peljati postopek od začetnih raziskav vse do izvedbene faze.

 

Degradirana urbana območja:

 • so že pozidana urbana območja, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov opuščena oziroma neizkoriščena z vidika predvidene rabe
 • predstavljajo tudi problem iz estetskega, socialnega, kulturnega in ekološkega vidika
 • pretežno opuščena industrijska območja, ki so hkrati sporna tudi z okoljskega vidika.
 • rudniška območja
 • območja železniške infrastrukture
 • območja opuščenih vojašnic
 • opuščena javna skladišča

 

Reševanje problematike degradiranih območij in njihova revitalizacija ima v zahodni Evropi vedno večji pomen in predstavlja pomemben delež urbanizacije ter v vedno večji meri nadomešča velikokrat neupravičene posege v naravna ter kmetijska okolja.

 

Kranj ima kot staro industrijsko mesto veliko degradiranih območij, ki hkrati kazijo mestno podobo, po drugi strani pa predstavljajo velik urbanistični potencial, saj gre večinoma za območja, ki so sorazmerno blizu mestnega jedra ter so opremljena s komunalno infrastrukturo. Ureditev takih območij je sicer povezana s številnimi težavami, ki jih na zazidljivih, nepozidanih zemljiščih ni, vendar ob ustreznih znanjih, volji in osveščenosti, ki privedejo do ustreznih rešitev, pomenijo velik plus tako za urbanizem kot okolje.

 

V okviru projekta se lokalna skupina poleg izobraževanja ukvarja tudi s konkretnimi problemi degradiranih območij v Kranju. Glavni cilji Cobraman projekta v Mestni občini Kranj so:

 • evidenca degradiranih območij v Kranju, kjer bomo predstavili značilnosti območij, njihove prednosti, slabosti, trenutno stanje in možne rešitve;
 • še posebej smo se v okviru projekta Cobraman osredotočili na območje Železniške postaje Kranj, ki predstavlja primer degradiranega območja in kazi eno izmed vstopnih točk v mesto Kranj.

 

V sodelovanju s Slovenskimi Železnicami nameravamo na območju železniške postaje urediti del območja ter postaviti informacijsko točko, kjer bodo prestavljena degradirana območja v Kranju, njihove značilnosti, predlogi možnih rešitev ter rezultati projekta Cobraman. To bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju problematike železniške postaje in ostalih degradiranih območij; glavni namen informacijske točke je ozaveščanje javnosti (strokovne in ostale) ter spodbuditi investicije v degradirana območja na območju mestne občine Kranj.

 

Na zahodu je to že ustaljena praksa v urejanju prostora (urbanizmu), v Sloveniji pa takemu načinu urejanja prostora v preteklosti nismo izkazovali velike pozornosti. Zavedanje problema je v teh primerih tudi spoznanje novih možnosti, ki posledično lahko privedejo tudi do konkretnih rešitev.

 

Priložena dokumentacija:

Idejna rešitev informacijske točke (celotno gradivo)

Besedilo zakonov s kazali, navzkrižnim sklicevanjem in zunanjimi povezavami na citirane predpise (besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače):

 

Odgovori na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov (dokumenti na povezavah se bodo periodično nadomeščali oziroma dopolnjevali z novimi vprašanji in odgovori):

Odgovori na pogosta vprašanja upravnih enot na Gradbeni zakon

Lokacijska informacija

 

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse. Ker ZUreP-1 ne vsebuje nikakršnih nadaljnjih določb v zvezi s samim postopkom izdaje lokacijske informacije, se tako za ta postopek v celoti uporabljajo ustrezna določila iz predpisov o upravnem postopku, torej iz Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002; v nadaljevanju: ZUP).

Lokacijska informacija vsebuje tako samo podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Podatki, vsebovani v lokacijski informaciji, se torej potem, ko občinski upravni delavec identificira lego zemljiške parcele, za le-to navedejo iz treh vrst aktov: za namensko rabo iz prostorskih sestavin občinskega srednjeročnega družbenega plana (oziroma v prihodnje iz prostorskega reda občine), lokacijske in druge pogoje iz ustreznega izvedbenega prostorskega akta ter podatke o prostorskih ukrepih iz odlokov o prostorskih ukrepih.

Lokacijska informacija je tako zbir za določeno zemljiško parcelo oziroma območje relevantnih podatkov iz navedenih občinskih aktov, ki jih potrdi občinski upravni organ. To pomeni, da se z lokacijsko informacijo zgolj potrjuje določena dejstva, ne pa odloča o morebitnem vprašanju, kjer bi lahko prišlo do nasprotujočih odločitev ali razumevanj le-teh.

Dve ali več za isto zemljiško parcelo oziroma območje izdanih lokacijskih informacij tako ob nespremenjenih aktih ne more vsebovati nasprotujočih si podatkov.