Urad za splošne zadeve

Vodja Urada za splošne zadeve

Mateja Koprivec

T: 04 2373 121
E: mateja.koprivec@kranj.si

Svetlana Draksler

tajništvo urada

telefon: 042373121

lokacija pisarne: I/159

 

Pravna služba 

Sabina Metelko

občinska odvetnica

telefon: 042373132

lokacija pisarne: I/149

Ana Berglez

občinska odvetnica

telefon: 042373373

lokacija pisarne: I/148

Živa Okorn Zevnik

občinska odvetnica (odsotna, nadomešča Nina Zadravec)

telefon: 042373373

lokacija pisarne: I/148

Nina Zadravec

občinska odvetnica

telefon: 042373858

lokacija pisarne: I/152

 

Služba za upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami 

Milojka Ažman

občinska stanovanja, subvencioniranje stanovanjskih najemnin

telefon: 042373158

lokacija pisarne: I/148

Zora Černe

premoženjsko pravne zadeve

telefon: 042373131

lokacija pisarne: I/145

Klemen Kastelic

premoženjsko pravne zadeve

telefon: 042373115

lokacija pisarne: I/147

Tomo Bradaška

občinska stanovanja, počitniške kapacitete

telefon: 042373163

lokacija pisarne: I/155

Karel Piškur

občinski poslovni prostori, vzdrževanje občinskih stanovanj

telefon: 042373195

lokacija pisarne: p/88

Miha Šubic

premožensko pravne zadeve

telefon: 042373142

lokacija pisarne: p/110

 

Kadrovska služba 

Urša Urška Nadižar

kadrovske zadeve

telefon: 042373129

lokacija pisarne: I/158

Katja Sušnik

kadrovske zadeve (odsotna, nadomešča Maja Gregorc)

telefon: 042373117

lokacija pisarne: I/158

Maja Gregorc 

kadrovske zadeve

telefon: 042373117

lokacija pisarne: I/158

 

Glavna sprejemna pisarna 

Barbara Umnik

sprejemna pisarna

telefon: 042373374

lokacija pisarne: p/110a

Marjeta Pirš

sprejemna pisarna

telefon: 042373587

lokacija pisarne: p/110

Judita Tkalec 

glavna pisarna

telefon: 042373188

lokacija pisarne: p/108

Ika Filipović

odprema pošte

telefon: 042373118

lokacija pisarne: p/107a

Urad za splošne zadeve opravlja naslednje naloge:

 • načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za občinsko upravo in pripravlja letne načrte usposabljanja in izobraževanja kadrov ter pripravlja letne načrte izvedbe letnih razgovorov,
 • izvaja s proračunom sprejeti načrt delovnih mest,
 • načrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natečajev in razpisov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odločb ter izvajanje drugih kadrovskih aktivnosti (spremljanje napredovanj),
 • izvaja disciplinske in odškodninske postopke v okviru delovnih razmerij,
 • pripravlja in pravno presoja gradiva, ki jih občinska uprava pripravlja za svet in druge organe občine,
 • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji,
 • pripravlja in izvaja proračun s področja urada,
 • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja urada,
 • podaja pravna mnenja za potrebe občine in druge,
 • zastopa občino pred sodišči in drugimi organi,
 • pripravlja in vlaga tožbe, izvršbe in druga pravna sredstva,
 • sestavlja predloge pogodb, ocenjuje in pregleduje osnutke predlaganih pogodb in skrbi za vodenje postopkov sklepanja pogodb za občino,
 • vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani občine,
 • skrbi za vodenje upravnih evidenc,
 • vodi evidenco zemljišč in drugih nepremičnin v lasti občine,
 • vodi register stanovanj in poslovnih prostorov,
 • vlaga zemljiškoknjižne predloge,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje s počitniškimi objekti,
 • upravlja in gospodari z zemljišči v lasti občine,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • pripravlja in vlaga tožbe za izselitev ter pripravlja in vlaga izvršbe za izselitev in izvršbe zaradi neplačevanja najemnin za stanovanja ali poslovne prostore,
 • pripravlja in vlaga izvršbe zaradi neplačevanja najemnin ali kupnin za zemljišča,
 • pripravlja gradiva glede predkupnih pravic in odloča o predkupnih pravicah,
 • vodi postopke glede določitve javnega dobra in izvzema iz javnega dobra za nepremičnine,
 • vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami (odkupi, prodaje, zamenjave in drugo),
 • vodi postopke glede določitve služnosti in podelitve stavbnih pravic,
 • upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti občine,
 • upravlja s poslovno stavbo občine,
 • skrbi za zavarovanje stanovanj, poslovnih prostorov, stavbe občine, drugih stavb in prostorov v lasti občine in za zavarovanje splošne odgovornosti,
 • opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije,
 • organizira naloge pisarniškega poslovanja,
 • organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
 • sprejema in odpravlja pošto,
 • vodi razvid zadev in dokumentov,
 • izvaja naloge telefonske centrale,
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.