OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
24.01.2020
/files/06_mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/dozidava.jpg
Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, d. o. o., v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko - PŠ Center« v prvih dneh novega leta že izvedla del fasade pri vhodu v vzhodni krak objekta. Prav tako je v večini objekta vgrajeno tudi že stavbno pohištvo (okna). Gradbena dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih ...
23.01.2020
/files/plavalno-tekmovanje.jpg
Na odmevni plavalni prireditvi 22. Boštjanov Dr. Fig 2020 je 18. januarja 2020 nastopilo 511 plavalcev in plavalk mlajše kategorije, starih med 8 in 14 let. Poleg domačih klubov so gostili še tuje plavalke in plavalce iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. Sodelovala je tudi ekipa Mestne občine Kranj pod vodstvom direktorja mestne uprave Bora Rozmana. Tekmovanje je namenjeno promociji športnih dogodkov za ...
17.01.2020
/files/za-kakovost-zivljenja-starejsih.jpg
Mestna knjižnica Kranj, 27. januar 2020 ob 13.00 Za sedanji čas je značilno, da se srečujemo s podaljševanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša nove naloge in izzive pri medgeneracijskih odnosih. V Sloveniji, in tudi Evropi, se tako soočamo s spremembo v demografski strukturi prebivalstva. Na to kažejo padec rodnosti, naraščanje števila prebivalstva, starega med 65 in 80 let, ter skromni naravni ...
17.01.2020
/files/podelitev-diplom-vs-c-kranj.jpg
Direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec in ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek Zupanc sta 14. januarja 2020 v Prešernovem gledališču Kranj podelila 78 diplom diplomantom Višje strokovne šole. Osem diplomantov je prejelo tudi pohvale, šest diplomantov pa nagrade za dosežene rezultate v času študija. Posebno priznanje je za svoje večletno uspešno delo, rezultate in mentorstvo na ...
Arhiv novic

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10.4.2020 (naložbe), 11.9.2020 (ostali ukrepi)
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku PP višji svetovalec

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2019 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  lastni spletni strani dne 20.01.2020 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Obvetilo o neuspelem javnem natečaju - Medobčinski redar pripravnik (m/ž)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v Svetu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17. 1. 2020
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika v Svetu zavoda Gorenjske lekarne in nadomestnega člana v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17. 1. 2020
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V ODDELKU ZA MESTNI SVET IN KRAJEVNE SKUPNOSTI V OKVIRU KABINETA ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA SEKTORJA (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15. 1. 2020 (8 dni)
 • Javni poziv za imenovanje predstavnika javnosti v svet javnega zavoda ZTKK

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 (M/Ž) V SEKTORJU ZA RAZVOJ IN PAMETNO SKUPNOST V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.12.2019 (15 dni)
 • Javni razpis za prosto delovno mesto

  DIREKTOR  JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.12.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 08.01.2020
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 8.1.2020
 • Razpis športnih priznanj za 2019

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Zakup prostora za objavo informativnih vsebin v tiskanem mediju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 22.01.2020 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Sveta javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, Sveta javnega zavoda Zavod za šport Kranj, Sveta OŠ Jakoba Aljaža Kranj in Sveta Zavetišča Perun

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 4.12.2019
 • Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas v mestni upravi Mestne občine Kranj VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) V PROJEKTNI PISARNI

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.11.2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas v mestni upravi Mestne občine Kranj MEDOBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 29.11.2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (M/Ž) V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA NEDOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do 18. 11. 2019 (8 dni)
 • Interventno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 21.11.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1282 za omogočanje začasne rabe prostora za gradnjo začasnega parkirišča in dovozne poti ob Avtohiši Vrtač na Primskovem, na delih zemljišč s parc. št. 1273/1, 1274, 1275, 1276, 1277/1 in 1278/1 vse k.o. Primskovo

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Upravljanje stanovanj, manjših kotlovnic in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14. 11. 2019 do 12:00.
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve z identifikacijsko številko 1282

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – ZA DOLOČEN ČAS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 21. 10. 2019 (10 dni)
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 24. 10. 2019 (15 dni)
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje (SD ZN Zlato polje), oznaka območja po OPN – Kranj Zlato polje KR Z 1

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za delovno mesto računovodja (Zavod za šport Kranj)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14 dni
 • Razpis za delovno mesto vzdrževalec športne infrastrukture || (Zavod za šport Kranj)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10 dni
 • Poziv za evidentiranje za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 11.10.2019
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje«

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto DELOVODJA V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7. 10. 2019
 • Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZA OBMOČJE UREJANJA KR K 4/1, KR K 42/, KR K 5 in KR K 6 - Kanjon KOKRE

   

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javna razgrnitev in javna predstavitev predloga modelov vrednotenja

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziva za evidentiranje kandidatov za (štiri) predstavnike Sveta javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2019/2020

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 2.10.2019
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GORENJSKI MUZEJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 25. 9. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 10. 9. 2019 (8 dni)
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 11. 9. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo novogradnja objekta za razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.09.2019 do 12:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta energetske sanacije objektov MO Kranj - 2. faza

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo zapuščenih mačk ter sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - ZA DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 8. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo: Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin – ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 02.09.2019 do 12:00 ure
 • Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30. 8. 2019 do 12:00.
 • Ureditev hladilnice na OŠ Jakoba Aljaža

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25. 7. 2019 do 12:00.
 • Javno naročilo: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD IN PZI »KOMUNALNA UREDITEV NASELJA HRASTJE«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.07.2019 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.7.2019
 • Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.8.2019
 • Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javno naročilo: Izgradnja komunalne infrastrukture Britof -Predoslje in Mlaka pri Kranju – druga ponovitev - Sklop št. 2: Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.07.2019 do 12:00 ure
 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D O2/3 – Šolski center Zlato Polje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Nakup pisarniške računalniške opreme

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.07.2019 do 12:00
 • Javni razpis za izvedbo javne dražbe za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.7.2019
 • Javni razpis za receptorja V na Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14 dni
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z id. št. 1172, za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi za storitveno dejavnost na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2, 254/3 in 256, vse k.o. Huje skupaj s pobudo investitorja KOLI ŠPED d.o.o., Savska cesta 22a, 4000 Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.6.2019
 • Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve z id. št. 1154, za gradnjo stanovanjske hiše, nadstrešnice in terase na zemljiščih parc. št. 176/1-del in 176/9-del, obe k.o. Klanec skupaj s pobudo investitorja Pavla Žiberta, Oprešnikova ulica 34, 4000 Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.6.2019
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA KRANJ (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 18. 6. 2019 (15 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.6.2019
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.6.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V SLUŽBI ZA INVESTICIEJ V OKVIRU PROJETKNE PISARNE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 28. 5. 2019 (8 dni)
 • Razpis za delovna mesta Vzdrževalec športne infrastrukture III

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: V razpisu
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2019/2020

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 3. 6. 2019
 • Izvajanje geodetskih storitev za obdobje 36 mesecev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.05.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ – spremembe št. 3

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 6.5.2019 do 23.5.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 3. 5. 2019 (8 dni)
 • Javni razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.6.2019
 • Dobava in montaža igral na otroških igriščih v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9. 5. 2019 do 12:00
 • Investicijsko vzdrževanje cest in javnih poti v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8. 5. 2019 do 12:00
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24. 5. 2019
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 23. 4. 2019 (15 dni)
 • Javno naročilo - Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.5.2019 do 10.00 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.4.2019
 • Javni natečaj za položajno uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA KRANJ (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 4. 2019 (15 dni)
 • Objava javnega naročila Gradnja razbremenilnika RA 13

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.04.2019 do 12:00
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2019

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do: 6.5.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za OVK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.4.2019
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR VI (M/Ž) V PROJEKTNI PISARNI V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 8. 4. 2019 (15 dni)
 • Gradnja Centra trajnostne mobilnosti (operacija: Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.04.2019 do 12:00
 • Pridobivanje služnostnih in kupoprodajnih pogodb

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 4. 2019 do 12:00.
 • POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 04.04.2019 do 10:00
 • Javni natečaj za položajno delovno mesto PODSEKRETAR – VODJA KABINETA ŽUPANA (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 14. 3. 2019 (8 dni)
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20.3.2019
 • Javni poziv za opravljanje prostovoljnega dela v pobratenem mestu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.3.2019 do 12:00
 • Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2).

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • SEZNANITEV JAVNOSTI Z DOPOLNJENIM OSNUTKOM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM NAČRTU ZA NASELJE 8 STANOVANJSKIH HIŠ NA GOZDNI JASI (OPPN NA GOZDNI JASI)

  Javna razgrnitev traja od 4.3.2019 do 4.4.2019
  Javna obravnava bo 3.4.2019 ob 16 uri v sejni sobi št. 9

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za izvedbo javne dražbe za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.3.2019 do 12:00
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za tri predstavnike v Svet zavoda Osnovna šola Orehek Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.3.2019
 • Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta območja ČI2 – Centralne dejavnosti v Čirčah.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo OPPN za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« - Ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.03.2019 do12:00 ure
 • Javno naročilo: Dobava in montaža notranje in tehnološke opreme za objekt »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« - PONOVITEV - Sklop št. 1: Notranja oprema

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.03.2019 do 13:00 ure
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture III (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.3.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, reševalec iz vode I (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.3.2019 (10 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega predstavnika v Svetu Zavoda za šport Kranj in za predstavnika v Skupščini Komunale Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.3.2019
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.4.2019 ob 9:00
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Rok za oddajo vlog: 17. 4. 2019 (naložbe), 11. 9. 2019 (ostali ukrepi).

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17.4.2019 / 11.9.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2019 in 2020.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 7.5.2019
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (M/Ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20. 2. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC OBČINSKI URBANIST (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 20. 2. 2019 (15 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 13. 2. 2019 (8 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto, DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 9.2.2019 (8 dni)
 • Obvestila o končanem natečajnem postopku »podsekretar – vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne služb (m/ž) -za nedoločen čas«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto na položaju DIREKTOR MESTNE UPRAVE (M/Ž) V MESTNI OBČINI KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 7. 2. 2019 (8 dni)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestno imenovanje v Svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj in Svet Mestne knjižnice Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.1.2019
 • Poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za člane dveh komisij Mestnega sveta Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.1.2019
 • Javni razpis, ureditev pločnika od Gorič do Golnika – faza 2a

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.2.2019 do 12:00
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2018 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  lastni spletni strani dne 15.01.2019 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture II (M/Ž).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, reševalec iz vode I (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis za delovno mesto v Zavodu za šport Kranj, vzdrževalec športne infrastrukture III (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 19.1.2019 (10 dni)
 • Javni razpis, IMENOVANJE 5-ČLANSKEGA NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske, za Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska in Svet zavoda Vzgojni zavod Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane komisij pri Mestnem svetu Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.1.2019
 • Javni natečaj za delovno mesto, DIREKTOR ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ (M/Ž)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 17.1.2019 (14dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 14. 1. 2019 (8 dni)
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto:TAJNICA FUNKCIONARJA V KABINETU ŽUPANA V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - M/Ž – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.1.2019
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku, PODSEKRETAR (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naročilo, izdajanje občinskega glasila Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.1.2019 do 9:00
 • Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za položajno delovno mesto podsekretar vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za delovno mesto, vzdrževalec športne infrastrukture II (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Javni razpis za delovno mesto, reševalec iz vode I (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Javni razpis za delovno mesto, Vodja športne infrastrukture III (m/ž), Zavod za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10 dni
 • Razpis za športna priznanja MO Kranja za leto 2018

  »Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018.  Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2019
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2019.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.1.2019
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto:PODSEKRETAR (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ– za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.12.2018 (8 dni)
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KNJIGOVODJA VII/1 (M/Ž) V URADU ZA FINANCE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.12.2018 (3 dni)
 • Dobava in montaža nadstrešnic ter kolesarnic na avtobusnih postajah

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.12.2018 do 10:00
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (M/Ž)

  V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ– za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 23. 11. 2018 (8 dni)
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR - VODJA URADA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (M/Ž) V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 28. 11. 2018 (15 dni)
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26. 11. 2018
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2018 do 9:00
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA LAYERJEVE HIŠE, HIŠE UMETNIKOV - POPRAVEK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19. 11. 2018
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE – za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 15. 10. 2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 10. 2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR OBČINSKI ODVETNIK (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do: 16. 10. 2018
 • Poziv promotorjem za gradnjo podzemne parkirne hiše v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.11.2018 do 12. ure.
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju ginekologije in porodništva v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25. 10. 2018
 • Storitve strokovnega nadzora na projektu: Izgradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1-6) in Centra trajnostne mobilnosti

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16. 10. 2018 do 10:00
 • Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru projekta: Izgradnja kolesarske infrastrukture (povezave 1 – 6) in Centra trajnostne mobilnosti

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16. 10. 2018 do 10. ure.
 • Obnova in dozidava objekta v Športnem parku Zarica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18. 10. 2018 do 11. ure.
 • Gradbena dela za postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajah

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11. 10. 2018 do 10. ure.
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA LAYERJEVE HIŠE, HIŠE UMETNIKOV

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 11. 2018
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMSKEGA UPRAVITELJA STOLPA PUNGERT, OTROŠKEGA STOLPA

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2. 11. 2018
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju – medobčinski redar (šifra DM: C0650025) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST

  Mestna občina Kranj ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili. Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na naslov: Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do srede 3.10.2018, do 10. ure.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.10.2018, do 10. ure
 • Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt LEDNA DVORANA V KRANJU

  MO Kranj poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe (v nadaljevanju promotor) k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta gradnje oz. postavitve Ledne dvorane v Kranju, v okviru katerega je predvidena izvedba skladno z izdelano idejno zasnovo (december 2011), projektiranje objekta, izgradnja oz. postavitev in model upravljanja nove Ledne dvorane.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12. 10. 2018 do 12:00 ure
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2018/2019

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2018/2019 ( razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia in cenik) (rok: do 1.10.2018).

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.10.2018
 • Izgradnja kolesarske infrastrukture in Centra trajnostne mobilnosti (operacija: kolesarske povezave v Kranju 1 – 6), pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.10.2018 do 10:00 ure
 • Javno naročilo: Dobava in montaža notranje in tehnološke opreme za objekt »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 09:45 ure
 • Javno naročilo: Storitve gradbenega nadzora pri Dozidavi in rekonstrukciji objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 10:00 ure
 • Javno naročilo: Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.10.2018 do 10:00 ure
 • Postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajah v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14. 9. 2018 do 10. ure.
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K DOPOLNJENEMU OSNUTKU OPPN ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA LOGAR

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ«,

  DOLOČEN ČAS - nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.9.2018
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.9.2018 do 12:00
 • Stališča do pripomb in predlogov občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlaka za območje ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Obvestilo o neuspelem internem natečaju – medobčinski redar v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.8.2018
 • Izgradnja Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.9.2018 do 09:00 ure
 • Javno naročilo: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF -PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU – PONOVITEV – Čistopis 2.8.2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.09.2018 do 11:00
 • IZGRADNJA TELOVADNICE, ŠESTIH UČILNIC IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA PRI OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.8.2018 do 9:00
 • Ureditev križišča pri »Čebelici«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.8.2018 do 11:00
 • Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Komunalna ureditev Industrijske cone Laze v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.08.2018 do 10:00
 • 1. faza ureditve pločnika Goriče - Golnik

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6. 8. 2018 do 11:00
 • Prenova stanovanj v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 02.08.2018 do 10:00
 • Razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto DELOVODJA V (M/Ž) v Službi za investicije v okviru Projektne pisarne

  za določen čas s 4 mesečnim poskusnim delom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PRIPRAVNIK- OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK (M/Ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  za čas opravljanja pripravništva v trajanju 8 mesecev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Pisarni za evropska sredstva v okviru Kabineta župana

  za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 10.7.2018
 • Popravek Javnega razpisa za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev kolesarnic na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20. 7. 2018 do 11:00
 • Javno naznanilo OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev parkirišča Huje - ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.7.2018 do 11:00
 • Javni razpis za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019 – ponovljen razpis.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.9.2018
 • Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del območja EUP BI 42/1 – Zgornje Bitnje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP KR Č 12 Kranj Čirče

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Poslovno - proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja KR L1 Kranj Labore

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.6.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.8.2018
 • Obnova Koroške ceste v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 07.06.2018 do 10:00
 • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2.6.2018
 • Javni razpis za prosto delovno mesto v Mestni upravi Kranj: Delovodja V (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 28. 5. 2018 (8 dni)
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Začetek priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 (krajše: SD IPN – št. 3) – skrajšani postopek

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2018/2019

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.6.2018
 • Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Rok za postavitev vprašanj: 4.6. do 12. ure

  Rok za predložitev prijav: 15.6. do 9. ure

  Odpiranje prijav: 15.6. ob 9.05

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.6. 2018 ob 9:05
 • Svetovanje pri izvedbi javnih naročil in javno – zasebnih partnerstev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2018 do 10:30
 • Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 – Stanovanjska soseska Ob Savi«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.5.2018 do 10:00
 • Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju postopkov priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP z oznakami Ml 7/1-13 Mlaka pri Kranju.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.06.2018
 • Razpis za delovno mesto Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje in prostor - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 23. 4. 2018 do 8. 5. 2018 (15 dni)
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest - PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS - 2018

  Žrebanje v sredo 16.5.2018 ob 10:00, sejna soba št.9

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.5.2018 ob 10:00
 • Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor).

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev parkirišča Huje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.05.2018 do 9:30
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest - referendum o ZIUGDT 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.4.2018 do 10:00
 • Ureditev obračališča in avtobusnega postajališča pred OŠ Orehek

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.4.2018 do 9:30.
 • Nakup in nadgradnja strojne opreme

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.4.2018 do 10:00
 • Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.5.2018 do 10:00
 • IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU - PONOVITEV (Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.05.2018 do 09:00 ure
 • SEZNANITEV JAVNOSTI Z OSNUTKOM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O RAZGLASITVI SPOMINSKEGA PARKA UDIN BORŠT ZA ZGODOVINSKI IN KULTURNI SPOMENIK

  Javna predstavitev traja od 30.3.2018 do 31.5.2018.
  Javna obravnava bo dne 19.4.2018 ob 13:00.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.3.2018 - 31.5.2018
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.5.2018
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.3.2018
 • Razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske. (LEAG)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8 dni do 20.3.2018
 • Ureditev potoka Trenča

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28. 03. 2018, do 09:30
 • Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje in prostor v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas ; Prijava: od 27.2.2018 do 7.3.2018 (8 dni).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.3.2018
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Rok za oddajo vlog: 6. 4. 2018 (naložbe), 11. 9. 2018 (ostali ukrepi).
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 23.2.2018
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2018 in 2019.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.5.2018
 • Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.2.2018 do 9:30
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Rok za postavitev vprašanj:

  do 31. 1. 2018 do 12:00 ure

  Rok za predložitev prijav:

  do 20. 2. 2018 do 09:00 ure

  Odpiranje prijav:

  dne 20. 2. 2018 ob 10:00 uri

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 31.1.2018 in do 20.2.2018
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji parkirnih avtomatov.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 7.2.2018
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2017 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 23.01.2018 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za dva člana Nadzornega odbora Fundacije Vincenca Drakslerja.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 5.2.2018
 • Javni poziv Mestne občine Kranj za udeležbo mladostnikov na mednarodnem turnirju v Carigradu

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 25.1.2018
 • Poziv za evidentiranje članov NO FVD za mandat 2018-2023

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 23.1.2018 do 0:00
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Razpis za delovno mesto: Delovodja V (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 04.01.2018 do 12.01.2018 (8 dni)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Rok prijave: 2.2.2018 ob 09:00 / Odpiranje: 2.2.2018 ob 10:00
 • Javni razpis za dodelitev koncesij za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2018 do 10. ure.
 • Geološko geotehnične in hidrogeološke raziskave za izvedbo zadrževalnikov na Sorški reki in Žabnici

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.01.2018 do 8:00
 • Razpis za športna priznanja za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt Kokrica

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 22.11.2017 do 30.11.2017 (8dni)
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo - ponovitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2017 do 9:30
 • Prenova kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 08.12.2017 do 9:30 ure.
 • Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.12.2017 do 10:00
 • Javno naročilo: Najem 5 osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.11.2017 do 09:30
 • Obvestila o končanem natečajnem postopku za javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe - za nedoločen čas«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.10.2017
 • Razpis za delovno mesto: Podsekretar občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 18.10.2017 do 23.10.2017 (3 dni)
 • Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/1 (m/ž) v Uradu za tehnične zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 18.10.2017 do 26.10.2017 (8 dni)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 1.11.2017
 • Izdelava PGD in PZI dokumentacije za projekt Planina v sodelovanju z zainteresirano javnostjo

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.11.2017 do 9:30
 • Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.11.2017 do 9:30
 • Razpis za delovno mesto: Višji referent (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v mestni upravi Mestne občine Kranj - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: od 29.09.2017 do 09.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov športa v MO Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: sreda, dne 4.10.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  • nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo
  • nadomestnega člana Sveta zavoda Kranjski vrtci
  • člana Sveta javnega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
  • tri člane Sveta zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske

  Razpisne datoteke

  Zaključen: sreda, dne 4.10.2017
 • Izvajanje geodetskih storitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.10.2017 do 10:00
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do 29.9.2018
 • Vzpostavitev multimedijskega komunikacijskega vozlišča (MKV) kot osnovo Pametne skupnosti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.9.2017 do 9:30
 • Javno naročilo: Najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj za dobo 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.09.2017 do 09:30
 • Zavarovanje premoženja in oseb Mestne občine Kranj in drugih povezanih subjektov za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 05.10.2017 od 10:00 ure
 • Javni razpis za podeljevanje štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2017/2018 v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.09.2017 do 12:00 ure
 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v Mestni občini Kranj za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 01.09.2017 do 10. ure
 • Objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačne uporabe oglaševalskih mest za volitve predsednika Republike Slovenije.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.09.2017
 • Javno naročilo: Ureditev otroških igrišč v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29. 8. 2017, do 9.30
 • JR za prosto delovno mesto: Podsekretar- občinski pravobranilec (m/ž) v Uradu za splošne zadeve v mestni upravi Mestne občine Kranj - za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.8.2017
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GH PLANINA

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - KD PRIMSKOVO

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - VRTEC BITNJE

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - GRADNJA REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.9.2017 do 12:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo oz. projekt - PRIZIDEK OZ. NADZIDAVA OBSTOJEČE TELOVADNICE NA OŠ STANETA ŽAGARJA V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.09.2017 do 12:00 ure
 • INVESTICIJSKO, TEKOČE IN INTERVENTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.8.2017 do 9.30
 • : Izbira izvajalca za nadgradnjo sistema za izposojo koles KRSKOLESOM

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.8.2017, do 10. ure
 • Protipoplavna zaščita in sprehajalna pot ob CČN Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.7.2017, do 9.30
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.9.2017 do 24.ure
 • Javno naročilo: Izbira koncesionarja za urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.7.2017 do 8.30, odpiranje 31.7.2017 ob 12.00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018 - ponovljen razpis

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.9.2017
 • Javno naročilo - Sanacija fasade na Trubarjevem trgu 3

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.07.2017 do 9.30 ure
 • Javno naročilo - Operativna, svetovalna in informacijska podpora na področju upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.7.2017 do 12. ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 01.09.2017
 • Javno naročilo: Operativni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami za Mestno občino Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.07.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Storitve informiranja in obveščanja javnosti v okviru operacije: »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.06.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: Storitve gradbenega nadzora za operacijo “Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.07.2017 do 09:00 ure.
 • Javno naročilo: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE BRITOF - PREDOSLJE IN MLAKA PRI KRANJU (Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja – 2.sklop (2. faza))

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.07.2017 do 09:00 ure
 • Izgradnja krožišča pri sodišču v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2017, do 9.30
 • Javno naročilo: Ureditev avle OŠ Simona Jenka Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.06.2017 do 09:30 ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 2..6.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 19.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 12. ure
 • - Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.5.2017 do 10. ure.
 • Poziv za podelitev štipendij kategoriziranim vrhunskim športnikom

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Mestne občine Kranj in Krajevne skupnosti Stražišče za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.05.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Prestavitev javne kanalizacije in obnova vodovoda v Stražišču med Pševsko in Škofjeloško cesto

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.5.2017 do 11. ure
 • OBNOVA SANITARIJ NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 04.05.2017 do 09:30 ure
 • Javni natečaj za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  JN za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.4.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in  za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2017

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic  za leto 2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Novalja/Barbariga in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 31.3.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.3.2017
 • Podelitev koncesije za izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 3.5.2017
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 5.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.3.2017 do 12. ure
 • Javno naročilo: Rekonstrukcija OŠ Helene Puhar 2. faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.3.2017 do 9.30
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj javno razgrnja dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015. Dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava bo javno razgrnjen od 13. februarja 2017 do 17. marca 2017 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Kranj Sava bo potekala v sredo, dne 1. marca 2017 ob 16:00 uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

  V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17. marca 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Kranj Sava« oz. na elektronski naslov ana.gradisar@kranj.si

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.3.2017
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2017
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2016 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 03.02.2017 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Datum objave: 03.02.2017
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSI NAČRT ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.2.2107
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V PISARNI ZA EVROPSKA SREDSTVA V OKVIRU KABINETA ŽUPANA - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT V PROJEKTNI PISARNI - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT V KABINETU ŽUPANA - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.2.2017
 • Izvedba dveh prehodov za pešce preko državnih cest v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.02.2017 do 09:30
 • Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.1.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – nakladalec na gosenicah Caterpillar

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.01.2017
 • Javna razgrnitev SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Razpis za športna priznanja za leto 2016

  "MO Kranj in Zavod za šport Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2016. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem". 

  Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.1.2017 do 10. ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.1.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen čas

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.12.2016
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 1

  Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ - za nedoločen - 4 delovna mesta

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.11.2016
 • Javno zbiranje ponudb za prodaje premičnine – kogeneracije

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.10.2016
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin, oktober 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok 27.10.2016
 • Nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za izgradnjo brezžičnega omrežja Wifi v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2016 do 10:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za novogradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.12.2016 do 9.00 ure
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.10.2016
 • Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj in Gorenjskem muzeju

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.11.2016 do 09:30 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

  -          Nadomestnega podpredsednika Komisije za pritožbe

  -          Nadomestnega člana Komisije za turizem.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2016
 • Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.10.2016
 • JAVNO NAROČILO: NAKUP ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.10.2016 do 10:00
 • POVABILO NAROČNIKA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM K STROKOVNEMU DIALOGU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: Ni podatka
 • Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj (m/ž) Kranjskih vrtcev

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2016/2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme čatež, prijavnica Terme Olimia in cenik)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 30.9.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (m/ž) - v Kabinetu župana

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 23.9.2016
 • Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 7.11.2016
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«

  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj"

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.11.2016 do 9.00 ure.
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU CANKARJEVA 2 V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 17.8.2016, do 09:30 ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno 2.9.2016 do 12.00 ure
 • JAVNA RAZGRNITEV Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Br 1 - Britof jug

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Pozvi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: različni
 • UGOTOVITVENI SKLEP - OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Zaključen:
 • JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA BR 1 – BRITOF JUG«.

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • »VKLJUČITEV VODNEGA VIRA JAVORNIK V OBSTOJEČI VODOVODNI SISTEM«

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.7.2016 do 10:00
 • REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE HELENE PUHAR, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.07.2016 do 9:30 ure
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: do vključno četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure
 • Objava razpisa za delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC VII/1

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.06.2016
 • UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.6.2016 do 9:00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – PONOVLJEN RAZPIS

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javna objavao stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN Avtobusni terminal in OP Avtobusni terminal

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2016/2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javno naročilo: Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.6.2016 do 10:00
 • Javno naročilo: nakup avtobusov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Predstavnike v svetih javnih zavodov OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 predstavniki), OŠ Matije Čopa Kranj (3 predstavniki), OŠ Jakoba Aljaža Kranj (3 predstavniki), OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) in Glasbene šole Kranj (3 predstavniki),

  -          Predstavnika v Nadzornem odboru Fundacije Vincenca Drakslerja,

  -          Nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 6.5.2016.
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 14.4.2016 do 10:00.
 • Nadzidava in gradnja prizidka k vrtcu v Čirčah v Kranju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.04.2016 do 10:00
 • Razpis za ravnatelja Glasbene šole Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 16.05.2016, do 9. ure
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 03.05.2016
 • Javni natečaj: svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.3.2016
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 1.4.2016
 • Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.3.2016
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: rok za oddajo vlog je 15.4.2016, končni rok za preostale vloge pa 12.9.2016.
 • evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.3.2016
 • OBNOVA MOSTU NA HUJAH V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.03.2016 do 9:00
 • Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.3.2016 do 10. ure
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC (m/ž)- V SKUPNI SLUŽBI NOTRANJE REVIZIJE KRANJ -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.2.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE -za nedoločen čas.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 69) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016
 • Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 68) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera za tržno stanovanje.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15 dni
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.03.2016 do 12. ure
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za okolje in prostor v Občinski upravi Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.01.2016
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku

  Razpisne datoteke

  Zaključen: osmem dni od vročitve sklepa
 • RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) , Objava: 13.01.2016; Rok za prijavo: do 21.01.2016;

  RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.01.2016
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016 do 10. ure
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE

  Javna razgnitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016


  Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNA RAZGRNITEV: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (oddaja tržnega stanovanja v najem)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.12.2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.12.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev
  kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Razpis »Skupaj za dober namen 2015« za izbiro nevladne organizacije za namen podelitve sredstev pridobljenih v okviru projekta skupaj za dober namen

  Gasilsko reševalna služba Kranj objavlja javni razpis za donacijo v sklopu akcije Skupaj za dober namen 2015. Donacija je namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture, zaščite okolja, turizma idr.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.11.2015
 • Javno naročilo: Izdajanje občinskega glasila

  Mestna občina Kranj objavlja javno naročilo za izdajanje občinskega glasila

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2015 do 10.ure
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.11.2015
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.11.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.11.2015
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Projektni pisarni - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 20.10.2015;

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.10.2015
 • Javni poziv civilnim organizacijam ali vzgojno varstvenim organizacijam s področja prometne varnosti.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR (M/Ž) Mestne knjižnice Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja (4) v Svetu javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega člana (1) Komisije za kmetijstvo.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

6.11.2019
Kranj, 6. november 2019 – Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj. Med drugim ...
23.10.2019
Kranj, 23. oktober 2019 - Na 9. redni seji so se danes sestali kranjski mestni svetniki. V prvi obravnavi so sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Proračun za leto 2020 znaša 82,9 milijona evrov, za leto 2021 pa 68,4 milijona evrov. V nadaljevanju podajamo pregled obravnavanih ...
18.09.2019
Kranj, 18. september 2019 – Danes se je na svoji osmi redni seji sestal Mestni svet Mestne občine Kranj. Mestni svetniki so sprejeli osnutke treh odlokov ter dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanje KR L1 Kranj Labore. ...
19.07.2019
Kranj, 19. julij 2019 – V Kranju je včeraj potekala druga izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Kranj. Svetniki so imenovali Zorana Stevanovića za predstavnika Skupščine Komunale Kranj. Strinjali so se tudi z nakupom zemljišča za parkiranje za potrebe vrtca ...

 

 

 


Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj vsako sredo od 15.30 do 17.00 ure.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Promocijska zloženka

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.