Odprt razpis za socialno podjetništvo

Mestna občina Kranj bo tudi letos za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva namenila 40.000 evrov. Na javni razpis, ki ga je objavila z današnjim dnem, se lahko upravičenci prijavijo do 21. maja 2021. S tem kranjska občina – čeprav k temu ni zakonsko zavezana – doprinaša k zaposlovanju ranljivih skupin, trajnostnemu razvoju, varovanju okolja in lokalni samooskrbi.

 

Mestna občina Kranj (MOK) je na spletni strani z današnjim dnem objavila Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2021, ki je objavljen tudi v Uradnem listu RS, št. 41/21.

 

Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov. Intenzivnost dodeljene de minimis pomoči* znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni vključen), pod katere se šteje:

 

  • stroške za izvedbo postopkov (priprava ustreznih aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega podjetja (pridobitev statusa),
  • stroške prenove objektov ali poslovnih prostorov,
  • stroške najema poslovnih prostorov,
  • stroške za pokritje plače delovnega mesta, ki ga zaseda oseba, ki po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, sodi med ranljive skupine ljudi na trgu dela,
  • stroške nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva,
  • stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih (sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (za pridobitev ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje posameznih dejavnosti).

 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša sto evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičenca. 

 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na spletni strani MOK (rubrika Javni razpisi, naročila). Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na telefonski številki 04/23 73 130 ali na e-naslovu barbara.ciric@kranj.si

 

Rok za oddajo vloge je 21. maj 2021.

 

*Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je treba upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč.