Direktorica

Senja Vraber,

direktorica občinske uprave MO Kranj

 

 

Telefon: +386 4 237 31 01

Faks: +386 4 237 10 06

e-naslov: senja.vraber@kranj.si

 

 

 

 

 

 

 

Direktorica občinske uprave:

  • vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
  • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote občinske uprave,
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
  • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
  • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga vodje notranje organizacijske enote,
  • opravlja druge naloge, določene s predpisi Mestne občine Kranj ter po odredbah župana.