Vloge in obrazci po uradih

 

 

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vloga za prodajo zemljišča – poti (word obrazec)
 • Vloga z najem zemljišča (word obrazec)
 • Sklep za določitev odškodnine za služnost v letu 2013 – zvišanje DDV (sklep)
 • Vloga za izdajo soglasja Mestne občine Kranj k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo - za obstoječe objekte (word obrazec)
 • Obrazec za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijo za obstoječe objekte (obrazec)

 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (obrazec)
 • Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici (obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – poslovni prostori (word obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – stanovanjski prostori (word obrazec)
 • Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)
 • Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec,, seznam v pooblaščencev za meritve hrupa-pdf)
 • Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec)
 • Ponudba za prodajo nepremičnine (word obrazec)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj (word obrazec)
 • Vloga za vpis večstanovanjske stavbe v register upravnikov (word obrazec)
 • Vloga za soglasje za opravljanje dejavnosti v stanovanju po 14. členu stanovanjskega zakona (word obrazec)
 • Vloga za izdajo potrdila o parcelaciji na stavbnih zemljiščih (obrazec)

 

URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE

 

 • Obrazec za uporabo prostorov Mestne občine Kranj (Obrazec: pdf, word)

 

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 

 • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 1)
 • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči (Obrazec 4)
 • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 5)
 • Navodilo URSZR (navodilo)
 • Obvestilo MO Kranj (obvestilo)

 

URAD ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov (word obrazec)
 • Vloga za dovoljenje za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce (e-vloga)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu cest (word obrazec)
 • Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (obrazec, pojasnila)
 • Seznam kultur (pdf obrazec)
 • Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja za gradnjo dovoznega priključka za občinsko cesto (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti (word obrazec)
 • Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti (word obrazec)
 • Vloga za podaljšanje časa trajanja prireditve (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja k gradnji enostavnih objektov v varovalnem pasu občinskih cest (word obrazec
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln (word obrazec)

 

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloga)
 • Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec)
 • Vloga za enkratni denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj (obrazec)
 • Vloga za pridobitev statusa društva (word obrazec)
 • Vloga za enkratno socialno pomoč v Mestni občini Kranj (vloga)
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2016/2017 (word obrazec , pdf dokument
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2017/2018 (word obrazec, pdf dokument)

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

 • Prijava Medoobčinski inšpekciji (obrazec)

 • Vloga za fotokopiranje polpol izvirnikov (word obrazec)