Mandatno obdobje 2006 - 2010

Predsednik: Stanislav Boštjaničič

Namestnik predsednika: Miran Hude

Člani: Alojzij Potočnik, Janez Jereb, Leon Petrevčič

 

Obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet.

Predsednik: Darko Zupanc

Podpredsednik: Jakob Klofutar

Člani: Stanislav Boštjančič, Saša Kristan, Matevž Kleč

 

Pripravlja predloge in mnenja v zvezi z volitvami, imenovanji, razrešitvami, mandatnimi in administrativnimi zadevami iz pristojnosti sveta, zlasti v zvezi z nadomestili članom sveta in članom delovnih teles sveta, financiranjem političnih strank ter določanjem plač župana in drugih funkcionarjev občine v delu, ki ni določen z državnimi predpisi.

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov iz vrst članov sveta.

Predsednik komisije: JOŽE LOMBAR


Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost 

Predsednik

Sedež KS

 

Besnica ZMAGOSLAV ZADNIK Dvor 2, 4201 Zgornja Besnica
Bitnje BORIS OBLAK Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
Bratov Smuk MARINA URBANC Likozarjeva ulica 29, 4000 Kranj
Britof DEJAN KOTAR Britof 316, 4000 Kranj
Center mag. TOMAŽ KUKOVICA Tomšičeva ulica 21, 4000 Kranj
Čirče ALOJZIJ ŽUPANC Smledniška cesta 136, 4000 Kranj
Golnik MIRAN KMETEC Golnik 63, 4204 Golnik
Gorenja Sava JANKO HVASTI Savska loka 6a, 4000 Kranj
Goriče MLADEN DUBRAVICA Goriče 21, 4204 Golnik
Hrastje DOMINIK OVNIČEK Hrastje 50, 4000 Kranj
Huje ANŽE COF Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj
Jošt PETER ZALETELJ Pševo 3, 4000 Kranj
Kokrica mag. IGOR HRIBAR Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj
Mavčiče ALOJZIJ JEŠE Mavčiče 102, 4211 Mavčiče
Orehek-Drulovka JANEZ FRELIH Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj
Planina JANEZ KOVAČIČ Cesta 1. maja 5, 4000 Kranj
Podblica FILIP BERTONCELJ Podblica 2, 4201, Zgornja Besnica
Primskovo mag. DRAGO ŠTEFE Jezerska cesta 41, Kranj
Predoslje DANILO ŠENK Predoslje 34, 4000 Kranj
Stražišče JURE KRISTAN Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj
Struževo UROŠ PLEŠA Struževo, 4000 Kranj
Tenetiše DAMJAN VETRNIK Tenetiše 80, 4204 Golnik
Trestenik JOŽE LOMBAR Trstenik 8, 4204 Golnik
Vodovodni stolp LUDVIK GORJANC Begunjska ulica 10, 4000 Kranj
Zlato polje KAREL PIŠKUR Ulica Franca Rozmana Staneta 13, 4000 Kranj
Žabnica PETER ŠIFRER Šutna 34, 4209 Žabnica

 

Daje mnenje svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine.

Predsednik: Beno Fekonja

Namestnik predsednika: Nataša Robežnik

Člani: Petra Mohorčič, Bojan Pirc, Alenka Žunič

 

Obravnava letne in srednjeročne plane razvoja turizma v občini ter izdaja promocijski material in skrbi za promocijo občine.

Predsednica: Petrra Mohorčič

Namestnik predsednice: Jure Kristan

Člani: dr. Ilija Dimitrievski, Rok Zaplotnik, Stanislav Betz

 

Usmerja in vodi sodelovanje z občinami in mesti v domovini in tujini, skrbi za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti ter sodeluje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

 

1. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 06.02.2007

Priloženi dokumenti:

1. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 06.02.2007, zapisnik

1. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 06.02.2007, vabilo

 

2. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 01.03.2007

Priloženi dokumenti:

2. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 01.03.2007, vabilo

 

3. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 17.05.2007

Priloženi dokumenti:

3. seja komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 17.05.2007

Predsednik: Bojan Homan

Namestnik predsednika: Alojzij Ješe

Člani: Jože Lombar, mag. Franc Rozman, mag. Janez Tavčar

 

Obravnava letne in srednjeročne plane razvoja kmetijstva v občini in druge akte s tega področja ter skrbi za kmetijska zemljišča in pospeševanje kmetijstva.

Predsednik: mag. Franc Rozman

Namestnica predsednika: mag. Rozalija Sabo

Člani: Jelko Kacin, Katja Tiringer, Gregor Tomše

Predsednica: Doroteja Osterman

Namestnica predsednice: Vlasta Sagadin

Člani: Alojz Jurij Gorjanc, mag. Branko Grims, Suzana Rekelj

Predsednica: Nataša Robežnik

Namestnik predsednice: Aljaž Primožič

Člani: Irena Ahčin, Iztok Jenko, Petra Kejžar

Predsednica OVK: Marjeta Dvornik

Namestnik predsednice OVK: Klemen Kastelic

Člani OVK in njihovi namestniki: Gorazd Zupančič, Andrej Gazvoda, Anja Bitec Jenko, Franc Pernuš, Janez Rakar, Nina Zatler

 

Tajnica OVK: Sabina Metelko

tel. št.: 042373132

el. naslov: sabina.metelko@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK: Renata Gradišar

tel. št.: 042373371

el. naslov: renata.gradisar@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah.

 

Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

 

Obvestilo upravnega sodišča o pravnem varstvu zoper odločbe OVK