Sociala in socialno varstvo

Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Sistemsko je področje socialnega varstva, vključno s pravicami občanov, urejeno v vrsti zakonov, podzakonskih aktov in predpisov lokalne skupnosti.

 

Področja, ki jih sofinancira Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj je odgovorna za organizacijo in financiranje socialnovarstvene pravice pomoč družini na domu, ki jo zagotavlja Dom upokojencev Kranj, na katerega se občani obračajo v primeru tovrstnih potreb.

 

Iz mestnega proračuna, v skladu s sprejeto zakonodajo, Mestna občina Kranj pod pogoji, ki jih določajo predpisi, (so)financira tudi:

  • stroške storitev v socialnovarstvenih zavodih za odrasle,
  • sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
  • Območno združenje RK Kranj.

 

Posebni občinski programi 

Mestna občina Kranj iz mestnega proračuna zagotavlja tudi sredstva za posebne občinske programe, ki so: 

 

 

Tovrstni programi in naloge so vsako leto opisani v obrazložitvi finančnega načrta na področju socialnega varstva, ki je sestavni del proračunski gradiv.

 

Poleg navedenega v Mestni občini Kranj že od leta 1999 uspešno deluje tudi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog, od konca leta 2020 pa delujeta Delovna skupina za varstvo starejših v Mestni občini Kranj ter Delovna skupina za pripravo analize položaja invalidov v Mestni občini Kranj in pripravo akcijskega načrta.