Lokalne volitve 2018 - 2019 

Tajnica OVK MOK

Sabina Metelko, 

T: 042373132

E: sabina.metelko@kranj.si

Namestnica tajnice OVK MOK

Judita Tkalec

T: 042373113051603297

E: judita.tkalec@kranj.si

Kontakt OVK Mestne občine Kranj:
E: ovk@kranj.si

 

Razpis naknadnih volitev v svet krajevne skupnost GOLNIK

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Golnik v Mestni občini Kranj dne 3.3.2019

Rokovnik

Splošni akti MOK v zvezi z volitvami v svet krajevnih skupnosti

Kandidiranje s podporo volivcev (Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti določi skupina volivcev: V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov. Volivci, ki dajejo podporo listi kandidatov za svet krajevne skupnosti, morajo imeti stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.)

 

Instruktivni obrazci v zvezi z kandidiranjem:

Soglasje kandidata za člana sveta KS

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

Seznam občanov, ki so dali podporo listi kandidatov za svet KS

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana svetov KS v Mestni občini Kranj

 

Sedeži in območja volišč

Volilni odbori (Povračilo stroškov v zvezi z delom v volilnega odboru je v skladu s 45a. členom Zakona o lokalnih volitvah določena in Pravilnikom o določitvi meril in kriterije v za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu s sklepom OVK MOK določeno v višini 48 eurov za vsak dan glasovanja.)

 

Načini glasovanja

  • Na dan glasovanja

V nedeljo, 3. januarja 2019, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

  • Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 3. marca 2019, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo na volišču v Avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sredo, 27. 2. 2019 od 7.00 in 19.00 uro na podlagi sklepa OVK MOK.

  • Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK MOK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 20. 2. 2019, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti

  • Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Obrazec za glasovanje na domu 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 27.2.2019, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).