Ljudska univerza Kranj

je kot organizacija za izobraževanje odraslih, starih 15 let in več, z najbolj pestro ponudbo  izobraževanj na Gorenjskem pomemben in spoštovanja vreden partner v lokalnem okolju in širše.

 

Kot javni zavod za izobraževanje odraslih nudijo odraslim kakovostne možnosti za pridobitev formalne izobrazbe na različnih ravneh in pestro ponudbo programov za pridobitev neformalnih znanj (usposobljenost za opravljanje določenega poklica, razvoj različnih kompetenc, kot so: komunikacija, tuji jeziki, digitalna znanja, socialne kompetence, samoiniciativnost, podjetnost) ter programe za pridobitev drugih znanj in spretnosti, ki jih odrasli v različnih obdobjih življenja potrebujejo.

 

Izobraževanje odraslih je s podaljševanjem trajanja življenja, spreminjanjem poklicev, digitalizacijo na mnogih področjih življenja eden od odgovorov na izzive dolgožive družbe za zagotavljanje daljšega ostajanja v delovni aktivnosti, učinkovito izkoriščanje sposobnosti vseh generacij, zagotavljanje kakovostnega samostojnega življenja starejših (zdrav način življenja, skrb za duševno in telesno zdravje, uporaba IKT).

 

Odraslim svetujejo, jih informirajo in se odzivajo na potrebe okolja na oseben in izviren način.

 

Medgeneracijsko sodelovanje v današnjem času velja za zelo pomembno, saj preprečuje razkorak, ki je nastal med generacijami in je eden od odgovorov na izzive dolgožive družbe. Namen programa medgeneracijskega sodelovanja je predvsem: zapolniti vrzel, ki je nastala zaradi drugačnega ritma življenja ter prostorske ločenosti staršev in otrok od starih staršev. Posledice se kažejo kot globok kulturni prepad med generacijami, zagotavljati možnosti za pozitivno vplivanje na pogosto negativna stališča, ki jih imamo ljudje do pripadnikov drugih generacij, še zlasti do starejših in staranja, vključevanje pripadnikov ranljivih ciljnih skupin, graditev solidarnosti in zaupanja med generacijami in posledično vzpostavitev učinkovitejšega delovanja lokalne skupnosti.

 

V LUK - medgeneracijskem centru pripravljajo brezplačne aktivnosti za vse generacije:

  • za otroke in mlade – aktivnosti za zabavno in razgibano preživljanje prostega časa, za učenje novih stvari, za spoznavanja sebe in svojih zmožnosti ter za razvijanje pozitivnega stališča do starejših,
  • za srednjo generacijo – aktivnosti za reševanje življenjskih izzivov z vključevanjem v skupnost ter s tem pridobivanje izkušenj za nove poklicne in življenjske možnosti,
  • za starejšo generacijo - aktivnosti za ohranjanje in širjenje socialne mreže, za vzdrževanje dobrega psihofizičnega počutja in za prispevanje bogatih življenjskih izkušenj.

 

V programu medgeneracijskega sodelovanja se vsakodnevno izvajajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju.

 

Ob tem, ko raste in se širi področje delovanja Ljudske univerze Kranj, pa imajo vedno v mislih prebivalstvo lokalnega okolja, ki mu želijo ponuditi le najboljše na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja.

 

LUK za sofinanciranje svoje osnovne dejavnosti pridobiva sredstva tudi s prodajo izobraževalnih storitev na trgu in tudi preko nacionalnih in evropskih projektov kot nosilec ali kot projektni partner. Izvajajo projekte, ki so (so)financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), Evropske unije (EU) in Evropske komisije (program Erasmus+). Projektne aktivnosti so za udeležence brezplačne, kar omogoča dostopnost do različnih programov  ranljivim ciljnim skupinam, ki si sicer težko privoščijo plačljive programe. Rezultat izvajanja projektov so zagotovo večja prepoznavnost LUK, razvoj novih izobraževalnih programov, partnerske povezave v Sloveniji in tujini in pridobivanje izkušenj na področju projektnega dela.

 

Z izvajanjem projektnih aktivnosti so usmerjeni k naslednjim ciljem:

  • povečanje vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje in izobraževanje,
  • dvig ravni pismenosti,
  • dvig ravni digitalne pismenosti,
  • razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc,
  • integracija in opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin,
  • evropska dimenzija Ljudske univerze Kranj.