Skupna služba notranje revizije

Vodja skupne službe notranje revizije

 

Eva Mlakar  – notranji revizor sekretar – vodja službe

 

T: 04 2373 222

E: notranja.revizija@kranj.si

Delovno mesto Ime in priimek Telefon
notranji revizor podsekretar Saša Burja 04 237 33 78
notranji revizor podsekretar Marjana Eržen 04 237 31 24
notranji revizor podsekretar Urša Ilovar 04 237 33 69
 

V skladu z določili 100. člena Zakona o javnih financah so predstojniki neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika, v občinah so to župani, v krajevnih skupnostih predsedniki krajevnih skupnosti, pri posrednih proračunskih uporabnikih pa direktorji oz. ravnatelji, odgovorni za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja. V Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je določena meja, kdaj so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto oziroma, kdaj so jo dolžni zagotoviti najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

 

Skupna služba notranje revizije izvaja naslednje naloge:

 

  • izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč,
  • svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja,
  • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja,
  • vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji iz pristojnosti Skupne službe notranje revizije,
  • pripravlja in izvaja proračun s področja Skupne službe notranje revizije,
  • pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Skupne službe notranje revizije.