Pravice šolarjev

Odložitev šolanja

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da ni pripravljen za vstop v šolo. Ugotavljanje pripravljenosti je obvezno na predlog staršev ali zdravstvene službe, ugotavlja pa jo posebna komisija, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj. Komisija mora starše o svojih ugotovitvah obvestiti najmanj tri mesece pred začetkom pouka. Na odložitev komisije je možna pritožba na komisijo, ki jo imenuje minister.

 

Pravica do izobraževanja na domu

Na podlagi pravice do izbire oblik izobraževanja lahko starši za otroka organizirajo izobraževanje na domu. O tem starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, saj mora šola voditi dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.

 

Obvestilo o izobraževanju na domu mora vsebovati: ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki bo(do)otroka poučevala(e).

 

Brezplačen prevoz

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza (56. člen Zakona o osnovni šoli), če je njegovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza, ki bi mu pripadali, če bi obiskoval osnovno šolo v svojem primarnem okolišu.