Želimo vas spomniti, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) poslati obvezne izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so promocijski plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije, npr. informator.

 

Za predajo tovrstnega gradiva NUK so odgovorni organizatorji volilne kampanje, politične stranke, liste ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke.

 

Gradivo je potrebno oddati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju ali objavi oziroma do konca volilne kampanje. Plakate sprejemamo v elektronski obliki na NUK-ov spletni portal SVAROG, http://svarog.nuk.uni-lj.si/. Za pomoč pri oddaji e-plakatov se lahko obrnete na sodelavko Katjo Rapuš na tel. 012001156 ali na e-naslov katja.rapus@nuk.uni-lj.si.

Manjše plakate, letake in zgibanke pošljite ali dostavite v fizični obliki po štiri izvode (zvite, ne zložene), skupaj z dobavnim listom (v prilogi) na naš naslov:

 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)Ekspedit

Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

 

Osebna dostava - uradne ure: 9. - 14. ure.

Dodatne informacije: https://www.nuk.uni-lj.si/informacije/obvezni-izvod.

Zakon o obveznem izvodu publikacij (UL RS št. 69/06, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3606).

Za pojasnila lahko pokličete na tel.: 015861307 ali pišete na e-naslov pavla.meglic@nuk.uni-lj.si.

Lepo vas pozdravljam,

Pavla Meglič

Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva

Narodna in univerzitetna knjižnica

 

Predlog dobavnega lista (.pdf)

Obvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 (.pdf)

Na dan glasovanja

V nedeljo, 18. novembra 2018, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

 

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje bo za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 18. 11. 2018, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo na volišču v Avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018, in v četrtek, 15. 11. 2018, med 7.00 in 19.00 na podlagi sklepa OVK MOK.

sklep OVK MOK

 

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK MOK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7. 11. 2018, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

 

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti.

 

Glasovanje na domu
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec za glasovanje na domu.

Sedeži in območja volišč so določeni s sklepom OVK MOK. Glede na volišča, določena za redne lokalne volitve v letu 2014, so bila nekatera volišča ukinjena, nekaterim pa se je spremenil njihov sedež.

sklep OVK MOK

Kandidatura župan

Soglasje župan

Kandidatura občinski svet proporcionalni sistem

Soglasje kandidata občinski svet

Zapisnik politična stranka - župan

Zapisnik politična stranka občinski svet proporcionalni sistem

Seznam politična stranka

Potrdilo vložitev kandidature - župan

Potrdilo vložitev kandidature - občinski svet

Volilna kampanja - obvestilo o organizatorju

Zapisnik politična stranka svet krajevne skupnosti večinski sistem

 

Kandidatura svet KS skupina volilcev

Kandidatura svet KS politična stranka

Potrdilo o vložitvi kandidature

Seznam podpora skupine volilcev

Soglasje kandidata za člana sveta KS

 

POJASNILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO GLEDE PODATKOV O KANDIDATIH

ZADEVA: Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe. Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

Potrebno število podpisov kadar določa kandidata za župana skupina volivcev:

V 106. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev je potrebno število podpisov najmanj 2%, od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Potrebno število podpisov volivcev v skladu s sklepom OVK MOK je 315.

sklep OVK MOK

 

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za mestni svet določi skupina volivcev:

V 68. členu Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da kadar določi listo kandidatov za mestni svet skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 1% od števila volivcev v občini na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1.000. Potrebno število podpisov volivcev je 455.

 

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti določi skupina volivcev:

V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov. Volivci, ki dajejo podporo listi kandidatov za svet krajevne skupnosti, morajo imeti stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete KS v Mestni občini Kranj - 13.1.2019

Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti ČIRČE, GORIČE, TENETIŠČE, TRSTENIK, GOLNIK, HRASTJE IN ŽABNICA

ROKOVNIK

SPLOŠNI AKTI MOK V ZVEZI Z VOLITVAMI V SVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

KANDIDIRANJE S PODPORO VOLIVCEV:

Potrebno število podpisov, kadar listo kandidatov za svete krajevnih skupnosti določi skupina volivcev: V tretjem odstavku 109. člena Zakona o lokalnih volitvah je določeno, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov. Volivci, ki dajejo podporo listi kandidatov za svet krajevne skupnosti, morajo imeti stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti.

 

INSTRUKTIVNI OBRAZCI V ZVEZI Z KANDIDIRANJEM:

Soglasje kandidata za člana sveta KS

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki so jo določili volivci s podpisovanjem

Seznam občanov, ki so dali podporo listi kandidatov za svet KS

Kandidatura za volitve članov sveta KS, ki jo je določila politična stranka

Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana svetov KS v Mestni občini Kranj

Kandidaturo je potrebno vložiti pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj najkasneje do 13.12.2018 do 19.00 ure.

 

SEDEŽI IN OBMOČJA VOLIŠČ

 

VOLILNI ODBORI:

Izjava kandidata za člana volilnega odbora

Povračilo stroškov v zvezi z delom v volilnega odboru je v skladu s 45a. členom Zakona o lokalnih volitvah določena in Pravilnikom o določitvi meril in kriterije v za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu s sklepom OVK MOK določeno v višini 48 eurov za vsak dan glasovanja.

 

NAČINI GLASOVANJA:

 

Na dan glasovanja

V nedeljo, 13. januarja 2019, na volišču, kjer je volivec vpisan v volilni imenik, od 7.00 do 19.00 ure.

 

Predčasno glasovanje:

Predčasno glasovanje bo za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 13. 1. 2019, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), potekalo na volišču v Avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v sredo, 9. 1. 2019 med 7.00 in 19.00 uro na podlagi sklepa OVK MOK.

 

Glasovanje po pošti:

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo OVK MOK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 2. 1. 2019, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja. To pomeni, da na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA).

Obrazec za glasovanje po pošti

 

Glasovanje na domu:

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Obrazec za glasovanje na domu

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 9. 1. 2019, poslati OVK MOK zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).