Skoči na glavno vsebino
Za medije

Sporočila po sejah sveta

29. 11. 2023

Po 9. redni seji mestnega sveta

Svetnice in svetniki so sprejeli proračuna za leto 2024, ki je težak 96,69 milijona evrov. Potrdili so več odlokov – o rabi javnih površin, denarnem prispevku za novorojence in spremembe ustanovitvenega akta Gorenjskih lekarn. Obravnavali so še Operativni program varstva okolja Mestne občine Kranj (MOK) in Akcijski načrt Zelene sheme slovenskega turizma 2023–2026....
25. 10. 2023

Po 8. redni seji mestnega sveta

Potrdili so osnutek proračuna za leto 2024, spremembe Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (MOK) in Letni program športa za leto 2024.   Proračun MOK za leto 2024 V osnutku proračuna za leto 2024 je predvidenih 73,73 milijona evrov prejemkov in 93,92 milijona evrov izdatkov. Pri prihodkih 35,4 milijona...
21. 09. 2023

Po 7. redni seji Mestnega sveta MOK

Potrdili so spremembe organizacijski enot mestne uprave, osnutek odloka o rabi javnih površin, spremembe odloka o izvajanju pogrebne službe, lokacijsko preveritev, vezano na predvideno prizidavo k podružnični osnovni šoli Kokrica, prav tako so znani občinski nagrajenci za leto 2023.   Novi organizacijski enoti mestne uprave Mestni svet je sprejel odlok – veljati začne...
22. 06. 2023

Po 6. redni seji MS MOK

Med prostorskimi zadevami so svetnice in svetniki v prvi obravnavi sprejeli četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOK in tretje spremembe Zazidalnega načrta Šolski center Zlato polje. Prav tako so potrdili spremembe cen v javnem linijskem prometu, ki bodo začele veljati 1. septembra 2023.   Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN-4) V...
01. 06. 2023

Po 5. redni seji Mestnega sveta MOK

Mestni svet je potrdil odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih javnih linijskih prevozov, obravnaval osnutek sprememb Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence, potrdil dve prostorski preveritvi in pobudo za zgodovinska mestna središča. Seznanili so se tudi s poročilom Policijske postaje Kranj in oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2022. Pred...
20. 04. 2023

Po 4. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili nove cene grobnin, storitev pogrebne službe, storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Potrdili so zaključni račun Mestne občine Kranj (MOK) za leto 2022, spremembe in dopolnitve Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti, manjše spremembe ustanovnega akta Zavoda za...
16. 03. 2023

Po 3. redni seji Mestnega sveta

Mestni svet je potrdil rebalans proračuna za leto 2023, spremembe v organiziranosti mestne uprave in Skupne občinske uprave občin Gorenjske, Odlok o ureditvi mestne tržnice in ostalih javnih tržnic, osnutek Odloka o naravnem spomeniku Kanjon reke Kokre, dve prostorski zadevi, spremembe Pravilnika o sprejem otrok v vrtec in se seznanili s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za...
02. 02. 2023

Po 2. redni seji Mestnega sveta

Svetnice in svetniki so potrdili višje cene oskrbnin v vrtcih, dopolnili Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in odlok u ustanovitvi zavoda Kranjski vrtci. Višje bodo tudi cene storitev pomoči na domu, vendar se urne postavke za uporabnike ne spreminjajo. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve več odlokov in dveh odredb, ki se nanašajo na območja...
19. 01. 2023

Imenovanje članov komisij in Nadzornega odbora MOK

Na prvi izredni seji novega mestnega sveta so potrdili nadomestni svetniški mandat, imenovali članice in člane komisij mestnega sveta in nadzornega odbora, potrdili dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja mestne občine in v proračun uvrstili nov načrt razvojnega programa.    Potem ko je županu zaradi nezdružljivosti svetniške in županske funkcije...
23. 12. 2022

Ustanovna seja mestnega sveta

S potrditvijo mandatov 33 svetnicam in svetnikom kranjski mestni svet začenja nov mandat. Vodenje občine nadaljuje župan Matjaž Rakovec, podžupansko funkcijo pa Janez Černe.   »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih...