Zaključni računi

Povzetek s predlogom sklepov

Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2013

Splošni del - izkazi

Posebni del

Obrazložitve:

  • Obrazložitve splošnega dela
  • Obrazložitev posebnega dela proračuna
  • Obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti
  • Bilanca stanja - obrazložitev
  • Realizacija NRP 2013 z obrazložitvijo
  • Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
  • Stanovanjski proračunski sklad
  • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za l. 2013 - POROČILO