Zaključni računi

 1. Predlog ZR 2021
 2. Povzetek s sklepi ZR 2021                     
 3. Splošni del  ZR 2021                         
 4. Posebni del in NRP ZR 2021                     
 5. Obrazložitve ZR 2021       

Povzetek s predlogom sklepov

Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za l. 2013

Splošni del - izkazi

Posebni del

Obrazložitve:

 • Obrazložitve splošnega dela
 • Obrazložitev posebnega dela proračuna
 • Obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Bilanca stanja - obrazložitev
 • Realizacija NRP 2013 z obrazložitvijo
 • Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
 • Stanovanjski proračunski sklad
 • Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za l. 2013 - POROČILO