Sektor za finance in splošne zadeve

Sektor za finance in splošne zadeve organizira, usklajuje in nadzira delo oddelkov, ki delujejo v okviru tega sektorja. V okviru sektorja delujejo Oddelek za finance, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje, Oddelek za skupno nabavo in javna naročila.

Sektor za finance in splošne zadeve na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • organizira, usklajuje in nadzira delo oddelkov, ki delujejo v okviru tega sektorja,
 • nudi strokovno podporo ostalim notranjim organizacijskim enotam,
 • v okviru pristojnosti sektorja skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi.

 Oddelek  za finance na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvrševanju proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in poročila o realizaciji proračuna,
 • koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter obvešča župana in direktorja o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • skrbi za izvrševanje proračuna v skladu s predpisi,
 • pripravlja in vodi premoženjsko bilanco MOK,
 • vodi gospodarjenje z finančnim premoženjem MOK,
 • opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem MOK,
 • vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja analize in finančna poročila,
 • opravlja knjigovodsko-računovodska dela za Mestni svet, nadzorni odbor, župana, mestno upravo, organe skupne občinske uprave, krajevne skupnosti in občinske sklade,
 • skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov, 
 • zagotavlja strokovno pomoč mestni upravi pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
 • daje mnenje k gradivu za mestni svet, ki ima finančne posledice in ga pripravi mestna uprava,
 • izvaja administrativne in strokovne naloge za organe skupne občinske uprave. 

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za mestno upravo in organe skupnih občinskih uprav, za katere ima MOK status delodajalca in pripravlja letne načrte usposabljanja in izobraževanja kadrov,
 • izvaja s proračunom sprejeti kadrovski načrt,
 • načrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natečajev in razpisov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odločb ter izvajanje drugih nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri),
 • izvaja disciplinske in odškodninske postopke v okviru delovnih razmerij,
 • opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov aktov MOK, ki jih sprejema mestni svet na predlog župana ali župan, z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika nomotehnične urejenosti,
 • pripravlja in pravno presoja gradiva, ki jih mestna uprava pripravlja za druge organe občine,
 • podaja pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti MOK,
 • zastopa MOK v sodnih, upravnih in denacionalizacijskih postopkih ter v postopkih mediacije,
 • vodi evidence sodnih postopkov, v katerih je udeležena MOK,
 • skrbi za izvrševanje pravnomočnih sodnih in upravnih odločb,
 • sodeluje pri sporazumnem reševanju nesoglasij ter sporov, vezanih na pogodbena določila,
 • sodeluje v postopkih doseganja sporazumov s strankami o odškodninah in nadomestilih,
 • pripravlja predloge pogodb in opravlja pravne preglede predlaganih pogodb, ki jih pripravijo druge notranje organizacijske enote MOK,
 • skrbi za vodenje upravnih evidenc,
 • vodi evidenco zemljišč in drugih nepremičnin v lasti MOK,
 • vlaga zemljiškoknjižne predloge oziroma izvaja naloge, ki jih za občinske uprave določa zakon, ki ureja zemljiško knjigo,
 • pripravlja pravne podlage v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z nepremičninami v lasti MOK,
 • pripravlja gradiva v zvezi z uveljavljanjem predkupnih pravic,
 • v zvezi z nepremičninami vodi postopke glede določitve in izvzema iz javnega dobra,
 • vodi postopke pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami (odkupi, prodaje, zamenjave in drugo),
 • vodi postopke glede določitve služnosti in podelitve stavbnih pravic,
 • izvaja stanovanjsko politiko MOK,
 • upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti MOK,
 • vodi register stanovanj in upravnikov ter evidenco poslovnih prostorov in stanovanj, ki niso v pristojnosti drugih notranjih organizacijskih enot,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje s počitniškimi objekti,
 • pripravlja in vlaga tožbe za izselitev ter pripravlja in vlaga izvršbe za izselitev in izvršbe zaradi neplačevanja najemnin za stanovanja ali poslovne prostore,
 • pripravlja in vlaga izvršbe zaradi neplačevanja najemnin ali kupnin za zemljišča,
 • opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • upravlja s poslovno stavbo MOK,
 • skrbi za zavarovanje stanovanj, poslovnih prostorov, stavbe MOK, drugih stavb in prostorov v lasti MOK in za zavarovanje splošne odgovornosti,
 • organizira naloge pisarniškega poslovanja,
 • organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
 • sprejema in odpravlja pošto,
 • vodi razvid zadev in dokumentov,
 • izvaja naloge telefonske centrale,
 • vodi evidenco vseh sklenjenih pogodb s strani MOK,
 • načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo MOK, voznim parkom in drugimi materialno tehničnimi sredstvi,
 • izvaja aktivnosti tehničnega vzdrževanja objektov MOK in voznega parka,
 • vodi evidenco razporeda zasedenosti službenih vozil in skrbi za brezhibnost in urejenost vozil,
 • izvaja aktivnosti centralnega elektronskega in fizičnega arhiviranja gradiv,
 • skrbi za kopiranje obsežnejših gradiv za potrebe mestne uprave ter organov skupne občinske uprave in gradiv za potrebe mestnega sveta,
 • izvaja administrativne in strokovne naloge za organe skupne občinske uprave,
 • koordinira in poskrbi za obravnavo pobud, mnenj in vprašanj, podanih s strani javnosti v zvezi z delovanjem mestne uprave,
 • sprejema in obravnava pobude, mnenja in pritožbe občanov MOK ter drugih fizičnih in pravnih oseb,
 • neposredno nudi pomoč pri načrtovanju, organiziranju, vodenju, usmerjanju in nadziranju nalog pri pripravah načrtov zaščite in reševanja in nalog v primeru naravnih in drugih nesreč, enotam za reševanje in pomoč v občini, Civilni zaščiti, jamarjem, kinologom, potapljačem, Gorski reševalni službi, tabornikom, Gasilsko reševalni službi, prostovoljnim gasilskim društvom, Rdečemu križu,
 • uresničuje koncept zaščite in reševanja v občini z izdelavo vizije, ciljev, strategije in iskanja sredstev in orodij z vsemi subjekti, ki so zakonsko opredeljeni na omenjenem področju (enote civilne zaščite, Gasilsko reševalna služba, Gasilska zveza, prostovoljna gasilska društva, Rdeči križ, Zdravstveni dom, Policija, inšpekcijski organi …),
 • usklajuje in koordinira z ostalimi nosilci zaščite in reševanja po načelu subordinacije (MORS – Uprava za zaščito in reševanje, MORS – Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vlada RS – Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, URSZR – Izpostava Kranj, Policija, Slovenska vojska …),
 • načrtuje, usklajuje izdeluje, evalvira Načrte zaščite in reševanja (poplava, požar, jedrska nesreča, železniška nesreča, potres …) in druge podzakonsko opredeljene akte z ostalimi zakonsko opredeljenimi nosilci,
 • pripravlja, spremlja ter izvaja letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • skrbi za izdelavo ocene ogroženosti ter za načrte za zaščito, reševanja in pomoč,
 • skrbi za koordinacijo in organizacijo civilne zaščite, požarne varnosti in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter vse povezane naloge sodelovanja in koordiniranja z drugimi za to pristojnimi osebami in organi na omenjenem področju dela.

Oddelek za skupno nabavo in javna naročila na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja letni plan nabave za MOK,
 • skrbi za koordiniranje in izpeljavo celotnega nabavnega postopka MOK,
 • načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno tehničnih sredstev za potrebe delovanja MOK,
 • vodi in izvaja izvedbo postopkov javnega naročanja na podlagi zakona, ki ureja  javno naročanje, za vse uporabnike proračuna MOK,
 • opravlja nadzor v zvezi z izvedbo javnih naročil, ki jih izvajajo druge notranje organizacijske enote,
 • vodi evidenco postopkov javnega naročanja, vključno z javnimi naročili, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti, določenimi s predpisi s področja javnega naročanja.

Mirko Tavčar

vodja sektorja

telefon: 04 2373 170

lokacija pisarne: C III/240

 

 

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

 

Mateja Koprivec

vodja oddelka

telefon: 04 2373 121

lokacija pisarne: I/157

Svetlana Draksler

tajništvo oddelka

telefon: 04 2373 121

lokacija pisarne: I/156

Milojka Ažman

telefon: 04 2373 158

lokacija pisarne: I/146

Ana Berglez

telefon: 04 2373 373

lokacija pisarne: I/148

Tomo Bradaška

telefon: 04 2373 163

lokacija pisarne: I/155

Zora Černe

telefon: 04 2373 131

lokacija pisarne: I/145

Klemen Kastelic

telefon: 04 2373 115

lokacija pisarne: I/147

Sabina Metelko

telefon: 04 2373 132

lokacija pisarne: I/149

Urša Nadižar

telefon: 04 2373 129

lokacija pisarne: I/158

Živa Okorn Zevnik

telefon: 04 2373 585

lokacija pisarne: I/160

Tatjana Petrović

telefon: 04 2373 137

lokacija pisarne: I/152

Katja Sušnik

telefon: 04 2373 117

lokacija pisarne: I/158a

Miha Šubic

telefon: 04 2373 142

lokacija pisarne: I/151

Dejan Ristič

telefon: 04 2373 195

lokacija pisarne: I/160

 

Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje

Vid Krčmar

vodja oddelka

telefon: 04 2373 110

lokacija pisarne: soba P/106

Zvonko Jaković

telefon: 04 2373 187

lokacija pisarne: P/107

Irena Košnik

telefon: 04 2373 110

lokacija pisarne: P/107a

Boban Mjerimačka

telefon: 04 2373 125

lokacija pisarne: P/102

Sanja Šendula

telefon: 04 2373 141

lokacija pisarne: P/91

Andreja Stojčeva Dimitrov

telefon: 04 2373 587 

lokacija pisarne: P/108

Maja Pritekelj Brus 

telefon: 04 2373 188

lokacija pisarne: P/105

Gregor Sušnik

telefon: 04 2373 109

lokacija pisarne: K/41

Anže Turel

telefon: 04 2373 168

lokacija pisarne: P/110a

Barbara Umnik

telefon: 04 2373 374

lokacija pisarne: 108

Igor Štefančič

telefon: 04 2373 191

lokacija pisarne: K/41

 

Oddelek za skupno nabavo in javna naročila

 

Dejan Dragaš

vodja oddelka

telefon: 04 2373 199

lokacija pisarne: P/89a

Nika Kladnik

telefon: 04 2373 207

lokacija pisarne: P/88a

Branka Pavlov

telefon: 04 2373 120

lokacija pisarne: P/88

 

Oddelek za finance  

Tanja Aljaž

vodja oddelka

telefon: 04 2373 173

lokacija pisarne: M - 235

Marija Kavar

tajništvo oddelka

telefon: 04 2373 170

lokacija pisarne: M - 239

Klavdija Burja

telefon: 04 2373 267

lokacija pisarne: M - 236

Marija Maruša Jerončič

telefon: 04 2373 179

lokacija pisarne: M - 241

Leja Kern

telefon: 04 2373 185

lokacija pisarne: M - 245

Mateja Kne

telefon: 04 2373 176

lokacija pisarne: M - 237

Polonca Končan

telefon: 04 2373 180

lokacija pisarne: M - 241

Saša Kunstelj

telefon: 04 2373 352

lokacija pisarne: M - 246

Suzana Latinčić

telefon: 04 2373 177

lokacija pisarne: M - 247

Magda Lokar Perkovič

telefon: 04 2373 582

lokacija pisarne: M - 238

Marjana Soklič

telefon: 04 2373 172

lokacija pisarne: M - 242

Polona Tancar

telefon: 04 2373 268

lokacija pisarne: M - 236

Martina Žerovnik

telefon: 04 2373 178

lokacija pisarne: M - 237

Brigita Urbanc 

telefon: 04 2373 170

lokacija pisarne: M - 239

Maja Bizjak

telefon: 04 2373 175

lokacija pisarne: M - 238