Urad za gospodarske dejavnosti in promet

Urad za gospodarske dejavnosti in promet sodeluje pri izdelavi regijskih razvojnih načrtov, skrbi za realizacijo razvojnih programov mestne občine in uravnoteženega razvoja mestne občine. Kot urad zagotavlja izvajanje javnih storitev na področju prometa, komunale, zaščite zapuščenih živali, turizma, gospodarstva, energetike, kmetijstva in gozdarstva. V okviru urada delujeta Oddelek za promet ter Oddelek za gospodarske dejavnosti.

 

Marko Čehovin

vodja urada

telefon: 04 2373 140

lokacija pisarne: IIB/191

Katja Gorišek

tajništvo urada 

telefon: 04 2373 140

lokacija pisarne: IIB/192

 

Oddelek za promet

Slavko Savič

vodja oddelka

telefon: 04 2373 210

lokacija pisarne: IIB/208

Jožica Lužnik

telefon: 04 2373 354

lokacija pisarne: IIB/197

Saša Pančur

telefon: 04 2373 113

lokacija pisarne: IIB/197

Miran Sirc

telefon: 04 2373 135

lokacija pisarne: IIB/190

Ajda Štern

telefon: 04 2373 138

lokacija pisarne: IIB/199

Irena Rogelj

telefon: 04 2373 218

lokacija pisarne: IIB/190

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Marko Hočevar

vodja oddelka

telefon: 04 2373 149

lokacija pisarne: IIB/193

Barbara Čirič

telefon: 04 2373 130

lokacija pisarne: IIB/195

Lidija Kovačič telefon: 04 2373 139

lokacija pisarne: IIB/190

Tanja Varl

telefon: 04 2373 134

lokacija pisarne: IIB/209

Nataša Lotrič

telefon: 04 2373 196

lokacija pisarne: IIB/196

Urška Berdajs

telefon: 04 2373 122

lokacija pisarne: IIB/190 B

Urad za gospodarske dejavnosti in promet na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • sodeluje pri izdelavi regijskih razvojnih načrtov,
 • skrbi za realizacijo razvojnih programov občine in uravnoteženega razvoja občine,
 • opravlja nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalcev javnih in drugih služb,
 • opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju načrtov predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov,
 • pripravlja smernice in mnenja k prostorskim aktom,
 • sodeluje pri pripravi investicijskega vzdrževanja in gospodarjenju z nepremičninami.

 

Oddelek za promet na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • izdaja mnenja in soglasja iz pristojnosti upravljavca občinskih cest,
 • opravlja naloge s področja urejanja prometa, trajnostne mobilnosti, varnosti v cestnem prometu ter v zvezi z avtobusnimi prevozi,
 • izvaja upravne naloge s področja prometa,
 • izvaja naloge s področja upravljanja z občinskimi cestami,
 • sodeluje v postopkih geodetskih storitev glede parcelacij občinskih cest,
 • sodeluje pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja občinskih cest.

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti na svojem delovnem področju opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja strokovne podlage in podaja mnenja k oblikovanju tarif, taks in cen storitev javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih dobrin,
 • opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge s področja vzdrževanja objektov ter omrežij komunalne infrastrukture, vključno z otroškimi igrišči, zelenimi in drugimi javnimi površinami ter javno razsvetljavo,
 • opravlja naloge s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, vključno s področjem varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin, ipd.),
 • opravlja upravne naloge s področja energetike, pokopališke in pogrebne dejavnosti in upravljanja z vodami,
 • načrtuje in izvaja naloge pri razvoju in vzpodbujanju povezovanja gospodarstva, podjetništva in obrti,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja javnih del in socialnega podjetništva,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja spodbujanja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja zaščite zapuščenih živali,
 • načrtuje in izvaja naloge s področja turizma in prireditev,
 • izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine.