Župan Kranja

Župan Matjaž Rakovec

 

Župan Mestne občine Kranj je Matjaž Rakovec. Mandat je nastopil 20. decembra 2018, 4. decembra 2022 je začel še drugi mandat zapored.

 

Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu 

Potrdilo o izvolitvi župana

 

Matjaž Rakovec se je rodil 2. septembra 1964  v Kranju, mami Ani in očetu Marijanu. Obiskoval je Osnovno šolo Franceta Prešerna v Kranju in Gimnazijo Kranj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

Javnosti je poznan predvsem po bogatih izkušnjah iz sveta športa in gospodarstva. Kot član kranjskega Triglava je igral v jugoslovanski vaterpolski ligi. Kasneje je bil pet let predsednik Vaterpolske zveze Slovenije in je člansko reprezentanco leta 2006 popeljal na Evropsko prvenstvo. Že tretji zaporedni mandat je predsednik Hokejske zveze Slovenije. Slovenske »rise« je dvakrat popeljal na zimske olimpijske igre.

 

Na Zavarovalnici Triglav je bil zaposlen skupno 19 let, v letih od 2009 do 2013 kot predsednik uprave, pri čemer je zavarovalnico pripeljal do rekordnih dobičkov in dvakrat prejel nagrado Naj finančnik leta. Več let je bil na čelu Skupine Triglav (katere matična družba je Zavarovalnica Triglav) s prek 5500 zaposlenimi v šestih državah. V svoji poklicni karieri je opravljal še vrsto drugih funkcij, med drugim je bil svetovalec uprave v Mercatorju in direktor Studia Moderna.

 

V prostem času se veliko rekreira, potuje in uživa v gledanju športnih dogodkov.

 

Kljub svoji prepoznavnosti Matjaž Rakovec ostaja preprost in odprt do vsakogar. Je oče in mož, ki verjame, da vsi potrebujemo okolje, ki nam nudi priložnosti za osebni razvoj, našemu zasebnemu življenju pa daje zadovoljstvo in omogoča čim več prostega časa. Kranju želi povrniti sloves močnega in uglednega regionalnega središča. Prepričan je, da so največji potencial Kranja ljudje, ki jim je treba dati možnost, da živijo in delajo v Kranju.

 

O sebi pravi: »Vedno se trudim delovati po svojih najboljših močeh. Moj recept za uspeh je: opravljaj delo, ki te večino časa veseli, obdaj se s pravimi ljudmi, znotraj ekipe pa spodbujaj konstruktivno kritiko.«

 

Župan Kranja opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa MOK,
 • predstavlja mestni svet, ga sklicuje in vodi njegove seje brez pravice do glasovanja,
 • predlaga mestnemu svetu v sprejem proračun MOK in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega sveta,
 • skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev mestnega sveta,
 • skrbi in je odgovoren za pravilnost objave statuta, poslovnika, odlokov in drugih aktov,
 • odloča o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti MOK na drugi stopnji,
 • imenuje in razrešuje podžupana,
 • nadzoruje in usmerja delo mestne uprave,
 • predlaga organizacijo in delovna področja mestne uprave,
 • določa sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi,
 • imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave ter imenuje in razrešuje vodje notranjih organizacijskih enot,
 • odloča o imenovanju in razrešitvi oziroma o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi, če ni s predpisi drugače določeno,
 • ustanavlja lahko začasne komisije kot strokovna in posvetovalna telesa za posamična področja iz svoje pristojnosti,
 • sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo, če tako odloči mestni svet,
 • podeli premoženje MOK v upravljanje,
 • odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije,
 • odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu z zakonom,
 • opravlja naloge v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonom,
 • sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu  ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se mestni svet ne more pravočasno sestati,
 • sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se mestni svet ne more sestati,
 • v skladu z zakonom vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov,
 • opravlja druge z zakonom ali tem statutom določene naloge.