Mandatno obdobje 2010 - 2014

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet
 • svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini
 • pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
 • izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev.

Predsednik: Stanislav Boštjančič 
Podpredsednik: Klemen Valter 
Člani: Igor Velov, Petra Sever, Darja Kovačič

Statutarno pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:

 1. s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
 2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,;
 3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
 4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti,
 5. podaja mnenje glede obstoja kršitev poslovnika.

Predsednik: Gregor Tomše
Podpredsednica: Mag. Alenka Bratušek
Člani: mag. Štefan Kadoič, Branko Mesec, Alojzij Potočnik

Delovno področje komisije za finance je:

 1. proračun občine,
 2. zaključni račun občine,
 3. izvrševanje proračuna občine,
 4. načini in pogoji za upravljanje in promet z občinskim premoženjem,
 5. dajanje in najemanje posojil,
 6. dajatve. 

Predsednik: Evstahij Drmota 
Podpredsednik: Jure Kristan 
Člani: Tatjana Erlah Matelič, Damijan Peric, mag. Drago Štefe

 
Delovno področje komisije za prostorsko urejanje in komunalno infrastrukturo je:

 1. prostorski načrti in izvedbeni akti,
 2. varovanje okolja
 3. ceste,
 4. energetika,
 5. komunala,
 6. organiziranje in delovanje gospodarskih javnih služb.

Predsednik: Mag. Branko Grims
Podpredsednica: Vlasta Sagadin
Člani: Jakob Klofutar, Peter Zaletelj, Borut Zatler

Delovno področje komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč je:

 1. pridobivanje, razpolaganje in urejanje stavbnih zemljišč,
 2. investicijski programi urejanja stavbnih zemljišč,
 3. uresničevanje predkupne pravice občine,
 4. razlastitev zemljišč.

Predsednik: Beno Fekonja
Podpredsednica: Smiljana Vončina Slavec
Člani: Irena Ahčin, Helena Merdjadi, mag. Franci Rozman

Delovno področje komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo je:

 1. otroško varstvo in predšolska vzgoja
 2. socialno varstvo in skrbstvo
 3. zdravstvo
 4. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij
 5. šolstvo in izobraževalna dejavnost
 6. znanstveno raziskovalna dejavnost.

Predsednica: dr. Andreja Valič Zver
Podpredsednik: Alojz-Jurij Gorjanc
Člani: Rok Lombar, mag. Ana Pavlovski, Gregor Tomše

Delovno področje komisije za kulturo in šport je:

 1. kultura,
 2. šport,
 3. organiziranje in delovanje javnih služb s teh področij.

Predsednik: Mag. Branko Grims
Podpredsednik: Matej Gal Pintar
Člani: Rafael Čirič, Peter Drinovec, Vlasta Sagadin

Delovno področje stanovanjske komisije:

 1. programi graditve stanovanj,
 2. revitalizacija starega mestnega jedra,
 3. najemnine za stanovanja,
 4. stanovanjski krediti,
 5. gospodarjenje s poslovnimi prostori
 6. pridobivanje, razpolaganje in urejanje stanovanj in poslovnih prostorov.

Predsednik: Dr. Ilija Dimitrievski

Podpredsednik: Klemen Valter

Člani: Ludvik Kavčič, Marjeta Okršlar, Milan Podgoršek

 

Delovno področje komisije za gospodarstvo je:

 1. gospodarski razvoj občine,
 2. podjetništvo, drobno gospodarstvo,
 3. zaposlovanje, javna dela,
 4. obrtništvo,
 5. merila za nagrajevanje poslovodnih organov pri pravnih osebah, katerih ustanovitelj,
 6. soustanovitelj, lastnik ali solastnik je občina,
 7. pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije.

Predsednica: Nataša Robežnik

Podpredsednica: Alenka Primožič

Člani: Jure Kristan, Aleš Trilar, Rok Zaplotnik

 

Delovno področje komisije za turizem je:

 1. obravnavanje strateških planov razvoja turizma v občini, 
 2. skrb za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine, 
 3. sprejemanje programov porabe turistične takse in spremljanje njihovega izvajanja,
 4. ustvarjanje pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 5. skrb za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu,
 6. obravnavanje vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma.

Predsednik: Jože Lombar - predsednik KS Trstenik

Komisijo za krajevne skupnosti sestavljajo predsedniki svetov vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, kot sledi:

 1. KS BESNICA
 2. KS BITNJE
 3. KS BRATOV SMUK
 4. KS BRITOF
 5. KS CENTER
 6. KS ČIRČE
 7. KS GOLNIK
 8. KS GORENJA SAVA
 9. KS GORIČE
 10. KS HRASTJE
 11. KS HUJE
 12. KS JOŠT
 13. KS KOKRICA
 14. KS MAVČIČE
 15. KS OREHEK-DRULOVKA
 16. KS PLANINA
 17. KS PODBLICA
 18. KS PRIMSKOVO
 19. KS PREDOSLJE
 20. KS STRAŽIŠČE
 21. KS STRUŽEVO
 22. KS TENETIŠE
 23. KS TRSTENIK
 24. KS VODOVODNI STOLP
 25. KS ZLATO POLJE
 26. KS ŽABNICA

 

Delovno področje komisije za krajevne skupnosti je:

 • dajanje mnenj svetu, nadzornemu odboru in županu o zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun in prostorski razvoj občine

Predsednica: mag. Andrejka Majhen
Podpredsednica: Vlasta Sagadin
Člani: Saša Kristan, Karel Piškur, Matej Zelnik

Delovno področje komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je:

 1. usmerjanje in vodenje sodelovanja z občinami in mesti v domovini in tujini,
 2. skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti,
 3. sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

Predsednica: Saša Kristan
Podpredsednik: Alojzij Ješe
Člani: Jože Lombar, Matevž Kleč, Janez Tavčar

Delovno področje komisije za kmetijstvo je:

 1. obravnavanje programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 2. oblikovanje predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 3. skrb za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanje kmetijstva,
 4. ohranjanje naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 5. dajanje mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

Predsednik: Igor Velov

Podpredsednik: dr. Ilija Dimitrievski

Člani: Damir Rapič, Klemen Valter, Janez Žezlina

 

Delovno področje komisije za pritožbe je:

 • obravnavanje pritožb občanov ter drugih oseb, ki izkažejo pravni interes.

Predsednik: Janez Bohorič

Podpredsednica: dr. Andreja Valič Zver

Člani: Ludvik Gorjanc, Matej Gal Pintar, Marija Veselič

 

Delovno področje komisije za nagrade in priznanja je:

 1. razpis javnega razpisa za podelitev občinskih nagrad in priznanj,
 2. predlaganje sklepov o podelitvi nagrad in priznanj v sprejem svetu.

Predsednica OVK: Marjeta Dvornik

Namestnik predsednice OVK: Klemen Kastelic

Člani OVK in njihovi namestniki: Suzana Plestenjak, Mirko Draksler, Nina Zatler, Magdalena Kovačič, Andrej Perčič, Rafael Čirič

 

Tajnica OVK: Živa Okorn

soba št.:148

tel. št.: 042373373

mobilna številka: 031755542

el. naslov: ziva.okorn@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK: Judita Tkalec

soba št.: 156

tel. št.. 042373121mobilna številka: 051603297

el. naslov: judita.tkalec@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.