Strategija digitalnega razvoja Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020–2023

 

Uvodne opredelitve

 

Mestna občina Kranj ima sprejeto Trajnostno urbano strategijo Mestne občine  do leta 2030, ki opredeljuje ključne razvojne izzive Mestne občine Kranj kot središča Gorenjske. Prav tako omenjeni dokument opredeljuje prednostna tematska področja in strateške cilje, digitalizacija pa lahko praktično pri vseh pomembno pripomore k njihovem doseganju.

 

Kranj želi postati mesto priložnosti, trajnostno naravnano, napredno in živahno urbano središče Gorenjske, pri tem krovnem cilju pa vsekakor ne moremo mimo urejenega, sodobnega in zmogljivega informacijskega okolja. Digitalizacija že danes, v prihodnje bo pa še veliko bolj posegala na praktično vsa področja življenja in dela, zato je njen razvoj, na osnovi premišljenega strateškega načrtovanja, nujen za celostni razvoj Kranja.

 

Kot najbolj učinkovito osnovo za načrtovanje in pospešeno implementacijo digitalnega razvoja vidimo enostavno razumljivo strategijo digitalnega razvoja, ki opredeljuje temeljne razvojne koncepte ter konkretna področja ter določene rešitev. Strategija je odprta za nove storitve, rešitve in tehnologije, ki se bodo kot aktualne pokazale v prihodnosti, zato je robustna osnova za daljše obdobje razvoja.

 

 

Cilj uvedbe strategije digitalnega razvoja pametnega mesta je urejeno informacijsko in komunikacijsko okolje z jasno koordinacijo, povezanimi procesi in platformami, razumljivimi in dostopnimi podatki ter dovolj zmogljivimi komunikacijami. V takem okolju obstoječe in nove rešitve tvorijo povezano celoto z dobro izkoriščenimi informacijskimi viri za potrebe občanov, gospodarstva in upravljanje z mestom.

 

Poleg tega pa Strategija opredeljuje tudi področja razvoja in nekatere konkretne korake, kar ji daje uporabno izvedbeno vrednost v bližnji prihodnosti.

 

Predhodna analiza stanja na področju digitalizacije v Mestni občini Kranj je pokazala, da so vse ključne funkcije mestne uprave informacijsko podprte, poleg tega pa je v uporabi tudi vrsta namenskih rešitev za delo mestne uprave in za potrebe občanov. Hkrati pa analiza tudi kaže, da so rešitve slabo medsebojno povezane, pogosto nameščene in upravljane na popolnoma nepovezanih sistemih, pa tudi pogosto slabo poznane in uporabljane s strani ciljnih skupin. Strategija je koncept razvoja, ki bo povezal relevantne obstoječe rešitve ter omogočil pospešen razvoj novih storitev v povezanem informacijskem okolju Mestne občine Kranj.

 

Več si lahko preberete tukaj.