Mestni svet mestne občine Kranj je na 28. seji, dne 29. 9. 2021 sprejel nov strateški dokument na področju kulture 

Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 

 

Pri pripravi Programa kulture MOK 2021–2025 so nas vodila naslednja načela:

 • raznolikost umetniških in kulturnih vsebin – podpora vsem oblikam umetniškega in kulturnega ustvarjanja, ki sledijo strokovni kakovosti,
 • dostopnost kulturnih vsebin vsem prebivalcem in prebivalkam MOK,
 • pravica prebivalcev MOK do udejstvovanja v kulturnem življenju,
 • medinstitucionalno, medkulturno in medsektorsko trajnostno sodelovanje, ki prispeva k večji izkoriščenosti danih sredstev, bolj bogatemu programu in bolj celostnemu marketinškemu pristopu,
 • vzgoja otrok in mladih kot potencialnih novih ustvarjalcev na področju kulture in kot potencialnih odjemalcev kulture,
 • zagotavljanje prostorskih kapacitet za izvajanje kulturnih dejavnosti (kapacitete za vadbo in nastopanje).

 

V Programu kulture 2021–2025 je zastavljenih 37 ciljev, in sicer na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, filma, bralne pismenosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, profesionalnih nevladnih organizacij – neodvisnih kulturnih producentov, javnih zavodov s področja kulture, varstva kulturne dediščine rezidenčnih prostorov, kulturno-umetnostne vzgoje, mladih, kulturnega turizma, sodelovanja kulture in športa, področje vključevanja pripadnikov ranljivih skupin in prostovoljstvo, financiranje drugih javnih virov, digitalizacija in pametne rešitve v kulturi, mednarodno sodelovanje, investicije v kulturi in statistika kulturnega dogajanja.  Nekaj besed smo namenili tudi delovanju kulture v kriznih situacijah, kot je bilo v času epidemije. 

 

Nova področja v programu so področje sodelovanja z mladimi, sodelovanje kulture in športa, vključevanje pripadnikov ranljivih skupin in prostovoljstvo, digitalizacija, pametne rešitve v kulturi in statistika kulturnega dogajanja.

 

Program na naštetih področjih med cilje umešča zagotavljanje osnovnih pogojev za razvoj posamezne umetnosti (redno sistemsko financiranje), izboljšanje infrastrukture in drugih pogojev za razvoj posameznih umetnosti oziroma dejavnosti. Poudarek je na spodbujanju sodelovanja tako med institucijami, kot med institucijami in nevladnim sektorjem, skupno izvajanje in promocija dogodkov. Želimo si še več sodelovanja kulture s šolstvom, turizmom, športom, vključevanje mladih in pripadnikov ranljivih skupin.

 

Med investicijske projekte smo uvrstili naslednje ključne projekte:

 • priprava analize potreb in projekta za vzpostavitev večnamenske kulturne dvorane,
 • vzpostavitev novih prostorskih možnosti za ustvarjanje (delavnice, ateljeji, prostori za vadbo),
 • vzpostavitev prostorov JSKD OI Kranj v nekdanji gradbeni šoli, kar bo po prenovi prostorov na Cankarjevi 2 v starem mestnem jedru velika pridobitev,
 • menjava odrskih vlakov v Prešernovem gledališču Kranj,
 • zagotovitev ustreznih prostorov za kontinuirano produkcijo baleta in plesne dejavnosti,
 • obnova mestne hiše,
 • vzpostavitev protivetrne zaščite na Letnem gledališču Khislstein,
 • odkup dodatnega skladišča za Mestno knjižnico Kranj,
 • odkup večnamenskega 24 ur dostopnega prostora za Kreativnico

in številne druge.

 

Na področju investicij želimo zagotoviti učinkovito redno investicijsko vzdrževanje kulturne infrastrukture in boljšo izkoriščenost infrastrukture na področju kulture.