Akti

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 72/2013) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-2730/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-preoblikovanju-osnovnega-zdravstva-gorenjske

 

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (Uradni list RS, št. 70/2019) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3156/odlok-o-ustanovitvi-javnega-lekarniskega-zavoda-gorenjske-lekarne

 

Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/2004) http://www.uradni-list.si/1/content?id=51234

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 69/2005) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/57283

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21)

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE)

 

Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19)

 

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)

 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/1993 , 15/2008)