Mandatno obdobje 2022 - 2026

Predsednik: Rok Igličar

Podpredsednik: Janez Černe

Člani: Dr. Neven Polajnar, Stanislav Boštjančič, Klemen Valter

 

Delovno področje Statutarno pravne komisije:

 1. s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov, ki jih sprejema svet,
 2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazložitvijo,
 3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo večjo konsistentnost in jasnost predlaganega predpisa,
 4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti
 5. predlaga svetu v sprejem prečiščeno besedilo splošnih aktov,
 6. potrdi skrajšani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata,
 7. podaja razlago poslovnika.

 

10. seja – 12. 2. 2024

Vabilo

 

9. seja – 18. 12. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

8.seja – 16. 10. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

7. seja – 16. 10. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

6. seja -  14. 9. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja – 15. 6. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

4. seja – 25. 5. 2023

Vabilo

Dopolnitev vabila

Zapisnik

 

3. seja – 13. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja – 9. 3. 2023

Vabilo

Dopolnitev vabila

Zapisnik

 

1. seja – 27. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Ana Pavlovski

Podpredsednik: Tomaž Ogris

Člani: Nataša Jenkole, Marko Petrić, Srečko Štagar

 

Delovno področje Komisije za nagrade in priznanja:

 1. priprava javnega razpisa za podelitev občinskih nagrad in priznanj,
 2. predlaganje sklepov o podelitvi nagrad in priznanj v sprejem svetu.

 

 

1. seja – 1. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja –  12. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

3. seja – 17. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

4. seja –  23. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja – 5. 9. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Nataša Majcen

Podpredsednik: Mag. Maj Fritz

Člani: Jure Šprajc, Iztok Jenko, Vekoslav Panigaz

 

Delovno področje Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo obsega naloge glede:

 1. gospodarskega razvoja občine,
 2. razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva,
 3. zaposlovanja,
 4. obrtništva,
 5. izoblikovanja meril za nagrajevanje poslovodnih organov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica, lastnica ali solastnica je občina,
 6. pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije,
 7. obravnavanja strateških planov razvoja turizma v občini,
 8. skrbi za razvoj in promocijo turističnih dejavnosti občine ter njene naravne in kulturne dediščine,
 9. sprejemanja programov porabe turistične takse in spremljanja njihovega izvajanja,
 10. ustvarjanja pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 11. skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu,
 12. obravnavanja vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog s področja turizma,
 13. obravnavanja programov razvoja kmetijstva v občini in drugih aktov s tega področja,
 14. oblikovanja predlogov za izvajanje občinske in medobčinske kmetijske razvojne politike,
 15. skrbi za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter pospeševanja kmetijstva,
 16. ohranjanja naravne krajine in naravne kulturne dediščine,
 17. dajanja mnenj o spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča.

 

6. seja – 13. 2. 2024

Vabilo

 

5. seja -  28. 11. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

 4. seja -  30. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

 3. seja -  18. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja -  14. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja -  31. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Nina Šmid

Podpredsednica: Gordana Grobelnik

Člani: Doroteja Osterman, Slavko Knavs, Andreja Trilar

 

Delovno področje Komisije za pobude in pritožbe:

 1. obravnavanje pobud občanov ter drugih oseb, ki izkažejo pravni interes,
 2. obravnavanje pritožb občanov ter drugih oseb, ki izkažejo pravni interes.

Predsednik: Dr. Neven Polajnar

Podpredsednica: Dr. Andreja Valič Zver

Člani: Nada Sredojević, Mitar Vujinović, Sebastjan Tofaj

 

Delovno področje Komisije za kulturo in šport obsega naloge v zvezi s:

 1. kulturo,
 2. športom,
 3. organiziranjem in delovanjem javnih služb s predhodno navedenih področij.

 

 

3. seja – 17. 4. 2023

Vabilo

 

2. seja – 13. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja – 31. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Janez Černe

Podpredsednica: Sandra Gazinkovski

Člani: Saša Kristan, Zoran Stevanović, Vlasta Sagadin

 

Delovno področje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 1. svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet,
 2. svetu ali županu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 3. pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s prejemki občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles organov MOK ter izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 4. obravnava druga vprašanja, ki jih komisiji določi svet,
 5. izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi občinskih funkcionarjev v skladu z zakonom.

 

8. seja – 24. 5. 2023

Vabilo

 

2. izredna seja – 19. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

7. seja – 12. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

6. seja – 15. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja – 8. 3. 2023

Vabilo 

Zapisnik 

 

4. seja – 1. 2. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

3. seja – 25. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja – 18. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja – 11. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. izredna seja – 23. 12. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Bojan Homan

Podpredsednik: Tomaž Ogris

Člani: Ivica Bobolinski, Evstahij Drmota, Jakob Klofutar

 

Delovno področje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo obsega naloge v zvezi s:

 1. prostorskimi načrti in izvedbenimi akti,
 2. varovanjem okolja,
 3. cestami,
 4. energetiko,
 5. gospodarskimi javnimi službami varstva okolja,
 6. organiziranjem in delovanjem gospodarskih javnih služb,
 7. pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stavbnih zemljišč,
 8. investicijskimi programi urejanja stavbnih zemljišč,
 9. uresničevanjem predkupne pravice občine,
 10. razlastitvijo zemljišč.

Predsednica: Irena Dolenc

Podpredsednik: Sebastjan Gubič

Člani: Bojan Homan, Nina Rus Turuk, Sandi Ržen

 

Delovno področje Komisije za finance in premoženjska vprašanja:

 1. obravnava predloga proračuna občine,
 2. obravnava predloga zaključnega računa občine,
 3. obravnava vprašanj v zvezi z ravnanjem s premoženjem MOK,
 4. obravnava predlogov o dajatvah.

 

10. seja – 12. 2. 2024

Vabilo

 

 9.seja – 18. 12. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

8. seja – 27. 11. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

 7. seja – 23. 10. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

6. seja – 18. 9. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja – 19. 6. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

4. seja – 29. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

3. seja – 17. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja – 13. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja – 30. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Manja Zorko

Podpredsednica: Vlasta Sagadin

Člani: Gašper Peterc, Jure Kristan, Marija Zakrajšek Martinjak

 

Delovno področje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje:

 1. usmerjanje in vodenje sodelovanja z občinami in mesti v domovini in tujini,
 2. skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti,
 3. sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

 

2. seja – 12. 12. 2023

Vabilo

 

 1. seja – 6. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednica: Sandra Gazinkovski

Podpredsednik: Ivo Bajec

Člani: Nada Bogataj Kržan, Jure Bohinec, Ana Černe

 

Delovno področje Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in šolstvo obsega naloge v zvezi z:

 1. otroškim varstvom in predšolsko vzgojo,
 2. socialnim varstvom in skrbstvom,
 3. zdravstvom,
 4. organiziranjem in delovanjem javnih služb s predhodno navedenih področij,
 5. šolstvom in izobraževalno dejavnostjo,
 6. znanstveno raziskovalno dejavnostjo.

 

8. seja – 13. 2. 2024

Vabilo

 

7. seja – 28. 11. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

6.seja – 24. 10. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

5. seja – 20. 6. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

4. seja – 30. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

3. seja – 18. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

2. seja – 14. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

1. seja – 31. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik

Predsednik: Mag. Branko Grims

Podpredsednica: Sonja Mašić

Člani: Ana Černe, Albin Traven, Barbara Trelc

 

Delovno področje Stanovanjske komisije obsega naloge v zvezi s:

 1. stanovanjskim programom,
 2. najemninami za stanovanja,
 3. stanovanjskimi krediti,
 4. gospodarjenjem s poslovnimi prostori,
 5. pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stanovanj in poslovnih prostorov.

 

5. seja – 19. 6. 2023

Vabilo

 

4. seja – 29. 5. 2023

Vabilo

Zapisnik

3. seja – 17. 4. 2023

Vabilo

Zapisnik 

 

2. seja – 14. 3. 2023

Vabilo

Zapisnik

 

 

1. seja – 30. 1. 2023

Vabilo

Zapisnik