Enkratni denarni prispevek za novorojence

Upravičenci do enkratnega denarnega prispevka za novorojence:

 • Eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj.
 • Če starša ne živita skupaj je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
 • V primeru, ko novorojenec nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik po odločbi centra za socialno delo, in pri njem novorojenec dejansko biva. Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma nameščen v rejništvo.

 

Pogoji za dodelitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence:

 • Prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj za upravičenca do enkratnega denarnega prispevka in novorojenca.
 • V primeru, ko je upravičenec skrbnik oz. rejnik, mora imeti novorojenec pri upravičencu na območju Mestne občine Kranj prijavljeno vsaj začasno prebivališče.
 • Za istega novorojenca je možno enkratni denarni prispevek za novorojence uveljavljati le enkrat.

 

Višina enkratnega denarnega prispevka:

 • za vloge, vložene od 1. 1.2024 dalje znaša 250 eurov.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca ali izjava upravičenca, s katero dovoljuje pristojnemu občinskemu organu, da izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca pridobi iz uradnih evidenc,
 • skrbnik oziroma rejnik - potrdilo centra za socialno delo o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma oddan v rejništvo ali izjava upravičenca, s katero pristojnemu občinskemu organu dovoljuje, da potrdilo centra za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc.

 Rok za oddajo vloge:

 • Vlogo je potrebno vložiti najkasneje v šestih mesecih po otrokovem rojstvu.
 • V primeru, če vlogo vloži rejnik, skrbnik ali posvojitelj, začne rok šestih mesecev teči od datuma postavitve novorojenca pod skrbništvo oz. od datuma namestitve novorojenca v rejništvo oz. od datuma posvojitve, ki je naveden na pravnomočni odločbi pristojnega organa. V tem primeru se pravica lahko uveljavlja do dopolnjenega 3 leta starosti otroka.
 • Po preteku tega roka, pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.

 

Način oddaje vloge:

 • v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj,
 • po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
 • na email: mok@kranj.si

 

 

Upravičenci, pogoj, postopek, način dodelitve in višina enkratnega denarnega prispevka je razvidna v

Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 65/18)

Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku na novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 121/23) 

 

Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka s pisno vlogo na predpisanem obrazcu / word

ter pdf.

Kontaktna oseba:

Darja Veternik

E: darja.veternik@kranj.si

T: 04/237-33-82