Zasvojenost

V Mestni občini Kranj deluje Lokalna akcijska skupina (LAS)  za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj, katero imenuje župan Mestne občine Kranj.

 

Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti

 • priprava operativnega letnega programa za MOK, ki ga mora potrditi župan MOK,
 • najmanj enkrat letno poročanje Svetu MOK,
 • ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
 • sprotno spremljanje gibanja problematike drog v občini in svetovanje pri usklajevanju služb, programov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe drog,
 • strokovno usposabljanje članov LAS in razvijanje lokalnih kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na področju problematike drog,
 • vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih programov v MOK,
 • obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko drog,
 • vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike problematike odvisnosti,
 • izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki jih določi župan MOK v letnem operativnem programu.

Preventivna akcija Stop zasvojenosti 2023

Odprli razstavo risb srednješolcev na temo zasvojenosti

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog (LAS) je skupaj s kranjskimi srednjimi šolami in javnimi zavodi tudi letos pripravila preventivno akcijo Stop zasvojenosti. Ob tem je nastala tudi razstava risb kranjskih dijakinj in dijakov, ki bo v Galeriji na mestu pred Mestno knjižnico Kranj (MKK) in v notranjih prostorih na ogled do 24. marca 2023. Razstavo je odprl župan Mestne občine Kranj (MOK) Matjaž Rakovec.

 

Več si lahko preberete tukaj.

...

Kam po pomoč

 

Center pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout

Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2011. Poslanstvo je izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti za otrok in mladostnikov, z zagotavljanjem zdravljenja, podpore, pomoči, informiranja, izobraževanja in ozaveščanja o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije.

 

Center Logout Kranj se nahaja na Cankarjevi 3.

 

Kontakt Logout Kranj: 

T: 041 233 474

E-mail: tilen.hocevar@logout.si 

Kontakt Logout: 

T: 080 73 76

E-mail: info@logout.si

 

 

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj

Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Kranj deluje v prostorih na Sejmišču 4. Izvajata se programa Labirint in Katapult.

 

Program Labirint je namenjen vsem, ki imajo kakršna koli vprašanja v povezavi z drogami. Namenjen je vsem, ki si želijo zgolj informacij o drogah in zasvojenosti. Vsem, ki potrebujejo pomoč pri reševanju stisk in vsem, ki želijo izstopiti iz zasvojenega načina življenja.

 

Kontakt Labirint: 031 860 387

 

Program Katapult je stanovanjska skupina, ki je namenjena posameznikom/-cam, ki imajo izkušnjo zasvojenosti in si želijo takšno življenje pustiti za sabo. Ob tem pa so motivirani za grajenje novega, zadovoljujočega življenja polnega novih in drugačnih izkušenj. Skozi izkušnje povezovanja s seboj in drugimi v našem programu spoznavamo sebe in se učimo o tem kako poskrbeti zase in kako poskrbeti zase ob drugih.

 

Kontakt Katapult: 051 637 755

 

Reintegracijski center

Program deluje v prostorih v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. Namenjen je celostni obravnavi posameznikov, ki po procesu zdravljenja zasvojenosti ali samostojno vzpostavljeni abstinenci od prepovedanih psihoaktivnih substanc in alkohola potrebujejo pomoč pri ponovnem vključevanju v socialno okolje ter vzpostavljanju temeljev za trajno abstinenco in stabilno življenjsko orientacijo. Program torej predstavlja zadnjo fazo v obravnavi zasvojenosti od različnih psihoaktivnih snovi, alkohola in rizičnih vedenj (igre na srečo, internet, hrana...). Program je namenjen tudi svojcem oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo. 

 

Kontakt

T: 0599/43-637
G: 041/626-336, 051 637 363

 

Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstveni dom Kranj

V centru za zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Kranj, izvajajo preventivno zdravstveno vzgojo za osnovnošolsko populacijo, starše in učitelje. 

 

Pri izvajanju kurativnih dejavnosti skrbijo za:

 • izvajanje abmulantne detoksikacije
 • metadonski program
 • individualne terapije
 • skupinski razgovori

Center za zdravljenje odvisnosti Zdravstveni dom Kranj

Gosposvetska ulica 9

4000 Kranj

Kontakt: 04/208-22-15