Predstavitev dela mestne uprave

Mestna uprava v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: mestna občina) opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb in druge naloge. Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z zakoni, Statutom Mestne občine Kranj ter odlokom.

 

Pri opravljanju svojih nalog mestna uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi, mestnimi in občinskimi upravami drugih mestnih občin in občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

 

Javnost dela mestne uprave se skladno s Statutom Mestne občine Kranj zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom mestne uprave.

 

Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke dajejo skladno s statutom mestne občine predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupan in direktor mestne uprave, po pooblastilu župana pa lahko tudi vodja notranje organizacijske enote mestne uprave ali drug javni uslužbenec mestne uprave.

 

Organizacija mestne uprave zagotavlja zakonito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog mestne uprave, zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank, smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi, koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog, notranji nadzor nad opravljanjem nalog, sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.

 

Naloge mestne uprave se opravljajo v naslednjih notranjih organizacijskih enotah:

 

  • Kabinet župana, v okviru katerega delujeta Oddelek za komuniciranje in protokol ter Oddelek za mestni svet in krajevne skupnosti,
  • Urad za družbene dejavnosti,
  • Urad za gospodarske dejavnosti in promet, v okviru katerega delujeta Oddelek za gospodarske dejavnosti in Oddelek za promet,
  • Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte, v okviru katerega delujeta Oddelek za razvoj in pametne skupnosti in Oddelek za projekte,
  • Sektor za finance in splošne zadeve, v okviru katerega delujejo Oddelek za finance, Oddelek za pravne in kadrovske zadeve, Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje in Oddelek za skupno nabavo in javna naročila

 

Preko Skupne občinske uprave občin Gorenjske (SOU OG) se za Mestno občino Kranj  izvajajo tudi  naloge na petih delovnih področjih: občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja in urejanje prostora.

 

Notranje organizacijske enote opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.

 

Predstojnik mestne uprave je župan, ki nadzoruje in usmerja delo mestne uprave. Mestno upravo neposredno vodi direktor mestne uprave, ki je za svoje delo ter delo mestne uprave odgovoren županu.

 

 

Glavna in sprejemna pisarna

Glavna in sprejemna pisarna je notranja organizacijska enota mestne občine, ki prejema, odpira, evidentira, signira, klasificira, datira in razvršča prejeto pošto, pripravlja izhodno pošto in skrbi za odpremo dokumentarnega gradiva.

 

Uradne ure so v ponedeljek in četrtek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 ter v petek od 8.00 do 12.30.

 

Glavna in sprejemna pisarna je zadolžena za poslovanje s pisarniškim dokumentarnim gradivom. Glavna in sprejemna pisarna delujeta znotraj Urada za splošne zadeve.

Glavna in sprejemna pisarna je razdeljena na tri enote: glavno pisarno, sprejemno pisarno in pošto.

 

Naloge glavne pisarne so prejem pošte v elektronski obliki, odpiranje pošte v elektronski obliki, klasificiranje dokumentarnega gradiva, signiranje dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentarnega gradiva, razvrščanje dokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote.

 

Naloge sprejemne pisarne so prejemanje dokumentarnega gradiva neposredno od stranke, sortiranje dokumentarnega gradiva, klasificiranje dokumentarnega gradiva, signiranje dokumentarnega gradiva, evidentiranje dokumentarnega gradiva, razvrščanje dokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote.

 

Naloge pošte so prejem pošte v fizični obliki, odpiranje pošte v fizični obliki, datiranje prejete pošte, razvrščanje nedokumentarnega gradiva po predalih, ki se nahajajo na pošti, za posamezne notranje organizacijske enote, odpremo pisarniškega dokumentarnega gradiva.