Svetovalna referenduma na območju krajevnih skupnosti Planina, Huje, Primskovo in Bratov Smuk

 

Poročilo o izidu glasovanja referendum Planina Huje

Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo

 

JAVNA OBJAVA AKTOV O RAZPISU SVETOVALNIH REFERENDUMOV NA OBMOČJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI PLANINA, HUJE, PRIMSKOVO IN BRATOV SMUK

18. 11. 2022

 

V Mestni občini Kranj bosta v nedeljo, 4. decembra 2022, potekala svetovalna referenduma:

 

  1. Na območju krajevne skupnosti Planina in Huje: za ugotavljanje interesa občanov za združitev Krajevne skupnosti Planina in Krajevne skupnosti Huje;

  2. Na območju krajevne skupnosti Primskovo in Bratov Smuk: za ugotavljanje interesa občanov o spremembi območja krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Primskovo na način, da se območje, ki obsega objekte s hišnimi številkami Cesta Jaka Platiše 7, 9, 11, 13, 17, 19 in 21, Ulica Janka Puclja 1, 3, 5, 7 in 9, Trg Rivoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, Trg Prešernove brigade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A in 10, ter Ručigajeva cesta 35, izloči iz območja krajevne skupnosti Primskovo in priključi h krajevni skupnosti Bratov Smuk.

 

Glasovanje bo na rednih voliščih potekalo do 7.00 do 19.00 ure. Volišča so s sklepoma Občinske volilne komisije določena s sedeži in za območja, kot to velja za redne lokalne volitve. Predčasno glasovanje bo na obeh referendumih potekalo 29. in 30. novembra ter 1. decembra 2022 med 7. in 19.00 uro.

 

Volivci z območja krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (Avla MOK).

 

Volivci z območja krajevne skupnosti Planina in Huje predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje v s sedežem v Šmartinskem domu, Škofjeloška cesta 18, Kranj

 

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

 

Po navodilu Državne volilne komisiji imajo pravico do glasovanja po pošti tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 23. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Mestne občine Kranj zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo. Občinska volilna komisija mora zahtevek prejeti do 23. 11. 2022, do 24. ure.

  

Obrazec glasovanje po pošti - splošni

Obrazec glasovanje po pošti invalidi

 

Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 30. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču). Občinska volilna komisija mora zahtevek prejeti do 30. 11. 2022, do 24. ure.

 

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 30. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu).

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 30. 11. 2022, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

 

Obrazec glasovanje na domu

Obrazec glasovanje na domu za drugo osebo

 

Rokovnik volilnih opravil

Sedeži in območja volišč KS Bratov Smuk in Primskovo

Sedeži in območja volišč KS Planina in Huje

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MOK za svetovalna referenduma za krajevne skupnosti Bratov Smuk in Primskovo ter Planina in Huje

Namera